/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" []

วิว
สวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้เป็นคิวของสายติสท์ พอพูดถึงคำว่าติสท์ คณะเดียวที่หลายคนนึกถึงก็คือ "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแต่งตัวแนวติสท์ๆ แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเซอๆ หน่อย ดูรวมๆ แล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

แม้ว่าภายลักษณ์ภายนอกจะดูแล้วแตกต่างจากคณะอื่นๆ แต่เด็กสถาปัตย์ก็ไม่ได้ต่างจากคณะอื่นมากขนาดนั้นค่ะ มีช่วงเวลาสนุกสนาน ผ่อนคลาย เล่นกีฬา ทำกิจกรรมเหมือนกัน และที่สำคัญ เวลาสร้างสรรค์งานคือตั้งใจมาก ต้องใช้สมาธิเบอร์สุด หลายครั้งเลยจะเห็นภาพลักษณ์ของเด็กสถาปัตย์ไม่คุยกับใครเลย เราไปรู้จักคณะนี้กันดีกว่าค่ะว่าเรียนอะไรบ้าง

 

ภาพจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

"คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" เรียนเกี่ยวกับอะไร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เรียนแบบผสมผสาน ทั้งทางศิลปะ-วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เป็นอการออกแบบสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงต้องยึดทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ตอบสนองในเชิงจิตวิทยา และด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักความเป็นจริง ทำให้สถาปัตยกรรมศาสตร์มีความละเอียดและเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์ด้วย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในหลายด้าน ทั้งด้านศิลปะวัฒนาธรรม การดำรงชีวิต พฤติกรรมมนุษย์ เรื่องของชุมชน โดยเรียนครอบคลุมตั้งแต่ระดับจุลภาคจนถึงมหภาค เช่น การวางผังชุมชน การออกแบบชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีศาสตร์อื่นมาเกี่ยวข้องเยอะมาก


4 สาขาวิชาหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
เป็นสาขาหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีทั้งหลักสูตร 4 ปี ได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร 5 ปี ที่จะได้วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต แต่การเรียนจะคล้ายๆ กัน คือเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้หลักสถาปัตยกรรม ที่ต้องมีการคำนวณเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ วิธีการสร้างสิ่งนั้น จะมีการพ่วงความรู้ในศาสตร์อท่นด้วย เช่น หลักการทางวิศวกรรม หรือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
เป็นสาขาที่เรียนลงรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม ที่เน้นไปทางงานออกแบบภายใน การจัดที่ภายในอาคาร ทั้งประโยชน์การใช้สอยและความสวยงาม โดยการออกแบบภายในนั้นจะต้องคำนึงถึงหลักทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ว่าสามารถจัดได้และทำได้ คำนึงถึงทรัพยากรที่มี และวิธีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทั้งทางสภาพแวดล้อม ทางร่างกาย และทางจิตใจ

ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขานี้จะเน้นไปที่การนำความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมมาปรับใช้กับภูมิศาสตร์ เน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่นการออกแบบสวนสาธารณะ สวนสัตว์ โบราณสถาน ป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติ อควาเรียม เป็นต้น เน้นการออกแบบภูมิทัศน์โดยรวมเพื่อให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
สาขาผังเมืองเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการวางผังเมือง การจัดภูมิทัศน์ของบ้านเมือง การฟื้นฟูเมืองเก่ารวมทั้งอนุรักษ์และซ่อมบำรุงด้วย การวางผังเมืองเป็นเรื่องของการจัดระเบียบต่างๆ ให้เรียบร้อย รวมทั้งต้องวางผังในการป้องกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งต้องทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน เช่น ฝ่ายโยธา การไฟฟ้า การปะปา เป็นต้น


สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 4 ปี (วท.บ.)
  ทดสอบ Icon สาชาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก (สถ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (สถ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (สถ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ออ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ศศ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร (วท.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (สถ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ (บธ.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ทล.บ.)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (วท.บ.)
*วุฒิการศึกษาขึ้นอยู่กับคณะและมหาวิทยาลัย

แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับรอบไหนบ้าง

ตัวอย่างที่น่าสนใจในแต่ละรอบ (พร้อมเกณฑ์คะแนน)
รอบที่ 1 Portfolio
1.1 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 3.00 + Portfolio ด้านการออกแบบระดับบโรงเรียนขึ้นไป

1.2 โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มจพ.
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.25 + Portfolio ด้านกีฬา ในชนิดกีฬาฯและการแข่งขันที่กำหนด

1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านศิลปะฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 3.00 + Portfolio ด้านศิลปะในระดับเหรียญทอง/เงิน/ทองแดงในการแข่งขันที่กำหนด


รอบที่ 2 โควตา
2.1 โควตานร. 17 จว.ภาคเหนือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : เรียนอยู่ในรร. 17 จว.เหนือ 3 ปีติดกัน + ผลสอบวิชาสามัญ(09 19 29 39 49) + ผลสอบ PAT 4

