/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 (ทั่วประเทศ) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 4 ต.ค. 59  71,477 วิว
1 ต.ค. 59 - 15 พ.ย. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 13 คณะ 1,185 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
220 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
35 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
280 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
150 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
50 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
30 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
225 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
35 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
25 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน
25 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
กายภาพบำบัดบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
25 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
35 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
50 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
         สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่ตั้งใจว่าจะสอบเข้า ม.แม่ฟ้าหลวง แต่พลาดรอบแรกไป ไม่ต้องเสียใจนะคะ ตอนนี้ รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 ประกาศออกมาแล้ว รับจัดเต็มเหมือนเดิม รับถึง 1,215 ที่นั่ง แทบจะไม่ต่างจากรอบแรกเลยค่ะ ส่วนเกณฑ์การรับรอบ 2 ก็ยังเน้นการสอบตรงโดยใช้ข้อสอบ ม.แม่ฟ้าหลวง เหมือนเดิมค่ะ แอบกระซิบนิดนึงว่า ใครที่อยากสอบเข้าที่นี่ ฟิตภาษาอังกฤษไว้เยอะๆ เลย ไปดูรายละเอียดการรับสมัครกันค่ะ
 

 

  สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
 

 

  คุณสมบัติผู้สมัคร
    1. อยู่ ม.6  หรือ เทียบเท่า หรือ เด็กซิ่ว
    2. มีคุณสมบัติด้านแผนการเรียนและผลการเรียน 5 เทอม (สำหรับ ม.6) และ 6 เทอม (สำหรับเด็กซิ่ว) ตามที่ ม.แม่ฟ้าหลวง กำหนด

 
 รายละเอียดการสมัคร
    1. สามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ โดยทั้ง 2 อันดับต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
    2. มี 10 สาขาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาจีนศึกษา, สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน), สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน), สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน), สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาขาวิชากายภาพบำบัด, สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 
 ค่าสมัคร 300 บาท

 
 เกณฑ์คัดเลือก
    1 สาขาวิชาอันดับ 1
       
ทดสอบ Icon ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาตามที่กำหนด น้ำหนัก 10%
       
ทดสอบ Icon คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ น้ำหนัก 70%
       
ทดสอบ Icon คะแนนการสอบสัมภาษณ์ น้ำหนัก 20%

    2. สาขาวิชาอันดับ 2
    ผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอันดับที่ 2 โดยพิจารณาจาก
       
ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ น้ำหนัก 10%
       
ทดสอบ Icon คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ น้ำหนัก 45%
       
ทดสอบ Icon คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ น้ำหนัก 45%
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำผลคะแนนของแต่ละองค์ประกอบมาเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ เพื่อพิจารณาผลการสอบคัดเลือก
    
หมายเหตุ มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่ 30-50% ดูรายละเอียดในระเบียบการหน้า 10-11
 
 
  ปฏิทินโครงการ
    1 ต.ค. - 15 พ.ย. 59    รับสมัครออนไลน์
    7 ธ.ค. 59                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    7 - 8 ม.ค. 60             สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
    23 ม.ค. 60                ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
    23 ม.ค. - 7 ก.พ. 60    ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    15 ก.พ. 60                ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    1- 31 มี.ค. 60            สละสิทธิ์การเข้าศึกษา

 
 รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการรับตรง รอบ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 
 

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #รับตรง 60 #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #รับตรง ทั่วประเทศ #รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง #รับตรง มฟล. #รับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง #รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง #รับตรงแม่ฟ้าหลวง #รับตรงมฟล #รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?