/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา (14 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขตก็คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มีทั้งชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว โดยทุกวิทยาเขตเปิดรับใน TCAS 63 รอบ Portfolio ด้วย เปิดรับทั้งหมด 14 โครงการ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

โครงการทับทิมสยาม (สมัคร 2-16 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการเด็กดีศรีระยอง (สมัคร 18 พ.ย. - 6 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนในจังหวัดระยอง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สมัคร 18 พ.ย. - 6 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนอยู่ในโรงเรียนเขตการศึกษา เขต 6, 7, 17 และ 18
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการเพชรตะวันออก (สมัคร 2-16 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะสหเวชศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนที่ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ม.4-6 (5 เทอม) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (สมัคร 2-16 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
    คณะดนตรีและการแสดง
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ด้านกีฬา / ด้านดนตรี-ขับร้อง / ด้านนาฏศิลป์ หรือด้านศิลปะ
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (สมัคร 2-16 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (สมัคร 2-16 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการ MOU (สมัคร 2-16 ธ.ค.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 จาก 115 โรงเรียน ที่ทำ MOU กับ ม.บูรพา
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะสหเวชศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการ สอวน.
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    คณะสหเวชศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 หรือค่าย 3
 
ทดสอบ Icon ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ตั้งแต่ปี 60 - ปัจจุบัน ในชนิดกีฬาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา #มหาวิทยาลัยบูรพา #รอบ Portfolio #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?