ปรับสีเว็บเป็นปกติ

(HOT) รวมมหาวิทยาลัย เปิดรับตรงรอบ 2 (หลังแอดมิชชั่นกลาง) กลุ่ม ม.รัฐบาล No 2160869


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รับตรงรอบ 2 (หลังแอดมิชชั่นกลาง)
กลุ่ม ม.รัฐบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 30 คน สมัครถึง 11 พ.ค.54
รายละเอียด http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/info/properties.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 15 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://psy.soc.ku.ac.th/fsocpsy/

โครงการพิเศษ ภาคปกติ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ 175 คน สมัครถึง 6 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.arts.su.ac.th/depart/Asia/recruitment2.html

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟเเวร์

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 6 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/quota_software_eng_2011-03-10.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ 120 คน สมัครถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/annouce_summer_54.pdf

โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคูณธรรม ภาคปกติ หลายคณะฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 16 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/Annouce_GoodStudent54.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 7 พ.ค.54
รายละเอียด
http://cs.sci.ku.ac.th/sites/default/files/regulations54.pdf

โครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ 32 คน สมัครถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เกษตรศาสตร์

ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวน 210 คน สมัครถึง 9 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.entry.ubu.ac.th/newsAttachments/01/720.pdf

โครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ 32 คน สมัครถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://archmis.arch.nu.ac.th/information_news/news/data/anno18032011853.pdf

โครงการรับเพิ่มพิเศษ (ภาคปกติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ 300+ คน สมัครถึง 9 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.sc.su.ac.th/sc_new/540225_special54.pdf

โครงการทุนโอลิมปิกวิชาการ (ภาคปกติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ 50 คน สมัครถึง 9 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.sc.su.ac.th/sc_new/540225_olympic54.pdf

โครงการพิเศษ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับ 32 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.acad.msu.ac.th/internet_special54/

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.สุพรรณบุรี
รับ 50 คน สมัครถึง 19 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.htm.sbc.ku.ac.th/reg2554/

โครงการรับตรง (ภาคปกติ) หลายคณะฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับ 1,780 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://quota.wu.ac.th/UserFiles/File/rabieakan.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคปกติ)
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับ 50 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://service.buu.ac.th/01985.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 30 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.agbus.eco.ku.ac.th/2554/new%20nisit%202554.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
รับ 160 คน ถึง 11 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://www.en.kku.ac.th/admission/

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 80 คน ถึง 13 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด  www.lawsp.soc.ku.ac.th/

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 13 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.seas.soc.ku.ac.th/

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 140 คน ถึง 13 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://art-political.soc.ku.ac.th/exam/index.html

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 140 คน ถึง 15 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.geo.soc.ku.ac.th/

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง รับ ไม่ทราบ คน ถึง 16 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://intranet.mfu.ac.th/file_attach/mfunews/Mar231556230.pdf http://www.mfu.ac.th/2009/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ภาคพิเศษ)
หลายคณะ รับ ไม่ทราบ คน ถึง 17 พฤษภาคม 2554
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

รับ 175 คน ถึง 18 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.cs.tu.ac.th/images/stories/files/form_bachelor/admission54.pdf

สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน รับ 175 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/images/stories/engineer/pdf/news/education/2553/aes54.pdf

สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน รับ 175 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/images/stories/engineer/pdf/news/education/2553/aes54.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฮิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยพะเยา
รับ 50 คน ถึง 12 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.admission.up.ac.th/File54/emer.pdf

(หลักสูตรคู่ขนาน) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยพะเยา
รับ 60 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.admission.up.ac.th/File54/heath_duo.pdf

Bachelor of Business Administration in Hotel Management เเละ Bachelor of Fine Arts in Multimedia Design รอบที่2 (ภาคปกติ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.suic.org/wp-content/uploads/pdf/AnnounceBBA&BFA(intake2-2011).pdf

TEP &โครงการ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

รับ ไม่ทราบ คน ถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.tep.engr.tu.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=121

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ภาคปกติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันอิสลามเเละอาหรับศึกษา ฯ
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 16 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://www.pnu.ac.th/webpnu/file_academic/files/2554/march/1Test.pdf

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร ช่วงที่ 2 (ภาคปกติ)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ เเละ สาขาศิลปะการเเสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 5 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/62150

รวมกระทู้รับตรงจาก พี่ Funniest (ข้อมูลเยอะมาก)

- มหาวิทยาลัยรับตรง และ รับหลัง Admissions 2554 (ตอนที่ 1) คลิกที่นี่ 
- มหาวิทยาลัยรับตรง และ รับหลัง Admissions 2554 (ตอนที่ 2) คลิกที่นี่ 
- มหาวิทยาลัยรับตรง และ รับหลัง Admissions 2554 (ตอนที่ 3) คลิกที่นี่ 
- มหาวิทยาลัยรับตรง และ รับหลัง Admissions 2554 (ตอนที่ 4) คลิกที่นี่ 
- มหาวิทยาลัยรับตรง และ รับหลัง Admissions 2554 (ตอนที่ 5) คลิกที่นี่ 

หากมีคืบหน้าจะมาอัพเดทให้เรื่อยๆ นะครับ หรือใครมีข่าวรับตรงที่ไหน โพสที่นี่ได้เลย

ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนครับ ^__^


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:41 น.
น่ารักสุดๆ

เค้าว่ากระทู้นี้ "น่ารักสุดๆ"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1 โหวต จากทั้งหมด 2 โหวตเลือก น่ารักสุดๆ

คนที่ดูกระทู้นี้มักจะดูกระทู้เหล่านี้ต่อ

165 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  film
  film 182.52.156.2
  5 พ.ค. 54 11:09 น.
  ขอบคุณมากๆคับ พี่ลาเต้ ผมเป็นคนนึงแหละ ที่ addmission ไม่ติด เสียใจมากๆ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี แต่ก็ต้องสู้คับผม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุนนะค่ะ หนูก็เป็นอีกคนนึงที่แอดไม่ติด เครียดมากเรยค่ะตอนนี้ ไม่รู้จะเอาไงต่อกับชีวิต


  PS.  แวะเข้ามาทักทายกานหน่อยน๊าค๊า อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่ได้มีเราคนเดียวสิ่นะ ที่แอดไม่ติด
  เมื่อวานร้องอยู่นาน กว่าจะตั้งสติได้

  แต่ต่อไปก็สู้ๆ ไปด้วยนะคะ :)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากทราบว่า โครงการพิเศษ วิศวะ ม.ขอนแก่น เรียนตอนไหนหรอคะ เช้า หรือ เย็น  อ่ะ

  ใครรู้ รบกวนบอกหน่อย นะคะ  ขอบคุณ คะ
  PS.  ไม่มีบุคคลใดในโลก ที่ไม่ถูกนินทาลับหลัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  อบล
  5 พ.ค. 54 13:19 น.
  สู้ต่อไป เพื่อนๆ ทุกคน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   สู้ต่อไป เพื่อนๆ

  รับเพิ่มไม่ใช่น้อยๆเลย ^^ ขอให้โชคดีนะ

  PS.   ความฝันที่เป็นจริงเป็นของคนที่มีความเชื่อมั่น!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  พิม
  พิม 223.206.67.121
  5 พ.ค. 54 13:25 น.
  แอดไม่ติด เคลียดมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  fighto
  5 พ.ค. 54 13:39 น.
  อ่ะ มาช่วยเพิ่มให้ น่าสนใจมากมาย อย่าเสียเวลาเครียดเลย เดี๋ยวจะไม่ทัน

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์
  ขยายเวลาสมัครหลักสูตรพิเศษ รอบ 2 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
  lสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  รับ 60 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
  รายละเอียด http://eng.sut.ac.th/me/macha/

  หลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ) รอบที่ 2
  คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รับ 60 คน ถึง 10 พฤษภาคม 2554
  รายละเอียด http://www.jc.tu.ac.th/bjm/news/Admission-2011/Application%202011%202nd.pdf

  มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2 หลายคณะฯ
  รับ 880 คน ถึง 10 พฤษภาคม 2554
  รายละเอียด http://service.buu.ac.th/piset54-2.pdf

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา วิชาเอกวิเทศธุรกิจ ; เกาหลีศึกษา (ภาคปกติ)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต
  รับ 120 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
  รายละเอียด http://www.entrance.psu.ac.th/2554/news/pdf/75_Korea.pdf

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ) ครั้งที่ 3
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว.หาดใหญ่
  รับ 20 คน ถึง 10 พฤษภาคม 2554
  รายละเอียด http://www.entrance.psu.ac.th/2554/news/pdf/30_inter.pdf
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  fighting
  5 พ.ค. 54 13:42 น.
  http://www.flas.ku.ac.th/newflas/news/news.html

  เอามาแบ่งบันคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  กิ๊ก
  กิ๊ก 118.172.184.255
  5 พ.ค. 54 13:45 น.
  เราก้อเป็นคนนึงที่เครียดมากๆเหมือนเพื่อนคนอื่นๆนะ สู้ๆนะทุกคน :) หวังว่าทุกคนจะติดกันนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  Khamcheek
  Khamcheek 118.173.203.222
  5 พ.ค. 54 13:49 น.
  เหนื่อยจัง แอดใม่ติด ! !!!!
  เมื่อรั่ยจะผ่านไปได้น้ะ ใม่ไหวแร้ววววว tt'
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  fighting
  5 พ.ค. 54 13:50 น.
  http://www.kps.ku.ac.th/new/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=28


  ลองดูคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคะ
  เราก็แอดไม่ติด
  เสียใจจริงๆ
  ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้ว
  นอกจากตั้งหน้าตั้งตาหาที่รับเพิ่ม

  PS.  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  Emilela
  5 พ.ค. 54 14:49 น.

  เราไม่ได้แอดไม่ติด แต่เราถูกตัดสิทธิ์แอด
  ตอนแรกตั้งใจจะเรียนอีกที่หนึ่ง แต่พอจะเรียนจริงๆพ่อกับแม่ ก็ยื่นคำขาดไม่ให้ไปเรียน


  เราก็เลยต้องสละสิทธิ์ เอาตอนวินาทีสุดท้าย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง

  แต่ถ้าแอดก็คงไม่ติด เพราะคะแนนเราก็ไม่ได้สูงมากมาย


  แต่ตอนนี้เครียดมากจริงๆ เพราะไม่รู้จะทำไง จากที่เคยมีที่เรียนก็กลับไม่มี 


  ตอนนี้เข้าใจความรู้สึกเพื่อนที่ไม่มีที่เรียนอย่างลึกซึ้ง....เรารอประกาศผล รับตรงภาคพิเศษม.เกษตรกับ อักษร ม.ศิลปากร อีกสองอาทิตย์อ่ะ

  เราทำตามที่พ่อแม่ขอทุกอย่าง เราไม่ขัดข้องเราเป็นพวกเรียนไรก็ได้ ถ้าพ่อแม่ต้องการ  ดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเนอะ  แต่เราก็คุยกับพ่อกับแม่ไว้แล้วว่า ถ้าประกาศผลออกมาไม่ติด คราวนี้เราขอเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบจริงๆ

  เราจะเรียนนิเทศ ม.รังสิต!!!!~


  แล้วเพื่อนๆๆอ่ะวางแผนกันไว้ยัง?????


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ปรายก็ไม่ติดค่ะ!! ถึงติดก็เป็นลำดับสำรอง  กลัวพ่อแม่ไม่เข้าใจ??
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  MYz
  MYz 58.64.62.128
  5 พ.ค. 54 14:54 น.
  เราก็คนหนึ่งละที่แอดไม่ติด  เสียใจมากด้วยแต่ถ้าจามานั่งเสียใจไปคงไม่มีมหาลัยเรียนแน่ๆ ^^.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  mine
  5 พ.ค. 54 14:56 น.
  คือเราเข้าเว็บโครงการพิเศษของศิลปากรไำม่ได้ทำไงดี

  ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาหาที่เรียน สงสารพ่อแม่จังท่านผิดหวังที่เราแอดไม่ติดแต่เค้าก้อเข้าใจ

  แต่เราเครียดมากก TT
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากครับผมพี่ลาเต้

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


   เป็นความกรุณาจริงๆ ครับ พี่ลาเต้ !
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  ความฝัน
  ความฝัน 58.9.93.187
  5 พ.ค. 54 15:11 น.

  รอบหลังๆที่เปิดนี่ เป็น ( ภาคพิเศษ)  ทั้งนั้น  ค่าเทอมพอๆกับ เอกชน

  เรากำลังตัดสินใจจะไปเอกชนแล้ว ได้คณะที่ชอบด้วย

  คิดว่าน่าจะดีกว่าการมา ลงคณะมั่วๆ เพื่อเอาติดของรัฐบาลอยู่ตอนนี้

  เพื่อนๆที่กำลังมั่วเหมือนเราน่ะค่ะ 
  อยากให้ทำความเข้าใจว่า 4 ปีของรัฐคณะทนๆไป
  กับคณะที่ชอบของเอกชน
  ค่าเทอม 2 ที่ เท่าๆกัน
  ไปเรียนในสิ่งที่ชอบ ตาม ความฝันดีกว่าน่ะ
  ไม่งั้นจะเสียใจทีหลังเหมือนพี่ของเรา

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2160869
ชื่อกระทู้ : (HOT) รวมมหาวิทยาลัย เปิดรับตรงรอบ 2 (หลังแอดมิชชั่นกลาง) กลุ่ม ม.รัฐบาล

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: