ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (11 โครงการ) []

วิว
        สวัสดีค่ะ วันนี้พี่มิ้นท์มีโควตา TCAS 62 รอบ 2 มาฝากอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบ 2 เปิดรับเกือบ 20 โครงการเลยค่ะ แต่ส่วนนี้คัดรับตรงที่สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ บางโครงการยาวไปถึงมีนาคมเลย จะมีโครงการไหน และใครมีสิทธิ์สมัครบ้าง ไปดูกันค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (11 โครงการ)
 
1. โควตาคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     1. สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 90 ที่นั่ง
     2. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 90 ที่นั่ง
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. อยู่ ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม และมี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
     2. มีชื่อในสำเนาทะเบียน อยู่ใน จ.ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และชลบุรี ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงวันสมัคร
     3. เรียนอยู่ ม.6 หรือ ปวช. ปี3 ในโรงเรียน/วิทยาลัย ในจ.ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และชลบุรี
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาผลการเรียน 5 เทอม
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 22 ก.พ. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม 120 ที่นั่ง
     2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 120 ที่นั่ง

   ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
     1. อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า , ปวช.
     2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ม.ปลาย หรือ ปวช. โดยมีภูมิลำเนา หรือ เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน จ.ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันสัมภาษณ์ ยกเว้นผู้ที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ จว.ใดก็ได้
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon สอบประเมินความสามารถ
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 25 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT PAT (ยกเว้นนักเรียนที่มีที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ 3 จว.ชายแดนภาคใต้)
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
     1. วิทยาศาสตร์ประยุต์
     2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     3. วิทยาลัยนานาชาติ
     4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
     5. เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.ปราจีนบุรี)
     6. อุตสาหกรรมเกษตร (มจพ.ปราจีนบุรี)
     7.  บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (มจพ.ปราจีนบุรี)
     8. วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจพ.ระยอง)
     9. บริหารธุรกิจ (มจพ.ระยอง)
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ GPAX
     ทดสอบ Icon ผลคะแนน GAT PAT และบางสาขาวิชาใช้ O-NET, 9 วิชาสามัญ
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 25 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
     2. เคมีอุตสาหกรรม
     3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
     4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
     5. วิทยาการคอมพิวเตอร์
     6. สถิติประยุกต์
     7. สถิติธุรกิจและการประกันภัย
     8. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
     9. วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. อยู่ ม.6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เท่านั้น ยกเว้นสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย รับแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
     2. มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
     3. มีเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาผลการเรียน เกียรติบัตรรับรองการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 25 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
     2. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
     3. เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
     4. เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
     5. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. อยู่ ม.6 หรือ ปวช. แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
     2. มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน ใน จ.ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาใน จ.ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณา GPAX
     ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 22 ก.พ.62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

6. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี (ยกเว้นนักเรียนที่มีที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 3 จว.ชายแดนภาคใต้)
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     2. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
     3. ว.นานาชาติ
     4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.ปราจีนบุรี)
     6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ.ปราจีนบุรี)
     7. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (มจพ.ปราจีนบุรี)
     8. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจพ.ระยอง)
     9. คณะบริหารธุรกิจ (มจพ.ระยอง)
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. ม.6, เด็กซิ่ว
     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีแผนการเรียนตามที่คณะกำหนด
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon ผลคะแนน O-NET
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 25 มี.ค.
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7. โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
     2. เคมีอุตสาหกรรม
     3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
     4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
     5. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
     6. วิทยาการคอมพิวเตอร์
     7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)
     8. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
     9. ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
     10. วิศวกรรมชีวการแพทย์
     11. วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     1. อยู่ ปวช.ปี 3 รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
     2. มี GPAX รวม 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
     1. อยู่ ปวช.ปี 3 รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
     2. มี GPAX รวม 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาผลการเรียน ผลงานทางวิชาการ
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 25 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

8. โควตาพิเศษสำหรับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
     2. เคมีอุตสาหกรรม
     3. เทคโนโลยีชีวภาพ
     4. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
     5. วิทยาการคอมพิวเตอร์
     6. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)
     7. สถิติประยุกต์
     8. สถิติธุรกิจและการประกันภัย
     9. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
     10. ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
     11. วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. อยู่ ม.6 มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
     2. มีผลงานการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     3. ศึกษาอยู่แผนการเรียนวิทย์-คณิต ยกเว้นสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย สมัครได้ทั้งวิทย์-คณิต และ ศิลป์-คณิต
     4. อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) 31 แห่ง คือ
        ภาคกลาง : รร.บ้านนา "นายกพิทยากร", รร.ปิยชาติพัฒนาฯ, รร.องครักษ์, รร.สมเด็จพระปิยมหารมณียเขต, รร. ราชประชานุเคราะห์ 48
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี, รร. ราชประชานุเคราะห์ 28, รร. ราชประชานุเคราะห์ 50, รร. ราชประชานุเคราะห์ 51, รร. ราชประชานุเคราะห์ 52, รร. ราชประชานุเคราะห์ 53, รร. ราชประชานุเคราะห์ 54
       ภาคเหนือ : รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่, รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี, รร.ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน, รร.สบเมยวิทยาคม, รร. ราชประชานุเคราะห์ 21, รร. ราชประชานุเคราะห์ 22, รร. ราชประชานุเคราะห์ 23, รร. ราชประชานุเคราะห์ 24, รร. ราชประชานุเคราะห์ 25, รร. ราชประชานุเคราะห์ 31, รร. ราชประชานุเคราะห์ 55, รร. ราชประชานุเคราะห์ 56, รร. ราชประชานุเคราะห์ 57
       ภาคใต้ : รร.ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส, รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี, รร.ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง, รร. ราชประชานุเคราะห์ 19, รร. ราชประชานุเคราะห์ 20, รร. ราชประชานุเคราะห์ 37
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาผลการเรียน ผลงานทางวิชาการ
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 25 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

9. โควตาโครงการนักเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
     2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. อยู่ ม.6 หรือ ปวช. ตามแผนการเรียนที่กำหนด
     2. ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่กำหนด 235 โรงเรียน/สถาบัน (ดูระเบียบการหน้า 3-4)
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ
     ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน และ ประเมินความสามารถ
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 25 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

10. โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
     2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
     3. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. โควตาพื้นที่

     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 สายวิทย์-คณิต มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
     ทดสอบ Icon ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     1. โควตาพื้นที่

     ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 22 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

11. โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับสมัคร
     1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     2. สาขาวิชาการบัญชี
     3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. อยู่ ม.6 หรือ ปวช.
     2. มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณา GPAX 5 เทอม
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon รับสมัคร 4 ก.พ. - 19 มี.ค. 62
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #TCAS รอบ 2 #รับตรง มจพ. #TCAS มจพ. #TCAS พระนครเหนือ #ม.พระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #โควตาพื้นที่ #โควตาภาค

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?