/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : โควตา ม.มหิดล (1,048 ที่นั่ง) []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 22 ก.พ. 61  88,448 วิว
28 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 25 คณะ 1,048 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
50 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (2 โครงการ)
13 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ (3 โครงการ)
50 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
2 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
10 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
130 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
175 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 โครงการ)
22 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (2 โครงการ)
14 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
55 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
60 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
8 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
20 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
85 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
48 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
32 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
32 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ รพ.ราชบุรี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
32 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ รายละเอียดแยกมาเป็นคณะเลยค่ะ สำหรับ รับตรง TCAS รอบ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับจัดเต็มกว่า 1,048 ที่นั่ง มีโควตาและโครงการรับย่อยของแต่ละคณะหลายโครงการเลยค่ะ กดดูรายละเอียดได้เลย!!
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) <คลิก>

คณะพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
 ทดสอบ Icon โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก <คลิก>
 ทดสอบ Icon โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน <คลิก>
 ทดสอบ Icon โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล <คลิก>

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ทดสอบ Icon สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
     โครงการโควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน)
<คลิก>
     โครงการพื้นที่-โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาพยาบาลศาสตร์
     โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
<คลิก>
     โครงการพื้นที่กลุ่มอำนาจเจริญ <คลิก>
     โครงการพื้นที่ จ. สมุทรปราการ <คลิก>
 ทดสอบ Icon แพทยศาสตรบัณฑิต
     โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program)
<คลิก>

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต <คลิก>

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ทดสอบ Icon สาขากายอุปกรณ์ (กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต)  <คลิก>
 ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
     โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ 
<คลิก>
     โครงการโอลิมปิกวิชาการ  <คลิก>
 ทดสอบ Icon หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
     โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ 
<คลิก>
     โครงการโควตาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล <คลิก>

คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์)
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ <คลิก>
 ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ <คลิก>
 ทดสอบ Icon โครงการ ทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก) <คลิก>

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมฯ <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
     โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
<คลิก>
     โครงการโรงเรียนเครือข่าย <คลิก>

คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     โครงการรับนักศึกษาพิการ
<คลิก>
     โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ <คลิก>
     โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ <คลิก>
     โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ) <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
     โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
<คลิก>
     โครงการรับนักศึกษาพิการ <คลิก>

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ <คลิก>
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย <คลิก>

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โครงการพื้นที่ <คลิก>

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ <คลิก>
 ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่ <คลิก>

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล <คลิก>

วิทยาลัยศาสนศึกษา
 ทดสอบ Icon หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) <คลิก>

สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีการอาหาร <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาธรณีศาสตร์ <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการ <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ <คลิก>
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต <คลิก>

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์    
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต <คลิก>
 ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต <คลิก>
 ทดสอบ Icon หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม <คลิก>

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ <คลิก>
 ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต <คลิก>
 ทดสอบ Icon สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม <คลิก>

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท <คลิก>

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท <คลิก>

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท <คลิก>

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท <คลิก>

ปฏิทินโครงการ


 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #มหิดล รอบ 2 #โควตามหิดล #มหิดล #โควต้า #โควตารอบ 2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?