ปรับสีเว็บเป็นปกติ

สพฐ.เผยส่วน เปิดรับนักเรียน ม.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ (มีดังต่อไปนี้..) No 2689726


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า หลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้ส่งส่วนการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 มาให้ สพฐ.พิจารณาแล้ว ดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 3 นนทบุรี โรงเรียน (ร.ร.) เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือก และคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือก และคะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.บางบัวทอง จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีบุญยานนท์ จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 4 ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญรัตน์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญบุรี จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.ปทุมวิไล เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สายปัญญารังสิต เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 4 สระบุรี ร.ร.แก่งคอย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จับสลาก 5% เขตพื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50%, ร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จับสลาก 10% เขตพื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 5 ชัยนาท ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 5 สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 5 ลพบุรี ร.ร.ชัยบาดาล เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 5 อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา ร.ร.ดัดดรุณี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จับสลาก 5% เขตพื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50%, ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลย์วิทยา" เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 6 สมุทรปราการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาสมุทรปราการ จับสลาก 5% เขตพื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%, ร.ร.วัดทรงธรรม จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 30%, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สมุทรปราการ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 7 นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านนา "นายกพิทยากรณ์" จับสลาก 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 7 สระแก้ว ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 40% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 30%, ร.ร.สระแก้ว เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% สพม.เขต 8 ราชบุรี ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 8 กาญจนบุรี ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วิสุทธรังษี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 9 นครปฐม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนโกสินทร์บวรนิเวศฯ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ราชินีบูรณะ เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สงวนหญิง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 10 เพชรบุรี ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 10 สมุทรสงคราม ร.ร.ถาวรานุกูล เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 10 สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 11 ชุมพร ร.ร.ศรียาภัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สวนศรีวิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สวีวิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไชยาวิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พะแสงวิทยา เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%, ร.ร.พุนพินวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เวียงสระ จับสลาก 5% เขตพื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50%, ร.ร.สุราษฎร์ธานี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สุราษฎร์พิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช เขตพื้นที่บริการ 95% ทั่วไป 5%, ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%, ร.ร.ทุ่งสง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เขตพื้นที่บริการ 70% ทั่วไป 30%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เขตพื้นที่บริการ 100%, ร.ร.ปากพนัง เขตพื้นที่บริการ 70% ทั่วไป 30%, ร.ร.สตรีทุ่งสง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 12 พัทลุง ร.ร.พัทลุง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีพัทลุง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 13 กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล เขตพื้นที่บริการ 55% ทั่วไป 45%, ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% สพม.เขต 13 ตรัง ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วิเชียรมาตุ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สภาราชินี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ห้วยยอด เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 14 พังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 14 ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีภูเก็ต เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 14 ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนคาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีระนอง เขตพื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20%

สมพ.เขต 15 นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส จับสลาก 70% ทั่วไป 30%, ร.ร.นราสิกขาลัย จับสลาก 70% ทั่วไป 30% สพม.เขต 15 ปัตตานี ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เขตพื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20% สพม.เขต 15 ยะลา ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรียะลา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 16 สงขลา ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 16 สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 17 จันทบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศรียานุสรณ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 17 จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%

สพม.เขต 18 ชลบุรี ร.ร.ชลกันยานุกูล เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ชลราษฎรอำรุง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.บางละมุง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พนัสพิทยาคาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีราชา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สัตบวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 18 ระยอง ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" จับสลาก 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านค่าย จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เขตพื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20%, ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วัดป่าประดู่ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ระยองวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

ต่อ...หน้า2แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2556 / 10:45

PS.  นี่แหละตัวฉัน

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:44 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

1 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หน้า2  สพม.เขต 19
  เลย ร.ร.เลยพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสงครามวิทยา จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%


  สพม.เขต 20 อุดรธานี ร.ร.สตรีราชินูทิศ จับสลาก 10% เขตพื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล จับสลาก 10% เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 40%

  สพม.เขต 21 บึงกาฬ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย จับสลาก 30% เขตพื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 30%, ร.ร.บึงกาฬ เขตพื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20% สพม.เขต 21 จ.หนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 22 นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 22 มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 23 สกลนคร ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สว่างแดนดิน เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา จับสลาก 10% เขตพื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เขตพื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20%, ร.ร.อนุกูลนารี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 25 ขอนแก่น ร.ร.กัลยาณวัตร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ชุมแพศึกษา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.นครขอนแก่น เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.น้ำพองศึกษา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านไผ่ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.หนองเรือวิทยา เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%

  สพม.เขต 26 มหาสารคาม ร.ร.ผดุงนารี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วาปีปทุม จับสลาก 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สารคามพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีศึกษา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ ร.ร.กันทรารมณ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ขุขันธ์ จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีสิริเกศ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.28 ยโสธร ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ยโสธรพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี ร.ร.นารีนุกูล จับสลาก 30% เขตพื้นที่บริการ 20% ทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมมหาราช เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ จับสลาก 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 30 ชัยภูมิ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.ภูเขียว จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลาก 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีชัยภูมิ จับสลาก 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 31 นครราชสีมา ร.ร.บุญวัฒนา จับสลาก 25% เขตพื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%, ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิตร จับสลาก 40% เขตพื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 20%, ร.ร.ปากช่อง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สุรนารีวิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พิมายพิทยา เขตพื้นที่บริการ 70% ทั่วไป 30%, ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%

  สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ ร.ร.นางรอง เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ลำปายมาศ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20%

  สพม.เขต 33 สุรินทร์ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ประสาทวิทยาคาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนบุรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สังขะ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สิริธร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย จับสลาก 5% เขตพื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50%, ร.ร.สุรวิทยาคาร จับสลาก 5% เขตพื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ ร.ร.จอมทอง จับสลาก 10% เขตพื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50%, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%, ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 35 ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ลำปางกัลยาณี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 35 ลำพูน ร.ร.จักรคำคณาทร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมมภ์ ลำพูน เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 36 เชียงราย ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.เทิงวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พานพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20%, ร.ร.สามัคคีวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 36 พะเยา ร.ร.พะเยาพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 37 น่าน ร.ร.ปัว เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีศรีน่าน เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 37 แพร่ ร.ร.นารีรัตน์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พิริยาลัย เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 38 ตาก ร.ร.ตากพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สรรพวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 38 สุโขทัย ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สุโขทัยวิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.อุดมดรุณี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 39 พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พุทธชินราศพิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 39 อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ ร.ร.เพชรพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วิทยานุกูลนารี เขตพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%, ร.ร.หล่มสักวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.หนองไผ่ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 41 กำแพงเพชร ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.วัชรวิทยา เขตพื้นที่บริการ 70% ทั่วไป 30% สพม.เขต 41 พิจิตร ร.ร.ตะพานหิน เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.พิจิตรพิทยาคม เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.นครสวรรค์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนครสวรรค์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จับสลาก 20% เขตพื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% สพม.เขต 42 อุทัยธานี ร.ร.หนองฉางวิทยา เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%
  เครดิตที่มา http://campus.sanook.com/1235318/เปิด-ส่วน-รับ-ม.1-โรงเรียนดังทั่วประเทศ/


  PS.  นี่แหละตัวฉัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2689726
ชื่อกระทู้ : สพฐ.เผยส่วน เปิดรับนักเรียน ม.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ (มีดังต่อไปนี้..)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: