ปรับสีเว็บเป็นปกติ

อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปีนี้ No 2563434

guest
สมส

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

อันดับในที่นี้จะจัดเป็น 5 กลุ่มอันดับ (โดยแต่ละกลุ่มจัดเรียงตามตัวอักษร) ได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในไทย [PR = 8] มีอยู่ 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     มหาวิทยาลัยของรัฐ     มหาวิทยาลัยเอกชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏ     มหาวิทยาลัยราชมงคล     สถาบันการศึกษาอื่น

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                      

    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

มหาวิทยาลัยอันดับ 2 ในไทย [PR = 7] มีอยู่ 23 แห่ง
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     มหาวิทยาลัยของรัฐ     มหาวิทยาลัยเอกชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏ     มหาวิทยาลัยราชมงคล     สถาบันการศึกษาอื่น

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    มหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยมหิดล
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยนเรศวร
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    มหาวิทยาลัยศิลปากร
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    มหาวิทยาลัยเอเชียน

          

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    
มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในไทย [PR = 6] มีอยู่ 65 แห่ง
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     มหาวิทยาลัยของรัฐ     มหาวิทยาลัยเอกชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏ     มหาวิทยาลัยราชมงคล     สถาบันการศึกษาอื่น

    มหาวิทยาลัยทักษิณ
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    

    มหาวิทยาลัยนครพนม
    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    

    มหาวิทยาลัยเกริก
    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยคริสเตียน
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
    มหาวิทยาลัยพายัพ
    มหาวิทยาลัยรังสิต
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    มหาวิทยาลัยสยาม
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    

    สถาบันอาศรมศิลป์
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยอันดับ 4 [PR = 5] มีอยู่ 15 แห่ง
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     มหาวิทยาลัยของรัฐ     มหาวิทยาลัยเอกชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏ     มหาวิทยาลัยราชมงคล     สถาบันการศึกษาอื่น

    

    

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
    มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
    มหาวิทยาลัยเนชั่น
    มหาวิทยาลัยปทุมธานี
    มหาวิทยาลัยภาคกลาง
    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยราชธานี
    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

    

    

มหาวิทยาลัยอันดับ 5 [PR = 4] มีอยู่ 7 แห่ง
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     มหาวิทยาลัยของรัฐ     มหาวิทยาลัยเอกชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏ     มหาวิทยาลัยราชมงคล     สถาบันการศึกษาอื่น

    

    

    มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
    มหาวิทยาลัยธนบุรี
    มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
    มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    

    

มหาวิทยาลัยอันดับอื่น [PR = 0] มีอยู่ 7 แห่ง โดย PR=0 ไม่มีเว็บไซต์/เว็บล่มขณะเก็บข้อมูล
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     มหาวิทยาลัยของรัฐ     มหาวิทยาลัยเอกชน     มหาวิทยาลัยราชภัฏ     มหาวิทยาลัยราชมงคล     สถาบันการศึกษาอื่น

    มหาวิทยาลัยพะเยา

    

    

    มหาวิทยาลัยอีสาน
    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
    มหาวิทยาลัยชินวัตร
    มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

    
แหล่งอ้างอิงhttp://itshee.exteen.com/20111017/pr

Tags: มหาวิทยาลัย, อันดับ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 21:10 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

21 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  เห้อ
  เห้อ 161.200.178.100
  19 ส.ค. 55 12:21 น.
  ไม่เป็นระเบียบเลย ดูไม่รู้เรื่อง มือใหม่สินะอืมม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อะไรวะ งงไม่รู้เรื่อง
  PS.  ...เท่านี้...ก็พอแล้ว...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  งง

  PS.  I'm................................................SC'28 RST
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่รู้เรื่องง่ะ ดูไม่เป็นระเบียบเลยอ่ะ จัดใหม่ดีกว่าเนาะ^^
  PS.  เลิฟชางมิน รักยุนแจ ปลื้มยูซู เกลียดคิม ยองมิน ม๊ากมาก ก ก จนอยากเอาระเบิดส่งให้เป็นของขวัญวันเกิด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  สร้างกระแสให้สับสน
  สร้างกระแสให้สับสน 49.228.226.58
  19 ส.ค. 55 13:50 น.
  จัดยังไงใช้เกณฑ์อะไร สถาบันใดจัด ผลงานและความน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้จัดมีความเป็นกลางไหม  ดูแล้วหลายมหาลัยไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น และค่าPR ใช้จัดลำดับเพียงพอหรือ ให้ดูก็ดีแต่ควรมีข้อมูลมากกว่านี้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดด้วย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  Oop
  19 ส.ค. 55 14:06 น.
  ใช้อะไรเป็นเกณอ่ะคะ. ดูแล้วบางมหาลัยไม่เห็นเคยได้ยิน แล้วอ้างมาจากไหน งงมากกกกคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใส่ตัวเลยเรียงให้ด้วยค่ะ งง 
  PS.  เพราะอาการเหล่านี้คือคำตอบ ... ของคนที่แอบรักเธอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่เข้าใจ
  PS.  โน่ริท เรารู้นะว่าจริงๆแล้วคุณคบกันอยู่อ่ะ -..- เมื่อไหร่จะเปิดตัว! เราไม่อยากจิ้นอีกต่อไปแล้วววววว(เพ้อขั้นโควม่า )
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อันดับมั่วนะจริงๆเลย ถ้าไม่รุ้จริงเราว่าอย่าเอามาลงให้คนเขาสับสนเลย
  ตอนนี้เนี่ยทีุ่รุ้ จุฬา น่าจะอันดับ 2   ม.เกษตรสิอันดับ 1 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านแล้วงงอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  5190
  19 ส.ค. 55 23:30 น.
  แล้วข้างบนที่บอกว่า จุฬาฯ น่าจะอันดับสอง เกษตรอันดับ หนึ่ง คงไม่ได้จัดอับดับมั่วๆเหมือนกันใช่มั้ยครับ ผมอยากเห็นแหล่งที่มาบ้างจังเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่มาคือที่นี่นะคะ >> itshee.exteen.com/20111017/pr

  อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปีนี้ (2554) เดือนนี้ (ตุลาคม) วันนี้ (17) จัดอันดับตามอัลกอริทึมที่เรียกว่าเพจแรงก์ (PR) 

  ก็คือเค้าจัดอันดับตามความนิยมของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ ไม่ใช่จากคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยหรือการเรียนการสอนแต่อย่างใดค่ะ -_-


  PS.  การที่มีเธออยู่ มันทำให้วันคืนที่ผ่านพ้นไปเรื่อยเปื่อย กลับกลายเป็นวันคืนที่มีความหมายขึ้นมา ขอบคุณมากๆ นะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราดูรู้เรื่อง  !! เย่!! เก่งจัง ><

  PS.  อยากเอ็นท์ติด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เกษตรอันดับ1เพราะมันจัดโดยเว็บโอเมตริกซ์ ซึ่งจัดตามความตั้งใจในการเผยเเพร่สื่อลงเว็บไซต์ ไม่เกี่ยวกับศักยภาพมหาลัยเลยสักกะนิด  ถ้าการจัดอันดับเรื่อง ความสามารถทางวิชาการ งานวิจัย ไรงี้ ไปดูในนิตยาสารไทม หรือไม่ก็QS

  จุฬาเขาเเย่งอันดับ1กับมหิดลทุกปี  เกษตรของเธอไม่ติดอันดับหรอก


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 20 สิงหาคม 2555 / 17:23

  PS.  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  เหอะ
  เหอะ 58.11.224.62
  20 ส.ค. 55 20:03 น.
  คำว่าเกษตรของเธอไม่ติดอันดับหรอก มันคือไรหรอ

  จริงๆ เด็กเกษตรศาสตร์มีคุณภาพและเก่งนะ......เออ!!!!!!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เกษตรคนจ้องเยอะเลย ม.6จ้องเยอะมากก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ
  PS.  มาทำไมให้อายบ้านนานวลน้อง ไม่ต้องกลับคืนมา~~~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  สลึง
  สลึง 101.108.198.143
  21 ส.ค. 55 16:44 น.
  ต๊ายยละ รามคำแหงอยู่เหนือศิลปากรได้ไง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  arch
  21 ส.ค. 55 18:32 น.
  รามไม่ใช้อยู่เหนือกว่าศิลปากร  แต่อยู่ในอันดับเดียวกัน  แต่ละอันดับเค้าเรียงตามตัวอักษร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมเราดูรู้เรื่องล่ะ  -*-
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2563434
ชื่อกระทู้ : อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปีนี้

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: