ซ่อน
แสดง

เจาะลึก TOP 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#สัตวแพทยศาสตร์ #สัตวะ
ต้อนรับการสอบ กสพท. ที่ใกล้เข้ามาทุกวัน 
กระทู้นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยในการตัดสิ่งใจของน้องที่จะศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อไป

(เป็นการเรียงจากคะแนนสอบเข้าศึกษา จากมาก - ไปน้อย)

1. คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนในระบบ กสพท. : 63.9256 - 54.7454
ประวัติย่อ คณะสัตวแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เปิดเป็นแห่งแรกของไทย)ได้ถูกโอนย้ายไปให้สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2485 และมหาวิทยาลัยมหิดลได้โอนย้ายไปให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2500 ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ กลับคืน แต่ทางสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เห็นด้วย  อย่างไรก็ตาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทำเรื่องไม่ขอย้ายออกจากที่ตั้งเดิม และขอโอนกลับไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2515 


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


2. คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนนในระบบ กสพท. : 61.0022 - 54.4400
ประวัติย่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยมีการเรียนการสอนในช่วง พ.ศ. 2485 - 2500 โดยได้รับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมา ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้โอนให้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นการสิ้นสุดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงหนึ่ง หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ก่อตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ขึ้นอีกครั้ง


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5


3.คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนนในระบบ กสพท. : 60.7306 - 
53.8526
ประวัติย่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2497 โดยได้รับโอนมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีที่ทำการอยู่ 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน มีโรงพยาบาลสัตว์ในเครือทั้งหมด 4 แห่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


4.คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนนในระบบ กสพท. : 58.5291 - 53.6611
ประวัติย่อ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 5 ของประเทศไทย จัดเป็นคณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิกการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งคณะอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์สนองตอบความต้องการในเขตภาคเหนือและภูมิภาค

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


5.คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนนในระบบ กสพท. : 56.6328 - 53.3336
ประวัติย่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป