/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยศิลปากร (14 คณะ 2,766 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ รับตรงรอบ Portfolio ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเปิดรับหลายคณะเลยค่ะ ซึ่งในระเบียบการจะมีการระบุรายละเอียดของ Portfolio แยกเป็นสาขาไว้ ซึ่งทุกคณะจะสมัครพร้อมกัน 2-11 ธ.ค.นี้ บางคณะรับทั้ง ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า (ปวช./กศน.) เลยค่ะ มีคณะที่เปิดรับดังนี้
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
 ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)   รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)  รับ 6 คน
 
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ  รับ 35 คน
 
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์  รับ 5 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  รับ 45 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  รับ 15 คน

คณะโบราณคดี
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาโบราณคดี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น  รับ 5 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  รับ 10 คน

คณะมัณฑนศิลป์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบภายใน  รับ 68 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  รับ 35 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  รับ 35 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) รับ 35 คน

คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา  รับ 5 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์  รับ 5 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย โครงการความถนัดด้านภาษาไทย  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม  รับ 12 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปรัชญา  รับ 5 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  รับ 5 คน

คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่  รับ 50 คน

คณะวิทยาศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  รับ 15 คน

คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   รับ 10 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร(วท.บ.)  รับ 100 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(วท.บ.)   รับ 25 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 60 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับ 80 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี รับ 60 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ รับ 25 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(ทล.บ.) รับ 60 คน

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(วท.บ.)  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  รับ 25 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(ทล.บ.)  รับ 50 คน

โครงการพิเศษ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร(วท.บ.)  รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(วท.บ.)   รับ 5 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  รับ 5 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(ทล.บ.)  รับ 40 คน

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(วท.บ.)   รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(ทล.บ.)  รับ 30 คน

คณะดุริยางคศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแสดงดนตรี  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  รับ 25 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  รับ 25 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง  รับ 35 คน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับ 100 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)  รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร  รับ 50 คน

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการรับนักศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)  รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์(โครงการพิเศษ)  รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)   รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการชุมชน   รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(โครงการพิเศษ)  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)  รับ 10 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)  รับ 20 คน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการพิเศษ)  รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
    วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ  รับ 15 คน
    วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน  รับ 25 คน
    วิชาเอกการออกแบบเกม  รับ 15 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  รับ 30 คน

วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  รับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา  รับ 50 คน

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.ศิลปากร #มหาวิทยาลัยศิลปากร #รอบ Portfolio #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป