Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รีวิวปี 3 จิตวิทยา ศึลปากร เทอม 1 งานเยอะสอบยาก แต่ถ้าตั้งใจก็ทำได้ครับ !!! [ยินดีให้แชร์]

วิว
#จิตวิทยา #dek62 #dek63 #dek61 #ศิลปากร

ถึงเวลาแล้ว !!!!
รีวิว จิตวิทยาศิลปากร ในชั้นปีที่ 3 ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น เน้นในส่วนของงานในรายวิชาทั้งในส่วนของเปเปอร์และการพรีเซ้นท์ การสอบที่เขียนเกือบ 100 % (ข้อสอบ 1 แผ่น สมุด 1 เล่มไม่พอขอเพิ่มได้จ้า) และที่หนักที่สุดคือ การทำวิจัยกลุ่ม ซึ่งในปีนี้ถึงการเรียน การสอบ การทำวิจัยจะยาก แต่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ ( นอนน้อย แต่นอนนะ สู้ๆ บอกตัวเองจ้า 5555)

 

fgวิชาแรกเป็นรายวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (INTRODUCTION TO COUNSELING) 
ก็เป็นวิชาที่แปลกใหม่สำหรับตัวเอง โดยเนื้อหารายวิชาจะเน้นในส่วนของการให้คำปรึกษาผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ทักษะการให้คำปรึกษา ให้ได้รู้จักการสังเกตพฤติกรรมของผู้รับคำปรึกษาว่ามีอะไรแปลกไหมพฤติกรรมนี้คืออะไร กฎของการให้คำปรึกษาข้อปฏิบัติต่างๆ การถาม เพื่อค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เป็นปัญหาภายในใจที่ไม่สามารถเเสดงออกได้ จะทำให้เราฝึกทักษะต่างๆมากมาย เช่น การฟังซึ่งในการ counseling การฟังถือหัวใจหลักของการให้คำปรึกษา เพราะคนที่จะเข้ามาหาเราเกือบทั้งหมดเขาอาจจะไม่มีที่ระบายจึงต้องหาที่รับฟังซึ่งการเรียน counseling จะช่วยฝึกให้รู้จักการผู้ฟังที่ดี ฟังแล้วต้องจับใจความปัญหาให้ได้ เน้นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดได้ตนเองมาการการชี้นำ เพื่อนที่จะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง โดยหลังจากเรียนจบอ.ผู้สอนก็ลงมาทำตัวอย่างให้ดูซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพจริง ๆ ซึ่งรายวิชานี้อาจารย์ที่สอนน่ารักมากใจดีและเป็นกันเอง เป็นอ.ที่ positive thinking มาก น้องคนไหนที่สนใจก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวกับวิชานี้ครับ

---------------------------------------------------------------------------------
 

รายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา (STATISTIC FOR PSYCHOLOGY RESEARCH) 
เน้นในเรื่องของการเรียนในส่วนสถิติที่ใช้ในการวิจัยวิจัยประกอบด้วยอะไรบ้าง สถิติมีอะไรบ้าง สมมุติฐานเป็นอย่างไรเหมือนการเรียนวิชาวิจัยบวกกับสถิตินั่นเองซึ่งในปัจจุบันจะมีใช้โปรแกรมในการ SPSS เพื่อนำมาคำนวนในงานวิจัยต่าง สอนการหา ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ซึ่งในการหานั้นเราจะเรียนจากพื้นฐานการเขียนด้วยมือก่อน จากนั้นถึงนำมาใช้ในโปรแกรม เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นมาอย่างไร และอีกทังยังมี วิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆมาให้ความรู้อยู่เสมอ โดยท่านอาจารย์ที่สอนใจดีมากคอยสอนคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได้ตลอด ดังนั้นคนที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ทางสถิติหรือศาสตร์ของตัวเลขวิชาสถิติและการวิจัยทางจิตวิทยาก็ตอบโจทย์มาก แต่นี่ไม่ชอบเพราะไม่ถนัดเลขจ้า แต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเหมือนเรียนพื้นฐานจากม.6แล้วปรับใช้นิดนึงก็สามารถเข้าใจได้แล้วครับ ถ้าพยายามเราทำได้ 
 

