TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยนเรศวร (เปิดรับ 22 โครงการ รวม 1,641 ที่นั่ง) []

วิว

        สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงมาฝาก ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งไม่ได้รับแค่เฉพาะนักเรียนพื้นที่ภาคเหนืออย่างเดียว มีโครงการที่รับทั่วประเทศด้วยค่ะ จัดเต็มกว่า 22 โครงการ รวม 1,641 ที่นั่ง ไปดูภาพรวมแต่ละโครงการกันเลย
 
TCAS 62 รอบ 1: มหาวิทยาลัยนเรศวร (เปิดรับ 22 โครงการ รวม 1,641 ที่นั่ง)

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 10 คณะ รวม 140 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ที่มีผลการเรียนเป็นลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียน
 ทดสอบ Icon เรียนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ


โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 10 คณะ รวม 124 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 5 คณะ รวม 39 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกระดับการแข่งขัน หรือ
 ทดสอบ Icon เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ผลงานอันดับ 1-3 (ไม่เกิน 3 ปี)
 ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาในชนิดกีฬาที่กำหนด
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
 ทดสอบ Icon มีทดสอบสมรรถภาพทางกาย, ความสามารถทางด้านกีฬา


โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 4 คณะ รวม 68 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หางเครื่อง (DANCER)
 ทดสอบ Icon เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการที่โครงการกำหนด
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
 ทดสอบ Icon ทดสอบภาคปฏิบัติและความสามารถพิเศษ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 5 คณะ รวม 24 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 / ปวช. ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
 ทดสอบ Icon ทดสอบภาคปฏิบัติและความสามารถพิเศษ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 4 คณะ รวม 44 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 / ปวช. ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
 ทดสอบ Icon ทดสอบภาคปฏิบัติและความสามารถพิเศษ(บางสาขา)
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 6 คณะ รวม 39 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 / ปวช. ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง เข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advanced Electronic Camp)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 3 คณะ รวม 13 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 7 คณะ รวม 90 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon ผ่านค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ (ค่าย 2)
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 5 คณะ รวม 42 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 6 คณะ รวม 67 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ตามสายการเรียนที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon เป็นนร.ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 20 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon มีทดสอบภาคปฏิบัติ


โครงการทายาทผู้ประกอบการ
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 5 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 ทดสอบ Icon เป็นทายาทผู้ประกอบการทั่วประเทศ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon มีทดสอบภาคปฏิบัติ


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะมนุษยศาสตร์ รวม 65 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการทายาทเกษตรกร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 คณะ รวม 40 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
 ทดสอบ Icon เป็นบุตรของผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 คณะ รวม 21 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
 ทดสอบ Icon เป็นบุตรของผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะเกษตรศาสตร์ รวม 4 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon เคยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร
 ทดสอบ Icon รับ ม.6
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะเกษตรศาสตร์ รวม 2 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon เป็นบุตรของผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร
 ทดสอบ Icon รับ ม.6
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการช้างศึกพระนเรศวร
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 280 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกในโครงการที่กำหนด (1 ใน 5 โครงการ)
 ทดสอบ Icon รับ ม.6
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะบริหารธุรกิจฯ รวม 129 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 15 คณะ รวม 369 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
 ทดสอบ Icon เปิดรับคณะวิทยาศาสตร์ รวม 16 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon รับ ม.6
 ทดสอบ Icon มีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทย์และคณิต (พสวท.)
 ทดสอบ Icon โดยมีผลการสอบเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
**โปรดอ่านรายละเอียดในระเบียบการ เนื่องจากแต่ละโครงการรับหลายสาขา กำหนดคุณสมบัติต่างกัน**
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #TCAS รอบ 1 #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.นเรศวร #มหาวิทยาลัยนเรศวร #ม.นเรศวร #ม.นเรศวร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?