TCAS 62 รอบ 1 : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลาฯ []

วิว
TCAS62 รอบ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
 29 พ.ย. 61  5,256 วิว
1 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 วันรับสมัคร
30-31 ม.ค. 62 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 20 คณะ 1,964 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
362 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ 13 สาขาวิชา
400 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
10 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
201 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
58 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
20 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ 4 สาขาวิชา
25 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
90 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
75 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย
70 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
5 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาดิจิทัลมีเดีย
45 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
20 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
76 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
11 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น62)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ พี่แป้งมีข่าวรับตรงจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาฝากค่ะ เป็นโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เงื่อนไขไม่เยอะ มีเกรด มีพอร์ต สมัครได้เลย เปิดรับทั่วประเทศด้วย ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 1 : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลาฯTCAS 62 รอบ 1 : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลาฯ

คณะที่เปิดรับ
วิทยาเขตหาดใหญ่
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทย
 ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

วิทยาเขตปัตตานี
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาเขตภูเก็ต
 ทดสอบ Icon คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะวิเทศศึกษา
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตตรัง
 ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ตามสายการเรียนที่สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA รายวิชา ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมลงาน (Portfolio)


เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร, GPAX, GPA
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 1 : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลาฯ

TCAS 62 รอบ 1 : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลาฯ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.สงขลานครินทร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #โควตา สงขลานครินทร์ #นักเรียนที่มีผลการเรียนดี #นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?