2.2 โควตานร.ที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.00 + สอบความสามารถด้านวิชาชีพนิเทศศิลป์

2.3 โควตา 28 จังหวัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : เรียนใน 28 จว.ที่กำหนด + ผลสอบวิชาสามัญ(29 39 49) + ผลสอบ GAT, PAT 4


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.75 + ผลสอบ O-NET + ผลสอบ GAT, PAT 4

3.2 TCAS รอบ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 3.00 + ผลสอบวิชาสามัญ(29 39 49) + ผลสอบ PAT 4  

3.3 TCAS รอบ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ผลสอบวิชาสามัญ(09 19 29 39 99) + ผลสอบ PAT 4  


รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX 20% // O-NET 30% // GAT 10% // PAT 4 40%


รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 TCAS รอบ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจพ.
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.50 + สอบสัมภาษณ์

5.2 TCAS รอบ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ม.พะเยา
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.00 + ผลสอบ GAT

5.3 TCAS รอบ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ม.มหาสารคาม
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.00 + Portfolio ด้านศิลปะ/การออกแบบ

 

ภาพจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

Q&A คำถามยอดฮิต
Q : ถ้าไม่ได้สอบ PAT 4 จะเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ไหม?
ได้ค่ะ ในรอบ 1 จะไม่ใช้ PAT 4 เลย จะใช้เป็น Portfolio แทนค่ะ สามารถยื่นโดยใช้เกรด+ผลงาน ในรอบ 2 และ 3 มีบางโครงการที่ไม่ใช้ผลสอบ PAT 4 แต่ก็ค่อนข้างน้อย ส่วนในรอบ 4 ต้องใช้ PAT 4 ค่ะ ถ้าไม่ได้สอบ PAT 4 จะไม่สามารถยื่นสมัครรอบ 4(แอดมิชชั่นได้)

Q : ถ้าจบศิลป์คำนวณมา จะเข้าคณะนี้ได้ไหม?
ได้ค่ะ บางสาขาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดรับทุกสายการเรียนเลย แต่ถ้าเป็นสาขาอย่างสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมภายใน ยังต้องเรียนสายวิทย์-คณิตค่ะ เพราะมีวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักการทางสถาปัตยกรรมด้วย ทางที่ดีลองเช็กสายการเรียนก่อนสมัครนะคะ

Q : ผลงานน้อยมากๆ ไม่เคยได้แข่งขันเลย จะยื่นรอบ Portfolio ได้หรือไม่?
ถ้าไม่ค่อยได้เข้าแข่งขันหรือไม่เคยแข่งอะไรเลย แต่มีผลงานที่เคยฝึกฝีมือ ลองทำเก็บไว้ ผลงานเหล่านั้นก็สามารถมาจัดเรียงใส่ Portfolio พร้อมทั้งเล่าเรื่องหรือความเป็นมา หรือแรงบันดาลใจในการทำผลงานนี้ ลองยื่นไปก่อนเลยค่ะ คนที่ตัดสินใจคืออาจารย์ที่เห็นผลงานของเรานะ

Q : สรุปแล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียน 4 ปีหรือ 5 ปี?
มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปีค่ะ โดยจะมีวุฒิหลายประเภทในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้าหลักสูตร 5 ปี จะเป็นวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ส่วนหลักสูตร 4 ปีก็มีหลายวุฒิ เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต, ออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, เทคโนโลยีบัณฑิต แล้วแต่มหาวิทยาลัยค่ะ

Q : เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องเสียเงินค่าอุปกรณ์อีกเยอะเลยใช่ไหม?
ค่าอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน โดยการเรียนในคณะนี้จะต้องมีการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งแบบเปเปอร์และแบบชิ้นงาน โดยจะเน้นหนักไปทางชิ้นงานในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ เพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์ต่างๆ มีเรื่องๆ อยู่แล้ว แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่วัสดุที่เลือกใช้ และผลงานว่าต้องใช้แบบไหน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่เฉพาะทางมากๆ ไม่ใช่ว่าสอบติดแล้วจะเรียนจบ ถ้าใจไม่รัก และไม่มีทักษะมากพอ คณะนี้ก็ยากเอาการอยู่ค่ะ นอกจากจะใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องวาดออกมาได้ด้วย ถ้าใครอยากเรียนและตั้งใจแน่วแน่แล้ว ก็เริ่มฝึกวาดๆ ดูมุมภาพหลายๆ มิติ ผลงานที่เราฝึกทำอาจจะไปแนบใน Portfolio ก็ได้นะ :)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #TCAS 63 #แนะแนว #เส้นทางสอบเข้า #สอบเข้าสถาปัตย์ #สถาปัตยกรรมศาสตร์ #สถาปัตยกรรมศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?