/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “กลุ่มคณะสังคมศาสตร์” []

วิว
         สวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึง “ศาสตร์เพื่อสังคม” เชื่อว่าทุกคนจะนึกถึง “สังคมศาสตร์” แน่ๆ กลุ่มคณะนี้อยู่ในความสนใจของน้องๆ ทุกรุ่น ด้วยความที่มีสาขาวิชาหลากหลาย และชื่อสาขาแต่ละตัวก็มีเสน่ห์ ทำให้อยากรู้มากๆ ว่าเรียนอะไร แต่ไม่ค่อยมีรุ่นพี่มาแชร์ข้อมูลกันสักเท่าไหร่ (ร้องไห้ T T) วันนี้พี่เมก้าเลยรวบรวมเส้นทางสอบเข้า “กลุ่มคณะสังคมศาสตร์” มาฝากน้องๆ เป็นน้ำจิ้มกันก่อน ไปดูกันเลยค่ะ 


 
กลุ่มสังคมศาสตร์ เรียนอะไร?
         ในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม คณะกลุ่มสังคมศาสตร์จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคมโลกผ่านระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น
         คณะในกลุ่มสังคมศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น คณะสังคมศาสตร์, สังคมศาสตร์บูรณาการ, สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ สาขาวิชาที่เปิดสอนก็เช่นกันค่ะ ในกลุ่มวิชานี้จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย 

กลุ่มวิชา/สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
 ทดสอบ Icon สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ทดสอบ Icon สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
 ทดสอบ Icon สังคมศาสตร์เพื่อสังคม
 ทดสอบ Icon สังคมศึกษา
 ทดสอบ Icon สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ทดสอบ Icon สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 ทดสอบ Icon การบริหารและพัฒนาชุมชน
 ทดสอบ Icon การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
 ทดสอบ Icon การบริหารแรงงานและสวัสดิการ
 ทดสอบ Icon การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 ทดสอบ Icon พัฒนาสังคม
 ทดสอบ Icon การพัฒนาชุมชน
 ทดสอบ Icon การพัฒนาชุมชนและสังคม
 ทดสอบ Icon การวิจัยทางสังคม
 ทดสอบ Icon อาเซียนศึกษา
 ทดสอบ Icon สารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา
 ทดสอบ Icon การจัดการสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ทดสอบ Icon การจัดการบริการสังคม
 ทดสอบ Icon การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 ทดสอบ Icon ปรัชญาและศาสนา 
 ทดสอบ Icon ภูมิศาสตร์
 ทดสอบ Icon ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
 ทดสอบ Icon ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon ประวัติศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 ทดสอบ Icon เวชระเบียน
 ทดสอบ Icon บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับรอบไหนบ้าง


 
ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจแต่ละรอบ

ทดสอบ Icon รอบที่ 1 Portfolio
1.1 โครงการช้างเผือก คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + Portfolio (ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม) + สอบสัมภาษณ์     
1.2 โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + การประเมินทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ + Portfolio (ทำกิจกรรมทางสังคมใน 3 ปี มีหนังสือรับรอง / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร จากหน่วยงาน องค์กร ผู้นำชุมชน ฯลฯ) + สอบสัมภาษณ์
1.3 โครงการดาวอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + Portfolio (ด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ผู้นำเยาวชน ฯลฯ) + สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon รอบที่ 2 โควตา
2.1 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 

 ทดสอบ Icon คุณสมบัติ : ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GAT + Portfolio (ประวัติทำกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองจิตอาสาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 10 กิจกรรม) + เข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมพลเมืองจิตอาสา
2.2 โควตา 12 จังหวัดภาคตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติ : ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก  ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GAT + PAT 1 + PAT 2 + PAT 7 (ตามแต่ละสาขาเลือกใช้) + สอบสัมภาษณ์ 
2.3 โควตาภาคเหนือจาก รร.มัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติ : ผู้สมัครศึกษาอยู่โรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือติดต่อกัน 3 ปี คือ ม.4 - 6
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + วิชาสามัญ (ใช้เกณฑ์ 2 รูปแบบคือ)
 รูปแบบที่ 1 กลุ่มวิทย์ วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1 , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) 
 รูปแบบที่ 2 กลุ่มศิลป์ วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 2 , วิทย์ทั่วไป)   

ทดสอบ Icon รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 สังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + O-NET อังกฤษ + GAT + PAT 1 + PAT 2 + PAT 7 (ตามแต่ละสาขาเลือกใช้) + สอบสัมภาษณ์ 
3.2 TCAS รอบ 3 สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50% 
3.3 TCAS รอบ 3 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + O-NET + GAT + PAT 2 + วิชาสามัญ (คณิต 1 , เคมี , ชีววิทยา , ไทย , สังคม , อังกฤษ) + สอบสัมภาษณ์ 

ทดสอบ Icon รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ณฑ์ตามแต่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ พบว่ามี 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% +  GAT 50% 
 รูปแบบที่ 2 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% +  GAT 30% + PAT 1 20%
 รูปแบบที่ 3 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% +  GAT 20% + PAT 5 30%
 รูปแบบที่ 4 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT 7 20%
 รูปแบบที่ 5 ทดสอบ Icon GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT 1 10% + PAT 2 30%

ทดสอบ Icon รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 TCAS รอบ 5 คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GAT + วิชาสามัญ + Portfolio + สัมภาษณ์ (บางสาขาใช้ PAT 1 + PAT 2)
5.2 TCAS รอบ 5 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ม.ขอนแก่น
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + O-NET
5.3 TCAS รอบ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์ 

Q&A คำถามยอดฮิต

Q: อยากเรียน “สังคมศาสตร์” แต่ไม่ค่อยมีผลงานด้านกิจกรรมทางสังคม มีหวังไหม? 
         A: มีค่ะ มหาวิทยาลัยอาจจะขอดูผลงานจิตอาสา - การออกค่ายเพื่อสังคมก็จริง แต่บางมหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญกับทัศนคติของผู้ที่เข้ามาเรียนเช่นกัน โดยให้น้องๆ เขียนเรียงความเกี่ยวกับคณะเข้ามา เช่น TCAS รอบ Portfolio โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เชียงใหม่ ให้เขียนเรียงความ 2 หน้ากระดาษ A4 “เรื่องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในความเข้าใจของข้าพเจ้า” ถ้าอยากเรียนจริงๆ อย่าลืมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาไว้บ้างนะคะ 

Q: เรียนจบ “สังคมศาสตร์” ทำงานอะไรได้บ้าง?
         A: ทำงานที่ใช้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ได้หลากหลายเลย ไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เช่น นักสังคมวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิจัยทางสังคม นักวิชาการทางสังคม พนักงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารงานองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ธุรกิจส่วนตัว มัคคุเทศก์ นักเขียน ฯลฯ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #สอบเข้าคณะสังคมศาสตร์ #กลุ่มคณะสังคมศาสตร์ #สังคมศาสตร์ #TCAS63 สังคมศาสตร์ #TCAS63 สังคมศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?