ซ่อน
แสดง

เช็กด่วน! TCAS รอบ 3 กำหนดขั้นต่ำ O-NET หลายมหาวิทยาลัย (สูงสุด 80%) []

วิว
เช็กด่วน! TCAS รอบ 3 กำหนดขั้นต่ำ O-NET หลายมหาวิทยาลัย (สูงสุด 80%)
         สวัสดีค่ะ นับจากนี้อีก 10 วัน (2 - 3 มี.ค. นี้) อย่าลืมว่าน้องๆ มีเปิดสนามกับข้อสอบ O-NET นะคะ O-NET ม.6 หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นที่รู้จักกันดีว่านี่คือข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ของนักเรียนชั้น ม.6 สอบได้เพียงครั้งเดียว แต่เป็นสนามที่หลายๆ คนเลือกเท แล้วไปทุ่มให้ GAT PAT + 9 วิชาสามัญมากกว่า ทั้งที่ความจริง O-NET มีความสำคัญไม่แพ้ใคร 

เช็กด่วน! TCAS รอบ 3 กำหนดขั้นต่ำ O-NET หลายมหาวิทยาลัย (สูงสุด 80%)
 
         หลายๆ มหาวิทยาลัยนำ O-NET มาใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เราจะเห็นว่า O-NET ไปโผล่อยู่ใน TCAS หลายรอบ โดยเฉพาะรอบ 3 และ รอบ 4 แทบจะเป็นพระเอกเลยค่ะ เพราะบางที่ไม่ได้ใช้คะแนนอย่างเดียว แต่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้สูงลิ่วด้วย ตามไปพิสูจน์กันเลย!

รูปแบบข้อสอบ + จำนวนข้อสอบ + เวลาที่ใช้สอบ O-NET 

เช็กด่วน! TCAS รอบ 3 กำหนดขั้นต่ำ O-NET หลายมหาวิทยาลัย (สูงสุด 80%)
 
วิชาภาษาไทย รวม 80 ข้อ 100 คะแนนเต็ม
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 70 ข้อ แบ่งเป็น 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน + 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
 • ลือกคำตอบจากหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  

วิชาสังคมศึกษา รวม 90 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 80 ข้อ 100 คะแนนเต็ม
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ รวม 40 ข้อ 100 คะแนนเต็ม
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 32 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
 • ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 8 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ รวม 55 ข้อ 100 คะแนนเต็ม
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 ข้อ ข้อละ 1.6 คะแนน
 • เลือกตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน

  ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ = อดเรียน! 
           เกณฑ์ขั้นต่ำ คือเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดว่า น้องๆ ต้องได้คะแนนรวมในรายวิชานั้นๆ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

           สำหรับ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกันนี้ ก็มีหลายสนามสอบเลยค่ะ ที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET ไว้ พี่เมก้าคัดตัวอย่างมาให้ดู ตามนี้เลย!


  กสพท
           ต้องทำคะแนนรวม O-NET 5 วิชา ให้ได้อย่างน้อย 60% หรือ 300 คะแนน 

  ม.เกษตรศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
            
  ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 50 คะแนน 40 ข้อ      
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 
           
  ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 40 คะแนน 32 ข้อ   
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
           
  ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 16 คะแนน 13 ข้อ   
           
  ต้องทำ O-NET คณิต ให้ได้อย่างน้อย 25 คะแนน 10 ข้อ 
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
           
  ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 25 คะแนน 20 ข้อ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
           
  ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 20 คะแนน 16 ข้อ
           ต้องทำ O-NET คณิต ให้ได้อย่างน้อย 20 คะแนน 8 ข้อ
           ต้องทำ O-NET วิทย์ ให้ได้อย่างน้อย 20 คะแนน 13 ข้อ


  ม.ธรรมศาสตร์ 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ 
           ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 60 คะแนน 48 ข้อ
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
           ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 75 คะแนน 60 ข้อ
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
           ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 80 คะแนน 64 ข้อ


  ม.เชียงใหม่
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
           
  ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 50 คะแนน 40 ข้อ   


  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 
           
  ต้องทำ O-NET อังกฤษ ให้ได้อย่างน้อย 50 คะแนน 40 ข้อ      

           
  จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ เทไปทาง O-NET ภาษาอังกฤษ อย่าง ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET อังกฤษ ทุกคณะ/สาขาวิชาเลย มากน้อยก็แล้วแต่จะกำหนดค่ะ 


  รวมข้อสอบพาร์ทที่ออกเยอะ! 
           สำหรับน้องๆ ที่ตั้งใจจะทำ O-NET ให้คะแนนดีๆ พี่เมก้าก็รวบรวมพาร์ทที่ออกข้อสอบเยอะแบบ Top 3 ของแต่ละวิชามาให้แล้ว ดูตามไปเลยค่ะ 

  วิชาภาษาไทย
 • หลักการใช้ภาษาไทย 27 ข้อ 27 คะแนน
 • การอ่านจับใจความวรรณคดีและวรรณกรรมในหนังสือเรียน 20 ข้อ 40 คะแนน 
 • วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 15 ข้อ 15 คะแนน 

วิชาสังคมศึกษา
         5 กลุ่มสาระวิชา ออกเฉลี่ยกันทุกสาระ อย่างละ 18 ข้อ 20 คะแนน เรื่องที่ออกเยอะ เช่น
 • พุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ 13 ข้อ
 • หน้าที่พลเมืองและกฎหมาย 12 ข้อ
 • มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 ข้อ

  วิชาภาษาอังกฤษ 
 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร บทสนทนา จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ ตีความ ฯลฯ 43 ข้อ 53.75 คะแนน
 • ภาษาและวัฒนธรรม มารยาทในการใช้ภาษา อธิบายเปรียบเทียบโครงสร้างประโยค ข้อความสำนวน สุภาษิต บทกลอน ฯลฯ 15 ข้อ 18.75 คะแนน 
 • ภาษากับความสัมพันธ์ แบ่งเป็นระหว่างกลุ่มสาระอื่นกับชุมชนโลก อย่างละ 11 ข้อ 13.75 คะแนน  

  วิชาคณิตศาสตร์ 
 • พีชคณิต 20 ข้อ 50 คะแนน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 11 ข้อ 27.5 คะแนน
 • จำนวนจริง 6 ข้อ 15 คะแนน 

  วิชาวิทยาศาสตร์
 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 13 ข้อ 23.2 คะแนน
 • สารและสมบัติของสาร 12 ข้อ 21.6 คะแนน
 • พลังงาน 10 ข้อ 16 คะแนน

           ความสำคัญของ O-NET ไม่ใช่แค่การวัดมาตรฐานโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอนาคตการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของใครหลายๆ คนด้วย ถ้าน้องๆ รู้ว่าคณะ/สถาบันที่เราอยากเข้า มีการกำหนด O-NET ขั้นต่ำ อย่าชะล่าใจเป็นอันขาด เพราะหากทำคะแนนไม่ได้ตามกำหนด เท่ากับหมดสิทธิ์เลือกคณะนั้นทันที

           ในส่วนของ TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่นกลาง O-NET จะเป็นองค์ประกอบถึง 30% และปีที่แล้วมีหลายคณะเลยค่ะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ กำหนด O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน ง่ายๆ คือน้องต้องทำให้ได้อย่างน้อย 60 จาก 80 ข้อ โอ้โห! ตาลุกเป็นไฟเลยทีเดียว ดังนั้น ต้องตั้งใจ! อย่าลืมว่า O-NET สอบครั้งเดียว คะแนนติดตัวไปตลอดชีวิตนะ    


  อ่านข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ O-NET เพิ่มเติม
  คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#O-NET #เกณฑ์ขั้นต่ำ #TCAS #TCAS 62 #TCAS 62 รอบที่ 3 #TCAS 62 รอบที่ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?