---------------------------------------------------------------------------------


รายวิชา การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BEHAVIORAL RESEARCH) ‍️‍️

เนื้อหาจะเน้นไปทางการทำวิจัยโดยวิจัยปี 3 จะทำเป็นกลุ่ม และในส่วนของปี 4 จะทำวิจัยรายบุคคลซึ่งแน่นอนว่าในการเรียนจิตวิทยาศิลปากรเราต้องทำวิจัย 2 ตัว คือ วิจัยเดี่ยวและวิจัยกลุ่มนั่นเอง เนื้อหาในการเรียนก็จะมีตั้งแต่จิตวิทยาในศาสตร์ของกระบวนการวิทยาศาสตร์คืออะไร จากนั้นก็เป็นตัววิจัยคืออะไร การหาสมมุติฐานการตั้งชื่องานวิจัยให้สอดคล้องกับตัวแปร การตั้งคำถามเฉพาะ ประเภทของสมมุติฐานการออกแบบงานวิจัยความเที่ยงตรงต่างๆ ค่าความเชื่อมั่น ประเภทของงานวิจัย กลุ่มประชากร ขนาดของกลุ่ม วิธีการเลือกกลุ่มแบบสุ่มแบบต่าง ๆ ทั้งใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปร การวัด การเก็บข้อมูลขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือต่างๆ การหาค่าไอโอซีคุณภาพของเครื่องมือ ข้อดีข้อเสียของเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบวัดด้านต่างๆ การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียยังไง เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเก่งในด้านของงานวิจัยอย่างมากสามารถปรึกษางานตามหลักการวิจัยได้ตลอดเป็นคนสอนสนุกมาก เรียนไม่น่าเบื่อเลยครับ ดังนั้นก็เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจและคนที่จะเรียน จิตวิทยา ศิลปากรก็ต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ครับ
 

---------------------------------------------------------------------------------

รายวิชา ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น (BEHAVIORAL PROBLEMS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS) 
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของ จิตวิทยาคลินิกซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นในส่วนของสาเหตุของปัญหาพฤติกรรม การวิเคราะห์สุขภาพจิตเด็ก การจำแนกทั้งตามลักษณะทางคลินิกและตามสถิติ การวางแผนการช่วยเหลือ ได้เรียนดูลักษณะของเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาปัญหาของเด็กในวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เช่น ปัญหาเรื่องการกินปัญหาพฤติกรรมที่ทำจนติดเป็นนิสัย ปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญาหรือเด็กID เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กID คืออะไรแล้วก็มีระดับขั้นต่างๆ เช่น เรียงตาลำดับความรุนแรงจากน้อยไปมาก
Mild ID
Moderate ID
Severe ID
Profound ID
ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งการผิดปกติของการออกเสียง ผิดปกติภาษา ผิดปกติทางด้านจังหวะรูปแบบการพูดเป็นต้น ปัญหาปัสสาวะรดที่นอนทั้งกลางวันและกลางคืน ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น ปัญหาความวิตกกังวลในการแยกจาก ภาวะการกลัว กลัวการไปโรงเรียน ปัญหาการเรียน learning disability เราจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะของเด็กแอลดีการช่วยเหลือ ประเภทของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งในตัวรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่สนใจมากสำหรับเด็กที่สนใจทางด้านจิตวิทยาคลินิก อาจารย์ที่สอนก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิต วิทยาคลินิกการสอบเป็นกันเองยกเคสตัวอย่างที่สามารถเข้าใจได้ง่ายรายวิชานี้ก็ห้ามพลาดทีเดียว
 

                    ---------------------------------------------------------------------------------
 

รายวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY) 
เนื้อหาจะเน้นในส่วนของการทำงานในบริษัทเน้นความหมายขอมตามจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมคืออะไร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทำอย่างไรให้งานบริหารจะประสบความสำเร็จ เรียนรู้โครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงานขององค์กรพฤติกรรมของบุคลากร ในองค์กรการวิเคราะห์งานต่างๆ การออกแบบงาน การระบุลักษณะเฉพาะของ งาน การประเมินค่า การวางแผนบุคลากรก็จะมีเรียนรู้ความสำคัญคืออะไรขั้นตอนวางแผนว่ายังไงขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรต่างๆการสัมภาษณ์ การวางแผนอาชีพและการพัฒนาก้าวหน้าทางด้านอาชีพของบุคลากรในองค์กร การพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนในการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม การใช้เกมเข้ามาประกอบในการอบรม เป็นต้น ซึ่ง น้อง ๆ ที่สนใจทางด้านจิตอุตสาหกรรมก็พลาดไม่ได้ โดยครูที่สอนมีความรู้ความสามารถในจิตวิทยาอุตสาหกรรมอย่างดีผู้ที่มีคุณวุฒิ สอนเข้าใจ เนื้อหาแน่น และประยุกต์การสอนเช่น มีการเล่นเกมในการเรียนการสอน ให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างโดยเป็นประสบการณ์จริงคอยทำให้ตื่นเต้นและตื่นตัวตลอด ซึ่งเป็นการเรียนที่สนุกและไม่น่าเบื่อเลย
 

---------------------------------------------------------------------------------

รายวิชา จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (PSYCHOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS) 
ซึ่งเนื้อหาในรายวิชาถ้าเป็นตามชื่อคือการทำสัมพันธภาพระหว่างคนโดยเนื้อหาการเรียนจะวิเคราะห์ตั้งแต่พฤติกรรม ที่เริ่มตั้งแต่การการจ้องตาอายคอนแทคการแสดงสีหน้าการยิ้มที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ วิธีการสร้างสัมพันธภาพต่างๆ วิธีหยุดการสร้างสัมพันธภาพ โดยในการเรียนจะมีการทำกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจนถึงสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม เช่น กิจกรรมการตั้งคำถามเพื่อสร้างสัมพันธ์น่ะภาพ กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว กิจกรรมอายคอนแทคกิจกรรมการพัฒนาสมองกิจกรรมมิตรภาพบนหนังสือพิมพ์ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำให้เรารู้จักวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นมุมมองของผู้อื่นที่มองเราแล้วมุมมองของเราที่มองผู้อื่นเป็นต้นซึ่งท่านอาจารย์ที่สอนในรายวิชานี้มี 2 ท่าน อ.สองท่านเป็นคนใจดีมาก สร้างเสียงหัวเราะตลอด สอนแบบเป็นกันเอง ยกตัวอย่างที่สามารถเข้าใจได้ง่าย คนที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลการทำงานระหว่างบุคคลในรายวิชานี้ก็พลาดไปได้เช่นเดียวกัน
 

                   ---------------------------------------------------------------------------------

heart สุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะครับถึงการเรียนกับการทำงานจะหนักแค่ไหนหรือจะมีปัญหาชีวิตยังไงก็อย่าทิ้งการเรียนการเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชวิตมหาวิทยาลัย เรียงลำดับให้ถูก เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ ทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันและตั้งเป้าหมายแล้วทำมันให้สำเร็จชีวิตจะมีความสุขเอง ชีวิตมหาวิทยาลัยจะมีสุขบ้างเครียดบ้างปรับตัวให้ได้เดินตามสังคมให้ทันชีวิตจะดีมาก สู้ ๆทุกคนรวมถึงตัวเองด้วย 555555

 

                   ---------------------------------------------------------------------------------

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจิตวิทยาศิลปากรได้ที่เฟสบุ๊ค :
จิตวิทยา ศิลปากร Psychology SU mail

 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป