Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TOP ภาษาอังกฤษ *

 • ภูริลาภ ดาวอรุณเกียรติ
  คะแนน 93.75
  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 • ธนัชพร วระพงษ์สิทธิกุล
  คะแนน 92.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธัญธร กิจผกามาส
  คะแนน 91.25
  เตรียมอุดมศึกษา
 • รชาชล พรหมขุนทอง
  คะแนน 91.25
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สลิล อำพนนวรัตน์
  คะแนน 88.75
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณัฎฐสินี ปลื้มจิตติกุล
  คะแนน 88.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ญาณิศา พิศาลายน
  คะแนน 88.75
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP ภาษาไทย *

 • สุภลักษณ์ ธาราภูมิ
  คะแนน 94
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กิจจา ครุจิต
  คะแนน 94
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • มนต์นภา ชวนะรักษ์
  คะแนน 92
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พันธวัสส์ เพชรทอง
  คะแนน 92
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 • มณีนุช เลิศมงคลโชค
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐวดี เชาอนาจิณ
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิรภัทร จงวัฒนาบุญ
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มะลิ สุขรื่น
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กลวัชร สิทธิชัย
  คะแนน 90
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 • ศรุตยา รุ่งสาคร
  คะแนน 90
  สาธิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศุภิสรา นามเขื่อนแพทย์
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP สังคมศึกษา *

 • อชิรวัชร์ วัตตกุล
  คะแนน 86
  โยธินบูรณะ
 • กฤติน รัตนาสมจิตร
  คะแนน 86
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ศุภิสรา นามเขื่อนแพทย์
  คะแนน 84
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สุรศักดิ์ มัชะปาโต
  คะแนน 84
  วาปีปทุม
 • สวภัทร เกริกก้องกิดาการ
  คะแนน 82
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิรภัทร ขจรบุญรัตนะ
  คะแนน 82
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ลัลนา ธนวชิราธร
  คะแนน 82
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จณิสตา ฐิติภูมิเดชา
  คะแนน 82
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นพสร เอกวงศ์สกุล
  คะแนน 82
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วงศธร โชติชีวสุนทร
  คะแนน 82
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน สังคมศึกษา ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP ฟิสิกส์ *

 • จิรภัทร ขจรบุญรัตนะ
  คะแนน 92
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูมิ มีประเสริฐสกุล
  คะแนน 92
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • บุญญาฎา สิริพิชิตศุภผล
  คะแนน 92
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วงศ์ตะวัน จันทร์ไทย
  คะแนน 88
  สามเสนวิทยาวิทยาลัย
 • พชร สุทธยาคม
  คะแนน 88
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน ฟิสิกส์ ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP วิทยาศาสตร์ทั่วไป *

 • ยุทธนา ผลผลา
  คะแนน 72
  วรนารีเฉลิม
 • รวิวรรณ จตุพรม
  คะแนน 68
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์
  คะแนน 68
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • เมธี ศรีนวกุล
  คะแนน 64
  ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • ณัทธ์ฐานันตร์ โสตถิวรกุน
  คะแนน 62
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ช่วงคะแนน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP ชีววิทยา *

 • ปรเมษฐ์ พยุงแก้ว
  คะแนน 92.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พีรวิชญ์ คุ้มสังข์
  คะแนน 92.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนภัทร ลลิตโรจน์วงศ์
  คะแนน 92.50
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นนทพัทธ์ พงศ์บูรณะนันทน์
  คะแนน 91.25
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • อรปรียา เพชรพิทักษ์
  คะแนน 91.25
  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ช่วงคะแนน ชีววิทยา ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP คณิตศาสตร์ 1 *

 • กสานติ์ ไพบูลย์ผล
  คะแนน 100
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • กฤษฎินทร์ นุสติ
  คะแนน 94
  นครสวรรค์
 • กันต์พงษ์ ลีประเสริฐภร
  คะแนน 94
  อุดรพิทยานุกูล
 • กานต์พิชชา งามปฐม
  คะแนน 92
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีร์ธวัช อังควณิช
  คะแนน 90
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พิสิษฐ์ ตั้งวิจิตรสกุล
  คะแนน 90
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • นราวิชญ์ ใจตรง
  คะแนน 90
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • จิณณวัตร ทองบุญนาค
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน คณิตศาสตร์ 1 ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP คณิตศาสตร์ 2 *

 • ยุทธนา ผลผลา
  คะแนน 68
  วรนารีเฉลิม
 • มัลลิกา นิลน้อยศรี
  คะแนน 66
  สตรีวิทยา
 • อติวิชญ์ เมาะราษี
  คะแนน 64
  ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • ณภัทร จรัสวุฒิเดช
  คะแนน 62
  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สุภานัน ทาสีคำ
  คะแนน 60
  มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน คณิตศาสตร์ 2 ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP เคมี *

 • เอกอังกูร เอกภาพันธ์
  คะแนน 100
  อุตรดิตถ์
 • ชญานิน กษิดิ์เดชพงศ์
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สรณ์ กุลติยะรัตนะ
  คะแนน 96
  เตรียมอุดมศึกษา
 • รัฐวิทย์ รัฐวิวรรธน์
  คะแนน 94
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณัฐวดี เชาอนาจิณ
  คะแนน 94
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปริณดา คิล
  คะแนน 94
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปัญญปรัชญ์ วิทย์ประเสริฐกุล
  คะแนน 94
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สุฉันท์สินี โล่ห์ดาบชัย
  คะแนน 94
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิราภา มานะวงศ์เจริญ
  คะแนน 94
  กำเนิดวิทย์
 • ภัทรภณ บุญปาล
  คะแนน 94
  ตากพิทยาคม
 • ทยุต เลิศวุฒิชัยกุล
  คะแนน 94
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ภาควัฒน์ หงส์นันทกุล
  คะแนน 94
  ชลราษฎรอำรุง
 • ช่วงคะแนน เคมี ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP PAT 4 *

 • ณชนก ลีวุฒินันท์
  คะแนน 189
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ไพลิน วิรุฬห์ทรัพย์
  คะแนน 172
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • ธัญรดา พรหมปัทมะ
  คะแนน 171
  สาธิต ม.บูรพา
 • กิตติภัฎ วันดี
  คะแนน 169
  ชลราษฎรอำรุง
 • ภวัต รัตนมงคล
  คะแนน 160
  สามเสนวิทยาวิทยาลัย
 • กรกมล รุ่งตระการ
  คะแนน 160
  สาธิต มศว ประสานมิตร
 • ช่วงคะแนน PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP PAT 5 *

 • นิศาชล ศรีเรือง
  คะแนน 210.00
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 • รติยากร บุตรศรีเมือง
  คะแนน 207.50
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • อนรรฆมนต์ อังศธรรมรัตน์
  คะแนน 207.50
  นครสวรรค์
 • กรกนก จิตตรานนท์
  คะแนน 205.00
  นครสวรรค์
 • ณัฐชา เกิดพงษ์
  คะแนน 205.00
  อัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • นภัทร อรุณบล
  คะแนน 205.00
  พิบูลวิทยาลัย
 • นรมน กนกมณีรัตน์
  คะแนน 205.00
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • ช่วงคะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

TOP วิชาเฉพาะแพทย์ *

 • ณัฐดนย์ จิตมาศ
  คะแนน 272.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ
  คะแนน 271.50
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ชานน อุเซ็ง
  คะแนน 267.50
  หาดใหญ่วิทยาลัย
 • ธนัท สัตตอวโล
  คะแนน 266.25
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อริสา เวทย์วิหารธรรม
  คะแนน 266.00
  กำเนิดวิทย์
 • ช่วงคะแนน วิชาเฉพาะแพทย์ ช่วงคะแนน แพคสอบหมอ

* ปรับปรุงคะแนน ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลในรอบบิลถัดไป หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้ง 2-7 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)
  - เกียรติบัตร ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้รับรางวัลทาง DHL หากมีการตีกลับ ผู้รับรางวัลต้องติดต่อทางบริษัทและต้องชำระค่าบริการในการจัดส่งอีกครั้ง
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับเงินรางวัล
 • บริษัทขออนุญาตในการใช้ข้อมูล,รูปและบทสัมภาษณ์ของผู้รับรางวัลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบโครงการในครั้งต่อไป
 • ติดต่อขอรับรางวัลทาง E-mail : thararat@dek-d.com
  - แจ้ง ชื่อ - นามสกุล วิชาและลำดับที่ได้คะแนน TOP และ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯค่ะ
  - หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 02-8601142ต่อ231 (พี่แคท)

การสอบที่ทุกอย่างเสมือนจริง

หลายสนามที่จัดไว้
เป็นสนามสอบจริง สทศ.

กติกาทุกอย่างในห้องสอบ
จริงจัง เสมือนจริง

ข้อสอบออกใหม่ อิงสัดส่วนเนื้อหา
ความยาก เหมือนข้อสอบจริง

กระดาษคำตอบ รูปแบบกับวิธีฝนตอบ
เสมือนของจริง

หลายสนามที่จัดไว้
เป็นสนามสอบจริง สทศ.

กติกาทุกอย่างในห้องสอบ
จริงจัง เสมือนจริง

ข้อสอบออกใหม่ อิงสัดส่วนเนื้อหา
ความยาก เหมือนข้อสอบจริง

รูปเล่มข้อสอบ / กระดาษคำตอบ OMR
เสมือนของจริง

เหตุผลที่ไม่ควรพลาดสนามนี้

สอบได้หมด ทั้ง ม.6-5-4

สายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 11 วิชา สมัครกี่วิชาก็ได้ สนามสอบ 15 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกได้ตามต้องการ

นำข้อสอบกลับไปฝึกได้

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจากห้องสอบ กลับไปทบทวนต่อได้ทันที

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใด ได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้ในวันประกาศผล *

รู้ลำดับความพร้อม

เราพร้อมกว่าแค่ไหน จัดอันดับคะแนนเทียบกับคนอยากเข้าคณะเดียวกัน

บอกจุดอ่อนเรื่อง/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุดแข็ง-อ่อน ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

มี SMS แจ้งกำหนดการ

ตลอดทั้งโครงการ ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันประกาศผล

ขาดสอบ ก็ได้ ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน (มีค่าบริการ **) พร้อมมีสิทธิ์โหลดเฉลย

* ทุกวิชามีเฉลยละเอียด ยกเว้นวิชาเฉพาะแพทย์มีให้เฉพาะพาร์ทคิดวิเคราะห์ฯ และพาร์ทเชื่อมโยง

** ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง EMS ปกติ 100.- แต่ผู้สมัครที่มียอดค่าสมัครสะสม 800 บาทขึ้นไป หากขาดสอบ ให้เข้าไปทำรายการรับการจัดส่งฟรี!

จริงจังทุกรายละเอียด

ข้อสอบเป็นรูปเล่มอย่างดี เหมือนจริง
หลังสอบนำกลับได้เลย

กระดาษคำตอบ OMR
คุณภาพเดียวกับสอบจริง

ผลสอบละเอียด เทียบความพร้อม
ของตัวเองเทียบกับผู้อื่น

ใบวิเคราะห์ผล แบ่งพาร์ท แบ่งบท
ให้เหมาะกับแต่ละวิชา

ข้อสอบเป็นรูปเล่มอย่างดี เหมือนจริง
หลังสอบนำกลับได้เลย

กระดาษคำตอบ OMR
คุณภาพเดียวกับสอบจริง

ผลสอบละเอียด เทียบความพร้อม
ของตัวเองเทียบกับผู้อื่น

ใบวิเคราะห์ผล แบ่งพาร์ท แบ่งบท
ให้เหมาะกับแต่ละวิชา

วิธีการสมัคร

 • ขั้นตอน

  กดปุ่ม สมัครสอบ

  ตัวอย่างใบสมัคร เริ่มสมัคร 24 ส.ค.
  16.00 น.
 • ขั้นตอน

  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ ก็สมัคร
  สอบได้ เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • ขั้นตอน

  เลือกวิชาและสนามสอบ

  เลือกสมัครวิชาตั้งแต่ 1 วิชา
  ขึ้นไป ตรวจสอบสนามที่ว่าง

 • ขั้นตอน

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
  ระดับชั้น คณะที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล์

 • ขั้นตอน

  เลือกวิธีชำระเงิน

  สามารถเลือกชำระ
  7-eleven (ภายใน 24 ชม.) หรือ บัตรเครดิต (ภายใน 30 นาที)

 • ขั้นตอน

  ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และเช็ค
  สถานะชำระได้ที่ปุ่ม
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

สนามสอบทั้ง 15 จังหวัด

สมัครก่อนได้เลือกสนามก่อน เลือกในขั้นตอนการสมัคร

สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน, วิชาเสาร์กับอาทิตย์ แยกสนามสอบได้

สนามสอบจังหวัดอื่นๆ ทุกวิชาผู้สมัครต้องสอบในสนามเดียวกัน

สนามสอบจะมีการอัพเดตเพิ่มเติมและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดบนหน้าเว็บ

TCAS คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

ทำไมต้องวิชาสามัญ?

ระบบ TCAS ตั้งแต่รุ่น 61 ให้ความสำคัญมากกับการคัดเลือกด้วย "9 วิชาสามัญ วิชาเฉพาะแพทย์ "
สำคัญไม่น้อยไปกว่า GAT, PAT และคุ้มค่าเพราะมีโอกาสใช้ยื่นได้ตั้งแต่รอบ 2,3 และ 5 แล้วแต่มหาวิทยาลัย

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะเข้าคณะไหน หรือคณะที่ต้องการจะติดแน่หรือไม่
การสอบเผื่อไว้หลายวิชา ทำให้มีโอกาสในการยื่นเลือกคณะเพิ่มมากขึ้น ตามตารางนี้

รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
09
ไทย
19
สังคม
29
อังกฤษ
39
คณิต 1
49
ฟิสิกส์
59
เคมี
69
ชีว
89
คณิต 2
99
วิทย์
PAT4 PAT5 วิชาเฉพาะ
แพทย์
แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ และ เภสัชฯ
สหเวชฯ, เทคนิคฯ, พยาบาล,สาธาฯ
จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ ( กายภาพ,ชีวภาพ,IT,ICT )
วิศวกรรมศาสตร์
อักษรฯ – มนุษยฯ – ศิลปศาสตร์
การโรงแรม-ท่องเที่ยว
นิติฯ, รัฐฯ, สังคมสงเคราะห์
นิเทศฯ – วารสารฯ – สื่อสารฯ
บัญชี – บริหาร, เศรษฐศาสตร์
สถาปัตย์ฯ, ศิลปกรรม
ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาวิทย์
ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาศิลป์
เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์, สัตวศาสตร์

เนื่องจากคณะเดียวกัน แต่ต่างมหาวิทยาลัยอาจกำหนดใช้วิชายื่นคัดเลือกต่างกัน
เพื่อความแม่นยำ โปรดตรวจสอบ วิชาที่จำเป็นต้องใช้จริง จากข้อมูลทางการของมหาวิทยาลัยที่ต้องการอีกครั้ง ที่นี่

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

ใช้เฉพาะโครงการ กสพท หากนอกโครงการฯ อาจใช้เพียง 7 วิชาสามัญสายวิทย์

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

รางวัลสำหรับน้องๆ ที่ได้คะแนน Top

วิชาสามัญ

 • รางวัลที่ 1 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 2 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 3 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 4-5 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

PAT4 / PAT5 / วิชาเฉพาะแพทย์

 • รางวัลที่ 1 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 2 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 3 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 4-5 ในแต่ละรายวิชา

  ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

ตัวอย่างใบวิเคราะห์ผล

ตัวอย่าง ใบผลคะแนนสอบ
( มีเทียบคะแนน กับคนที่อยากเข้าคณะเดียวกัน )

กดเพื่อขยายภาพ

ตัวอย่าง ใบวิเคราะห์ผลคะแนนวิชาที่สอบ
( บอกจุดแข็ง-จุดอ่อนครบทุกวิชา )

กดเพื่อขยายภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ

24 ส.ค. - 10 ต.ค. 60 เปิดรับสมัครวันแรก 24 ส.ค. เวลา 16.00 น.
(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ)

31 ส.ค. 60 เริ่มเปิดแก้ไขข้อมูล / ย้ายสนาม

2 พ.ย. 60 ประกาศที่นั่งสอบ

18 พ.ย. 60 08.00 - 09.30 น. ภาษาอังกฤษ
10.00 - 11.30 น. ภาษาไทย
12.15 - 13.45 น. สังคมศึกษา
14.15 - 15.45 น. ฟิสิกส์ / วิทยาศาสตร์ทั่วไป
16.15 - 17.45 น. ชีววิทยา

19 พ.ย. 60 08.00 - 09.30 น. คณิตฯ 1 / คณิตฯ 2
10.00 - 11.30 น. เคมี
12.30 - 15.30 น. PAT4, PAT5
12.30 - 16.35 น. วิชาเฉพาะแพทย์

25 ธ.ค. 60 ประกาศคะแนน / ดูเฉลย / ดูผลการวิเคราะห์คะแนน

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์การจัดงาน
 1. เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ
พบกิจกรรมจัดสอบของ Dek-D
2 รอบต่อปี

GAT PAT

 • สมัคร

  เมษายน

 • สอบ

  มิถุนายน

วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะแพทย์

 • สมัคร

  สิงหาคม

 • สอบ

  พฤศจิกายน

เงื่อนไข Dek-D' Pre-Admission

การทำรายการสมัคร

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นสมัครแทนได้ ผู้เข้าสอบควรแก้ไขรหัสผ่านภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการถึงขั้นเลือกวิธีชำระเงินเสร็จแล้ว จะกลับไปลดวิชาสอบไม่ได้ หากต้องการยกเลิก ไม่ต้องชำระ รอให้ใบสมัครหมดอายุใน 24 ชั่วโมง จึงเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 5. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
 6. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถมอบสิทธิ์สอบให้ผู้อื่นได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง

การแก้ไขข้อมูลหลังการชำระ

 1. เพิ่มวิชาสอบ : สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย
 2. เปลี่ยนวิชาสอบ : ชำระแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ ยกเว้นวิชาสามัญที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน ( ฟิสิกส์-วิทย์ทั่วไป และ คณิตฯ1-คณิตฯ2 ) ติดต่อ Line @dekdPreAd
 3. แก้ข้อมูลส่วนตัว : รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2560 11.00 น. ถึงวันปิดรับสมัคร แต่ไม่สามารถแก้เลขบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้
 4. ย้ายสนามสอบ : ได้ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2560 11.00 น. ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามปลายทางต้องมีที่ว่าง ตรงกับวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การเตรียมตัวเข้าสอบ

การแต่งกาย

 1. แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 2. ไม่สามารถแต่ง ชุดพละ ทั้งเต็มตัว-ครึ่งตัว, ชุดลำลอง, ชุดไปรเวท เข้าสอบได้
 3. ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ

ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ

 1. ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ Login มาตรวจได้บนเว็บ หรือบอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 2. ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ สามารถจดจำ/ดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 3. ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ

หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ

 1. ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้และยังไม่หมดอายุ
 2. ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรจากข้อ 1
 3. หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้

กติกาในห้องสอบ

 1. อุปกรณ์ที่เตรียมเข้าสอบ
  1.1 อุปกรณ์ของ 9 วิชาสามัญ , PAT5, วิชาเฉพาะแพทย์ : ปากกา ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ โดยห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
  1.2 อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด แต่ไม่ให้ใช้ปากกาเคมีหรือเมจิกที่หมึกซึมถึงหน้ากระดาษหลัง
 2. นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่วางหน้าห้องสอบ
 3. เข้าสอบสายได้ไม่เกิน 30 นาที ( วิชาเฉพาะแพทย์ 15 นาที ) หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 4. ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
 5. กรณีหยุดสอบก่อนหมดเวลา ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับภายหลัง
 6. เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนตัวข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้เลย
 7. ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 8. สอบถามปัญหาต่างๆ ในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณีทุจริตในห้องสอบ

 1. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ค้นข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ในห้องสอบ
 2. พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 3. การออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 4. ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ประกาศผล และดาวน์โหลดเฉลย

 1. ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเฉลย 25 ธ.ค. 60 ที่หน้าผลคะแนนสอบ
 2. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนและใบวิเคราะห์ผล แต่ดาวน์โหลดเฉลยและขอรับข้อสอบได้ ที่หน้าผลคะแนนสอบ

การขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

ขอรับข้อสอบ ที่สนามสอบ ในวันสอบ

สามารถไปรับข้อสอบได้ที่ กองอำนวยการ ในสนามที่ผู้ขาดสอบมีรายชื่อ โดย


วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 60

 1. สามารถขอรับข้อสอบ ได้หลังหมดเวลาสอบวิชานั้น ๆ 15 นาที ( ต้องรอข้อสอบและรายชื่อผู้ขาดสอบ กลับมากองอำนวยการก่อน ) โดยเปิดให้รับได้ ถึง 18.30 น.
 2. ไม่สามารถขอรับข้อสอบล่วงหน้า ของวิชาที่ยังไม่ได้สอบ และ/หรือ จัดสอบในวันอาทิตย์ก่อนได้

วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60

 1. สามารถขอรับข้อสอบวันเสาร์ ได้ทุกวิชาได้ดังแต่ 09.00 น. ถึง 17.30 น. (ข้อสอบวันเสาร์มีสำรองไว้ที่สนามจำนวนจำกัด)
 2. วิชาที่จัดสอบวันอาทิตย์ รับได้หลังหมดเวลาสอบวิชานั้น ๆ 15 นาที โดยเปิดให้รับได้ ถึง 17.30 น.

ผู้ที่ไปรับข้อสอบ

 1. ถ้าไปรับด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรราชการที่มีเลขบัตรประชาชน
 2. ถ้าให้คนไปรับแทน ผู้รับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาดสอบ ที่มีการเซ็นรับรองว่ามอบหมายให้มารับแทน

ขอรับข้อสอบ ทางไปรษณีย์ หลังวันสอบ

 1. วิธีการแจ้งขอรับข้อสอบ
  - ให้เข้าไปทำรายการได้ที่หน้า ผลคะแนนสอบ กดปุ่ม "ขอรับข้อสอบ" ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 60 - 25 ม.ค. 61
  (ขยายเวลาขอข้อสอบถึง 2 ก.พ. 61 เนื่องจาก 24-30 ม.ค. 61 เป็นวันหยุดบริษัทฯ จะหยุดทำการจัดส่ง เริ่มจัดส่งอีกครั้ง 31 ม.ค. 61)
  - ให้ตรวจสอบชื่อวิชาที่ขาด กรอกที่อยู่จัดส่ง ตรวจสอบค่าบริการและกำหนดเวลาชำระ 
  - ชำระค่าบริการได้ที่ 7-11 ( มีค่าธรรมเนียม 15 บาท ) 
  - หลังชำระแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะชำระ และสถานะจัดส่ง+เลขพัสดุ ได้ที่หน้า ผลคะแนนสอบ

 2. ค่าบริการ (ค่าดำเนินการ+ค่าจัดส่ง)
  ระหว่างทำรายการแจ้งขอรับข้อสอบ จะแสดงรายการค่าบริการดังนี้

  2.1 ผู้ขาดสอบ ปกติ
  - ค่าบริการเหมา 100 บาท ต่อ 1 ผู้ขาดสอบ จัดส่งครบทุกวิชาที่ขาด

  2.2 ผู้ขาดสอบ ที่จัดส่งฟรี!
  - ผู้ที่มียอดสมัครสอบสะสม 800 บาทขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าบริการ 
  - ผู้ที่ขอรับสิทธิ์ขาดสอบ เนื่องจากวันสอบวันใดวันหนึ่ง ติดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ของมหาวิทยาลัยใดๆ จะได้รับยกเว้นค่าบริการ โดยให้แจ้งขอรับสิทธิ์ล่วงหน้า
  ในช่วง 10-16 พ.ย. ผ่านทาง Line : @dekdPreAd พร้อมแสดงหลักฐานรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
  - ผู้ขาดสอบที่ได้รับสิทธิ์จัดส่งฟรี ให้เข้าไปทำรายการแจ้งขอรับข้อสอบตามปกติ ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 60 - 25 ม.ค. 61 โดยระบบจะแสดงการยกเว้นค่าบริการให้อัตโนมัติ

 3. การจัดส่ง
  - จัดส่งเล่มข้อสอบ ไม่รวมกระดาษคำตอบ ส่งพัสดุ โดย DHL
  - รอบจัดส่งช่วงบ่าย จันทร์-พุธ-ศุกร์ รายการที่ชำระไม่ทันรอบจัดส่งล่าสุด จะจัดส่งในรอบถัดไป

 4. เฉลย และ ใบวิเคราะห์ผล สำหรับผู้ขาดสอบ
  - ผู้ขาดสอบ ดาวน์โหลดเฉลยได้ปกติ ที่หน้า "ผลคะแนนสอบ" ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 60 เวลา 16.00 น. 
  - ผู้ขาดสอบ จะไม่มีคะแนนสอบในระบบ จึงไม่สามารถออกใบวิเคราะห์ให้ได้

ย้อนดูโครงการครั้งที่ผ่านมา

โครงการ Dek-D’s Pre-Admission’59

โครงการ Dek-D’s Pre-Entrance 4.0

ติดต่อ Call Center สอบถาม/แจ้งปัญหา 02-860-1142 ต่อ 231 |
LINE @dekdPreAd