ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 29 พ.ย. 61  37,653 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 11 คณะ 2,371 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
808 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
338 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
70 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
65 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
290 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ (8 สาขาวิชา)
230 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
185 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
15 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
25 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
330 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
15 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 29 พ.ย. 61  37,653 วิว
1 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 10 คณะ 226 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
130 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
5 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
22 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
38 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยนานาชาติ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
10 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
6 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วศ.บ. สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
5 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
     สวัสดีค่ะน้องๆ การเปิดรับสมัครในระบบ TCAS 62 รอบ Portfolio นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 12 คณะ รวมทั้งหมด 2,557 ที่นั่ง ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจ ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
โครงการค่าย สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 สาขาวิชา (130 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (5 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 สาขาวิชา (22 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 1 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 8 สาขาวิชา (38 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 สาขาวิชา (3 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สาขาวิชา (2 ที่นั่ง) 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ต่างๆ หรือเป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1 - 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. 5 สาขาวิชา หรือเป็นผู้ได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. 5 สาขาวิชา 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (5 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon มีผลคะแนนสอบวัดผลความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตร วศบ. สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน (10 คน)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาบริหารธุรกิจ (3 ที่นั่ง) และหลักสูตร วท.บ. สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (3 ที่นั่ง) 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (5 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon โควตาบุตรของบุคลากร 18 สาขาวิชา (18 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานสถาบัน ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของ ส.ลาดกระบัง ยกเว้นบุตรบุญธรรม
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon การรับแบบ Portfolio แบ่งเป็น 2 ประเภท 24 สาขาวิชา (790 ที่นั่ง)
ประเภทที่ 1 : โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
ประเภทที่ 2 : โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัครประเภทที่ 1
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอมใน 4 วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ: สาขาวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 3.50 , สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 3.80 , สาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.85
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอมใน 3 วิชา คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ: สาขาวิศวกรรมโยธา เคมี ชีวการแพทย์ อุตสาหการและระบบการจัดการ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ต่ำกว่า 3.50     
ทดสอบ Icon มีแบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์รับสมัคร รอบที่ 1
ทดสอบ Icon มี Portfolio  
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัครประเภทที่ 2
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอมใน 4 วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ: สาขาวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 3.50 , สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 3.80 , สาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.85
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอมใน 3 วิชา คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ: สาขาวิศวกรรมโยธา เคมี ชีวการแพทย์ อุตสาหการและระบบการจัดการ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ต่ำกว่า 3.50
ทดสอบ Icon มีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ตามที่โครงการกำหนด 
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (50 คน)
ทดสอบ Icon หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (8 คน)
ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (40 คน)
ทดสอบ Icon สาขาศิลปอุตสาหกรรม (50 คน)
ทดสอบ Icon สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ (25 คน)
ทดสอบ Icon สาขานิเทศศิลป์ (20 คน)
ทดสอบ Icon สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย (40 คน)
ทดสอบ Icon สาขาการถ่ายภาพ (25 คน)
ทดสอบ Icon หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา (80 คน)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช.
ทดสอบ Icon แผนการเรียน ตามที่สาขากำหนด
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอม ตามที่สาขากำหนด
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon คุณสมบัติพิเศษของโครงการ
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
คณะการบริหารและการจัดการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon บริหารธุรกิจ (60 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (10 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
ทดสอบ Icon GPAX 4 เทอม: บริหารธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.75, เศรษฐศาสตร์ฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี Portfolio 10 หน้า
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon โครงการเรียนดี
ทดสอบ Icon โครงการบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (25 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร (15 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon วิศวกรรมแปรรูปอาหาร (25 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มวิชาคณิต วิทย์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon คุณสมบัติพิเศษของโครงการ
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาสัตวศาสตร์ (50 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การประมง (60 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาพัฒนาการเกษตร (40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์การเกษตร (40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาเกษตรศาสตร์ (100 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต ยกเว้นนิเทศศาสตร์ฯ แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon โครงการเรียนดี
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนพิการ
ทดสอบ Icon โครงการบุตรบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (35 คน)
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (15 คน)
ทดสอบ Icon สาขาเคมีอุตสาหกรรม (40 คน)
ทดสอบ Icon สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม (25 คน)
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (25 คน)
ทดสอบ Icon สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (40 คน)
ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (30 คน)
ทดสอบ Icon สาขาสถิติประยุกต์ (20 คน)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 / เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon GPAX ตามที่สาขากำหนด
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon คุณสมบัติพิเศษของโครงการ 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรม (40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาครุศาสตร์การออกแบบ (40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม (40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาครุศาสตร์เกษตร (25 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เด็กซิ่ว
ทดสอบ Icon ทุกแผนการเรียน ยกเว้นครุศาสตร์วิศวกรรม-ครุศาสตร์เกษตรแผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิศวกรรมวัสดุนาโน (15 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/เทียบเท่า
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (25 คน)  
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 / เด็กซิ่ว / นานาชาติ / เทียบเท่า
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon มีผลการตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบิน (ถ้ามี)
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาสัตวศาสตร์ (30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร (30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจ (30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมพลังงาน (20 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร (20 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ (30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6/ปวช.
ทดสอบ Icon มี Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (15 คน)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า
ทดสอบ Icon แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี Portfolio
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม TCAS 62 รอบ 1: ส.ลาดกระบัง เปิดรับ 12 คณะ 71 สาขาวิชา รวม 2,557 ที่นั่ง
 
ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon สมัครสอบผ่านเว็บไซต์: 1 - 15 ธันวาคม 2561
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อ: 28 มกราคม 2562
ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์: 30 - 31 มกราคม 2562
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS62 #TCAS ส.ลาดกระบัง #Portfolio #Portfolio ลาดกระบัง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?