ปรับสีเว็บเป็นปกติ

__ สำรวจ ชาว Member Dek-D (เคย)เรียนที่ไหนกันบ้าง __ No 1161425


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ถึงสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่โพส ช่วยโพสด้วยนะครับ 
ถึงแม้กระทู้นี้จะตก Top เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ได้อยู่ในคลังกระทู้ดี ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
จะ Update ตลอดครับ ทุกคนสามารถมาดูได้เรื่อยๆครับ ^^

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Environmental Education

ปริญญาตรี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          สถิติ
          ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
          ฟิสิกส์
             ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
       คณะศิลปศาสตร์
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยมหิดล
       BBA
       คณะวิทยาศาสตร์
          เทคโนโลยีการอาหาร
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     2คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     2คณะวิทยาศาสตร์
          Gen-Sci
     2คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะอักษรศาสตร์
       คณะสถาปัตยกรรม
       คณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
     2คณะวิทยาศาสตร์
          สิ่งแวดล้อม (Enviroment)
          คอมพิวเตอร์
       คณะมัณฑนศิลป์
       คณะเภสัชศาสตร์
       คณะอักษรศาสตร์
       คณะศึกษาศาสตร์
          ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
     2คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา
       วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     2คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์ 
          Biotech
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
       คณะนิเทศศาสตร์ [วารสารศาสตร์]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       คณะพยาบาลศาสตร์
       คณะวิทยาการจัดการ 
          เศรษฐศาสตร์
  New York University
       Majoring in Computer Science in Internet and website information
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
  โรงเรียนนายเรืออากาศ
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        คอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยสยาม
     คณะเภสัชศาสตร์
  ราชฏัชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        เทคโนคอม(Anime&multimedia)
  มหาวิทยาลัยบูรพา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        เคมี
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     คณะการบัญชี
        การบัญชี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( INC ) 
  มหาวิทยาลัยหอการค้า
     คณะบริหารธุรกิจ
  University of South Australia Bachelor of Media Arts
     Animation major
มัธยมปลาย
4สตรีสมุทรปราการ
4เตรียมอุดมศึกษา
2ศรัทธาสมุทร
2สตรีวิทยา
2บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
2นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2อัสสัมชัญคอนแวนต์
  Bisbee High School
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  กาญจนานุเคราะห์ (กาญจนบุรี)
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
  ขอนแก่นวิทยายน
  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  ชลกันยานุกูล
  ชลราษฎรอำรุง
  ชัยภูมิภักดีชุมพล
  ชิโนรสวิทยาลัย
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  เซนโยเซฟทิพวัล
  เตรียมทหาร
  เตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (สมุทรปราการ)
  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
  ถาวรานุกูล
  ทวีธาภิเศก
  เทพศิรินทร์
  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  นารีรัตน์(แพร่)
  บางแก้วประชาสรรค์
  บุรีรัมย์พิทยาคม
  เบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เบญจมราชูทิศ 
  ปากเกร็ด
  พรหมานุสรณ์(เพชรบุรี)
  พระปฐมวิทยาลัย
  มักกะสันพิทยา
  มาแตร์เดอี วิทยาลัย 
  โยธินบูรณะ
  ราชวินิตบางแก้ว
  ราชวินิตมัธยม
  ฤทธิยะวรรณาลัย
  วัดเขมาภิรตาราม
  วัดสุทธิวราราม
  ศรัทธาสมุทร
  ศรีวิกรม์
  ศรีสะเกษวิทยาลัย
  ศึกษานารี
  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  สตรีนครสวรรค์
  สตรีนนทบุรี
  สตรีวิทยา2
  สตรีศรีน่าน (น่าน)
  สตรีศรีสุริโยทัย
  สตรีอ่างทอง
  สระบุรีวิทยาคม
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
  สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
  สิรินธร  (สุรินทร์)
  หอวัง
  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  อยุธยาวิทยาลัย
  อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
  Kenwood High School (Clarksville, TN USA)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  กรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย ( Bangkok business college = B.B.C)
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  FortDodge Senior High
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
มัธยมต้น
5สตรีสมุทรปราการ
4สตรีวิทยา
3หอวัง
3ศึกษานารี
3บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
3อนุบาลสุธีธร (นครปฐม)
2หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
2หาดใหญ่วิทยาลัย
2สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2ศรัทธาสมุทร
2ราชวินิตบางแก้ว
2โยธินบูรณะ
2มหาวชิรวุธ (สงขลา)
2นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2เซนโยเซฟทิพวัล
2เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2วัดเขมาภิรตาราม
2อัสสัมชัญคอนแวนต์
2อัสสัมชัญศึกษา
2อำนวยวิทย์
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  ขอนแก่นวิทยายน
  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  ชลกันยานุกูล
  ชลประทานวิทยา
  ชลราษฎรอำรุง
  ชัยภูมิภักดีชุมพล
  เซนต์ดอมินิก
  เซนต์นิโกลาส
  เซนต์ราฟาแอล
  ดรุณศึกษา
  ถาวรานุกูล
  ทวีธาภิเศก
  เทพศิรินทร์
  เทพศิรินทร์ นนทบุรี
  เทศบาลวัดกลาง
  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  นารีรัตน์(แพร่)
  บางกะปิ
  บางแก้วประชาสรรค์
  บุญวาทย์วิยาลัย (ลำปาง)
  บุรีรัมย์พิทยาคม
  เบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เบญจมราชูทิศ
  ประจวบวิทยาลัย
  พรหมานุสรณ์(เพชรบุรี)
  พระปฐมวิทยาลัย
  พระวิสุทธิวงส์(ปทุมธานี)
  พระหฤทัยดอนเมือง
  มักกะสันพิทยา
  มัธยมวัดนายโรง
  มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  มารีย์วิทยา (โคราช)
  รัตนโกสินทร์ (เขตศาลายา)
  ราชวินิตบางแคปานขำ
  วชิรธรรมสาธิต
  วัดนวลนรดิศ
  วัดสุทธิวราราม
  วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ
  ศรีบุณยานนท์
  ศรียานุสรณ์ (จันทบุรี)
  ศรีสะเกษวิทยาลัย
  ศรีอยุธยา
  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  สตรีนครสวรรค์
  สตรีนนทบุรี
  สตรีวัดมหาพฤฒาราม
  สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  สตรีวิทยา2
  สตรีศรีน่าน (น่าน)
  สตรีศรีสุริโยทัย
  สตรีอ่างทอง
  สมุทรปราการ
  สระบุรีวิทยาคม
  สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  สามัคคีวิทยาคม
  สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
  สารสาสน์วิเทศบางบอน
  สิรินธร  (สุรินทร์)
  สุรวิทยาคาร
  หาดใหญ่วิทยาลัย 2
  อนุบาลสมุทรสงคราม
  อนุบาลสุรินทร์
  อนุบาลอยู่วิทยา
  อยุธยาวิทยาลัย
  อรุณประดิษฐ
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ (สมุทรปราการ)
  อุดมวิทยา
  อุตรดิตถ์ดรุณี
  เขมพิทยา
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (ชลบุรี)
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
  มัธยมวานรนิวาส (สกลนคร)

ประถม
4ราชวินิต
3เซนโยเซฟทิพวัล
3เพ็ญสมิทธ์
3อนุบาลสุธีธร (นครปฐม)
2ไผทอุดมศึกษา
2เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2ศรีวิทยาปากน้ำ
2ชินวร
2วัดชัยฉิมพลี
2กิตติวิทย์
2เซนต์ราฟาแอล
2 ประชานิเวศน์
2สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
2สฤษดิเดช (จันทบุรี)
2อัสสัมชัญศึกษา
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  กันตทาราราม
  กุหลาบวิทยา
  เขมะสิริอนุสสรณ์
  คริสต์ธรรมวิทยา
  จรวยพรวิทยา
  จิดาพงศ์
  จุลสมัย
  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ชลประทานวิทยา
  เซนต์นิโกลาส
  เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
  เซนต์หลุยส์ศึกษา
  เซนโย บางนา
  ดรุณศึกษา
  ดรุณานุกูล
  ดรุณาราชบุรี
  ทรงวิทย์ศึกษา
  เทพนารี (แพร่)
  เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล
  เทศบาลท่าอิฐ (อุตรดิตถ์)
  เทศบาลวัดใหญ่
  นักบุญเปโตรอุปถัมป์
  นันทนวรวิทย์
  บรรจงรัตน์
  บ้านกุดเรือคำ
  เบญจมินทร์
  ประภามนตรี
  ปรีชานุศาสน์
  พระวิสุทธิวงส์(ปทุมธานี)
  พระหฤทัยคอนแวนต์
  พระหฤทัยดอนเมือง
  พร้านีลวัชระ
  มหาไถ่ศึกษา
  มารีย์วิทยา (โคราช)
  มารีย์อนุสรณ์ (บุรีรัมย์)
  เมืองสุรินทร์
  แย้มสอาด
  ราชวินิตประถมบางแค
  ราชินี
  ราธิปพิทยา
  โรงเรียนมีนบุรี(ประจำเขต)
  วัฒนพฤกษา
  วัฒนาวิทยาลัย
  วัดจันทร์ประดิษฐาราม
  วัดช้างเผือก
  วัดประยุรวงศาวาส
  วัดลานนาบุญ
  วัดอมรินทราราม
  วันทามารีย์
  วิชชานารีค่ะ (ลำปาง)
  วิชัยวิทยา
  ศรีจิตรา
  ศรีสว่างวงศ์
  ศิรินุสรณ์
  ศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์
  สมถวิล
  สวัสดีวิทยา
  สาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
  สุนทรวัฒนา 
  สุภวิทย์ (สระแก้ว)
  สุวรรณวงค์
  สุวรรณวงศ์ (หาดใหญ่)
  สุเหร่าบ้านดอน
  แสงอรุณ
  แสนโกศิกนุสรณ์
  โสมาภา2
  อนุบาลเชียงราย
  อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
  อนุบาลบุรีรัมย์
  อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
  อนุบาลไผทวิทยา
  อนุบาลพิบูลเวศม์
  อนุบาลศรีสะเกษ
  อนุบาลสงขลา
  อนุบาลสมุทรสงคราม
  อนุบาลสุรินทร์
  อนุบาลอยู่วิทยา
  อรุณประดิษฐ
  อำนวยวิทย์
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ (สมุทรปราการ)
  อุดมวิทยา
  เขมพิทยา

อนุบาล
3เพ็ญสมิทธ์
2อนุบาลไผทวิทยา
2เสริมมิตร
2เสนพงศ์
2ศรีวิทยาปากน้ำ
2วัดชัยฉิมพลี
2พระหฤทัยดอนเมือง
2นิตา
2เซนต์ราฟาแอล
2จิดาภา
2กสิธรวิทยา
2เซนต์โยเซฟทิพวัล
2เซนต์หลุยส์ศึกษา
2อัสสัมชัญศึกษา
2อำนวยวิทย์ (กาญจนบุรี)
  กันตทาราราม
  กิตติวิทย์
  กุมุทมาส
  เขมพิทยา
  คริสต์ธรรมวิทยา
  จรวยพรวิทยา
  จันทร์เจ้า
  จีรศาสตร์วิทยา (อยุธยา)
  เจริญพงค์
  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ชลประทานวิทยา
  เซนต์นิโกลาส
  ดรุณศึกษา
  ดรุณานุกูล
  เตรียมอนุบาลสาธิตราชพัฏ นครปฐม
  ทับเเก้ว
  เทศบาล ๕ วัดป้อมแก้ว
  เธียรประสิทธิ์
  บรรจงรัตน์
  บ้านกุดเรือคำ
  บ้านรัตนาธิเบศร์
  บ้านริมคลอง
  บุษกร
  เบญจมินทร์
  ประสาทวิทยานนทบุรี
  ปรีชานุศาสน์
  เปี่ยมรัก
  พระกุมารเยซูวิทยา
  พระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
  พร้านีลวัชระ
  มงคลวิจิตร
  มารีย์อนุสรณ์ (บุรีรัมย์)
  เมืองสุรินทร์
  โยนออฟอาร์ค
  ระเบียบวิทยา (ปทุมธานี)
  รัตนบัณฑิตวิทยา
  ราธิปพิทยา
  เรวดี
  วัฒนาวิทยาลัย
  วัฒนาสาธิต
  วัดลานนาบุญ
  วันทามารีย์
  วิชชานารี(ลำปาง)
  วิชัยวิทยา
  ศรีสว่างวงศ์
  สกุลศึกษา
  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  สาธิตฯมหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  สุดใจ
  สุดารักษ์
  สุภวิทย์ (สระแก้ว)
  สุวรรณวงค์
  สุเหร่าบ้านดอน
  แสงศึกษา
  แสงโสม
  แสนโกศิกนุสรณ์
  โสมาภา2
  อนุบาลกัลยา (จันทบุรี) (ปัจจุบันรร.ปิดทำการไปแล้ว) 
  อนุบาลจุฬาทิพย์
  อนุบาลฉัตรเฉลิม
  อนุบาลเด่นหล้า
  อนุบาลเทพพิมาน
  อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
  อนุบาลบวร (โคราช)
  อนุบาลบ้านสวน
  อนุบาลปรางค์ทิพย์
  อนุบาลปากพะยูน
  อนุบาลพรพิทยา (ระยอง)
  อนุบาลพิบูลเวศม์
  อนุบาลรุ่งวิทยา
  อนุบาลวัฒนพฤกษา
  อนุบาลศรีสะเกษ
  อนุบาลสงขลา
  อนุบาลสมิทธิ์
  อนุบาลสุธีธร
  อนุบาลสุรินทร์
  อนุบาลแสงมิตร
  อนุบาลอนุบัณฑิต
  อนุบาลอยู่วิทยา
  อนุบาลอำภาพร (ปัจจุบันไม่มีแล้ว)
  อำมาตย์พิทยานุสรณ์
  อุดมวิทยา
  จุลสมัย
  ชินวร
  เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล
  อนุบาลพิบูลเวศม์

   

อยากให้ทุกคน ที่เป็น Member ใน Dek-D มาช่วยกันโพสนะครับ
และคนที่ไม่เป็น member แต่เข้ามาบ่อยๆ ก็สมัครสมาชิกแล้วมาโพสนะครับ

หมายเหตุ - บอกด้วยว่ามัธยมตอนต้นหรือตอนปลาย
มิฉะนั้น จะใส่ตอนต้นให้ทั้งหมด


FAQ:
A:ทำไมต้องเป็น member ?
Q:เพื่อป้องกัน การโฆษณา และ อื่นๆ
A:ทำไมต้อง แบ่งมัธยมเป็นหลายระดับ?
Q:เพราะ บางคนไม่ได้เรียนที่เดียวกัน
A:ทำไม มหาวิทยาลัย ต้องใส่คณะ?
Q:มหาวิทยาลัยมีน้อยกว่า โรงเรียน
A:สร้างกระทู้นี้ขึ้นมาทำไม
Q:เพื่อ community ที่ยิ่งใหญ่ และ สำรวจไปด้วย 
A:ทำไมมีถึงปริญญาเอก
Q:ถึงเวปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น แต่ความจริงเหมาะแก่คนทุกรุ่น
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 27 กันยายน 2551 / 09:26
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 27 กันยายน 2551 / 09:28
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 27 กันยายน 2551 / 19:16
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 27 กันยายน 2551 / 19:19
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 28 กันยายน 2551 / 00:09
แก้ไขครั้งที่ 6 เมื่อ 29 กันยายน 2551 / 11:42
แก้ไขครั้งที่ 7 เมื่อ 29 กันยายน 2551 / 12:12
แก้ไขครั้งที่ 8 เมื่อ 29 กันยายน 2551 / 12:18
แก้ไขครั้งที่ 9 เมื่อ 30 กันยายน 2551 / 12:14
แก้ไขครั้งที่ 10 เมื่อ 30 กันยายน 2551 / 12:21
แก้ไขครั้งที่ 11 เมื่อ 30 กันยายน 2551 / 13:07
แก้ไขครั้งที่ 12 เมื่อ 30 กันยายน 2551 / 13:17
แก้ไขครั้งที่ 13 เมื่อ 30 กันยายน 2551 / 13:21
แก้ไขครั้งที่ 14 เมื่อ 30 กันยายน 2551 / 14:02
แก้ไขครั้งที่ 15 เมื่อ 30 กันยายน 2551 / 14:04
แก้ไขครั้งที่ 16 เมื่อ 5 ตุลาคม 2551 / 17:03

PS.  กำ = ="Let's go to the temple to make merit

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 01:34 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

664 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล - จิดาภา
  ประถม - ราชวินิต
  มัธยม - เทพศิรินทร์
  มหาวิทยาลัย - ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติ
  PS.  กำ = ="Let's go to the temple to make merit
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ระหว่างรอคนโพส นี่ครายหว่า
  PS.  กำ = ="Let's go to the temple to make merit
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  okaniah
  27 ก.ย. 51 11:52 น.

