ซ่อน
แสดง

เปิดโผ! รวม 396 สาขาใน TCAS 62 รอบ 4 (แอดมิชชชั่น) ที่จำนวนรับน้อยกว่า 5 ที่นั่ง! []

วิว
เปิดโผ! รวม 396 สาขาใน TCAS 62 รอบ 4 (แอดมิชชชั่น) ที่จำนวนรับน้อยกว่า 5 ที่นั่ง!
สวัสดีค่ะ เชื่อว่าน้องๆ ส่วนใหญ่ที่สมัคร TCAS 62 รอบ 4 หรือรอบแอดมิชชั่น ยืนยันการสมัครและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเข้าไปเช็กสถานะการชำระเงินด้วยนะคะ อย่าลืมว่าระบบของ ทปอ. ไม่ได้ Real Time ถ้าขึ้นสถานะเรียบร้อยแล้วแคปหน้าจอเก็บไว้เลยค่ะ

พี่แป้งเปิดดูระเบียบการรอบแอดมิชชั่น เห็นบางสาขาต้องร้องโอ้โห้ขึ้นมาเลยอะ ว่าแบบ … รับเท่านี้จริงๆ หรอแก? เข้าไปเรียนแล้วไม่เหงาหรอ พี่แป้งเลยรวบรวมมาให้แล้วค่ะ สาขาที่จำนวนรับน้อยกว่า 5 ที่นั่ง ไปเช็กกันว่ามีสาขาที่เลือกเอาไว้หรือเปล่า?

 
เปิดโผ! รวม 396 สาขาใน TCAS 62 รอบ 4 (แอดมิชชชั่น) ที่จำนวนรับน้อยกว่า 5 ที่นั่ง!

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
ทดสอบ Icon คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)
ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)
ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)
ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
   - สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ฯ) วิชาเอกสังคมศึกษา
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
   - สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
   - สาขาวิชาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
   - สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ฯ) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบที่ 1)
   - สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ฯ) วิชาเอกสังคมศึกษา
   - สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ฯ) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
วิทยาเขตบางเขน

ทดสอบ Icon คณะเกษตร
   - สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ)

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาสัตววิทยา (ภาคปกติ)

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วท.บ.) (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตกำแพงแสน

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตฯสกลนคร

ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
   - สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัการการผลิต (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาคปกติ)

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ)

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง
วิทยาเขตบางเขน

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาคปกติ)

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคปกติ)
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ภาคปกติ
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)

วิทยาเขตฯสกลนคร

ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (ภาคปกติ)

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง
วิทยาเขตบางเขน

ทดสอบ Icon คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติ)
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาบาลี (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาเกาหลี (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง
วิทยาเขตบางเขน

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง
วิทยาเขตบางเขน

ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองฯ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมฯ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาบาลี (ภาคพิเศษ)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาเกาหลี (ภาคพิเศษ)

ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) (ภาคปกติ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ฯ
   - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
   - สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)
   - สาขาวิชาภาษาไทย
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   - สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม
   - สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ (วิทยาเขตหนองคาย)
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
   - สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา
   - สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา

ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ฯ
   - สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
   - สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
   - สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเสปน
   - สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
   - สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B)
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ (วิทยาเขตหนองคาย)
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยาการธรรมชาติ
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาภาษา (ศิลป์)
   - สาขาวิชาบ้านและชุมชน (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
   - สาขาวิชาภาษาไทย (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
   - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
   - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
   - สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (ศิลป์)
   - สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (วิทย์-คณิตฯ)

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (วิทย์-คณิต)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิต)

ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)

ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
   - โครงการควบสองปริญญา (วิทย์-คณิตฯ)
   - โครงการควบสองปริญญา (ศิลป์)

ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี (วิทย์-คณิต/ศิลป์)
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี (วิทย์-คณิต/ศิลป์)

ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน
   - โครงการควบสองปริญญา (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล (วิทย์-คณิตฯ)
   - โครงการควบสองปริญญา (ศิลป์)

ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์)
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ศิลป์)

ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
   - สาขาวิชาดิจิทัลเกม (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาดิจิทัลเกม (ศิลป์)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ (วิทย์-คณิตฯ)

ทดสอบ Icon 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์)
   - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศิลป์)
   - สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ศิลป์)

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาธรณีวิทยา (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (วิทย์-คณิตฯ)

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
   - สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
   - สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
   - สาขาวิชาจิตรกรรม (ศิลป์)
   - สาขาวิชาศิลปะไทย (วิทย์-คณิต/ศิลป์)
   - สาขาวิชาการออกแบบ (ศิลป์)
   - สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง (ศิลป์)

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาอัญมณีวิทยา (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์-คณิตฯ)

ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป์)

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศิลป์)
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (ศิลป์)
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (วิทย์-คณิตฯ)

ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
   - สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย์-คณิตฯ)
   - สาขาวิชาแอนนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์ (วิทย์-คณิตฯ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
   - สาขาวิชาจิตวิชา พื้นฐานศิลปศาสตร์
   - สาขาวิชาปรัชญา
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
   - สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   - สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   - สาขาวิชาฟิสิกส์
   - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ)
   - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ)
   - สาขาวิชาการผังเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อิ๊งภาภรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
   - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
   - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมยานยนต์ (AUTO) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
   - สาขาเทคโนโลยีหัวใจทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ( 5 ปี)
ทดสอบ Icon คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มพิเศษ)
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มพิเศษ)
   - สาขาวิชาจุลชีววิทยา (เพิ่มพิเศษ)

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาเคมี
   - สาขาวิชาชีววิทยา รูปแบบที่ 2

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)
   - สาขาวิชาคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย(กศ.บ.) รูปแบบที่ 1
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
   - สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   - สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
   - สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
   - สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
   - สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
   - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รูปแบบที่ 1
   - (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ รูปแบบที่ 1
   - (เอกคู่) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบที่ 1

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   - สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
   - สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
   - สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ภาคปกติ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ภาคปกติ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1)
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - สาขาวิชาเคมี
   - สาขาวิชาชีววิทยา
   - สาขาวิชาฟิสิกส์
   - สาขาวิชาศิลปศึกษา

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
   - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
   - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล)
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์

ทดสอบ Icon วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (โครงการสมทบพิเศษ)

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   - สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
   - สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
   - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
   - สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
   - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง

ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทดสอบ Icon สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

มหาวิทยาลัยบูรพา
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 4 ปี)
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   - กลุ่มวิชาการจัดการ
   - กลุ่มวิชาการตลาด
   - กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   - กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม
   - กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาจิตรกรรม
   - สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
   - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 2 ภาษา

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
   - สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
   - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
   - สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี)

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)
   - สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.)
   - สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   - วิชาเอกการเมืองการปกครอง
   - สาขาวิชาจิตวิทยา

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
   - สาขาวิชาฟิสิกส์
   - สาขาวิชาเคมี
   - สาขาวิชาชีววิทยา

ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
   - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
   - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดนตรีคลาสสิก

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาวิชาการเงิน

ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทดสอบ Icon วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี
   - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)
   - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)
   - สาขาวิชาประมง

ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
   - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)
   - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)
   - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
   - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
   - สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ บธ.บ.การตลาด
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

ทดสอบ Icon รับ 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.ภาษาไทย

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
   - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
   - สาขาวิศวกรรมเคมี
   - สาขาวิศวกรรมโยธา

ทดสอบ Icon รับ 2 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทดสอบ Icon รับ 1 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สำนักวิชาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรทวิภาษา)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ทดสอบ Icon สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
   - สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
   - สาขาวิชาภาษาอาหรับ (นานาชาติ)
   - สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ
   - สาขาวิชาการจัดการ
   - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   - สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   - สาขาวิชานิติศาสตร์
   - สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยพะเยา
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) (วท.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วท.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ทดสอบ Icon รับ 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (ตรีควบโท) (วท.บ.ชีววิทยา และ วท.ม.ชีววิทยา)
ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)
   - วท.บ.เคมี และ วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   - วท.บ.ชีววิทยา และ วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   - วท.บ.จุลชีววิทยา และ วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ทดสอบ Icon รับ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย

บางสาขาอาจมีลุ้นเพิ่มจำนวนที่นั่งทีหลังได้นะคะ ถ้าจำนวนที่นั่งเหลือในรอบก่อนหน้านี้ก็จะถูกเพิ่มในรอบ 4 นี่แหละค่ะ เพราะฉะนั้นสงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร แค่กล้าเลือกก็ชนะแล้ว ส่วนผลก็มาลุ้นกันอีกทีเน๊าะ สวัสดีค่ะ ^_^

 
เปิดโผ! รวม 396 สาขาใน TCAS 62 รอบ 4 (แอดมิชชชั่น) ที่จำนวนรับน้อยกว่า 5 ที่นั่ง!  เปิดโผ! รวม 396 สาขาใน TCAS 62 รอบ 4 (แอดมิชชชั่น) ที่จำนวนรับน้อยกว่า 5 ที่นั่ง!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 62 #TCAS62 #TCAS รอบ 4 #รอบ 4 #แอดมิชชัน #Admission #จำนวนรับ #จำนวนรับ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?