  อยู่ชนบทเจ้าค่ะ

  อนุบาล - โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
  ประถม - โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
  มัธยม - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
  สกลเด้อ คำแพง

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ~Sinda-G~
  27 ก.ย. 51 12:52 น.
  *

  อนุบาล - เสริมมิตร (สีลม)
  ประถม - ราชวินิต  (เทเวศ)
  มัธยม - สตรีวิทยา  (ราชดำเนิน) < ปัจจุบันค่ะ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  อนุบาล - บุษกร,กำจรวิทย์
  ประถม - กำจรวิทย์,วัดรวก
  ม.ต้น - กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
  ม.ปลาย - พิบูลวิทยาลัย<---------ปัจจุบัน

  ส่วนอนาคตยังไม่รู้ เพราะเรามิได้กินไพ่ยิปซีเป็นอาหาร
  คุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล    จุลสมัย
  ประถม     จุลสมัย
  มัธยมต้น  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา <<<ปัจจุบัน

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วตกลงคนในรูปใครอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ฮงกี!!!  นักน้องนำวง  ft-island  เราชอบมากๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ : โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์
  ป : โรงเรียนนันทนวรวิทย์
  ม : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่

  อยู่นนทบุรี เจ้าค่า !!


  PS.  ลั๊กคุนนะ,,
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล > เซนต์โยเซฟทิพวัล

  ประถม > เซนต์โยเซฟทิพวัล

  มัธยมต้น > สมุทรปราการ

  มันธยมปลาย > สตรีสมุทรปราการ      <<<ปัจจุบัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล+ประถม >> โรงเรียนสุวรรณวงค์ ( ส.ว. )

  มัธยมต้น >> โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ( ญ.ว.2 ) << ปัจจุบัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล  :  โรงเีรียนอนุบาลเทพพิมาน

  ประถม  :  โรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

  มัธยม  : โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

  คณะ+มหาวิทยาลัย  :  BBA  Mahidol University International College

  PS.  :+:+:+:+: I'm Juz tHe OrdinaRy GiRl , Who lovEs tHe OrdinaRy Boy :+:+:+:+:
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ:สุดารักษ์
  ป:ไผทอุดมศึกษา
  ม:หอวัง

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล - โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
  ประถม - โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
  มัธยมต้น (ปัจจุบัน) - โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล>อนุบาลกัลยา จ.จันทบุรี (ปัจจุบันรร.ปิดทำการไปแล้ว)
  ประถม>สฤษดิเดช จ.จันทบุรี
  ม.ต้น>จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี
  ม.ปลาย>ราชวินิต มัธยม กทม.
  ป.ตรี>จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ)..ยังไม่เลือกภาค


  ..มีแต่เด็กๆเนอะ..

  PS.  จุฬาฯเปิดเทอมสองปลายเดือนตุลา จุฬาฯวิชาการ 26-30 พ.ย. 2551 อัศวราชราตรี:30ปี ขาว-กรมท่า 29 พ.ย. 2551 ปล.อย่าลืมจ่ายค่าเทอมก่อน13ต.ค. (สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล - อนูบาลสงขลา
  ประถม - อนุบาลสงขลา ค่า
  มัธยมต้น (ปัจจุบัน) - โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ค่า

  กำลังจะขึ้น ม.4 ค่า จะต่อ โรงเรียนเดิม

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล กสิธรวิทยา
  ประถม วัดประยุรวงศาวาส
  ม.ต้น ศึกษานารี (สตรีฝั่งธนฯ) 555        -> ปัจจุบัน

  อนาคตอันยิ่งใหญ่ เอาไว้ก่อนยังมิรุๆ 55

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 27 กันยายน 2551 / 16:57
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล 1 - อนุบาลเสริมมิตร
  อนุบาล 2 + ประถม - อัสสัมชัญศึกษา
  มัธยม - อัสสัมชัญคอนแวนต์

  มหาวิทยาลัย -???
  PS.  Destiny is no matter of chance. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. // อดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล : พระกุมารเยซูวิทยา
  ประถม : มหาไถ่ศึกษา
  มัธยมต้น : เทศบาลวัดกลาง(ปัจจุบัน)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อนุบาล -->  เซนต์นิโกลาส
  ประถม  -->   เซนต์นิโกลาส
  ม.ต้น     -->   เซนต์นิโกลาส
  ม.ปลาย -->  เตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  (ปัจจุบัน)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1161425
ชื่อกระทู้ : __ สำรวจ ชาว Member Dek-D (เคย)เรียนที่ไหนกันบ้าง __

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: