/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (โควตา 28 จังหวัด+โควตาเฉพาะคณะ) []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรายละเอียดการเปิดรับใน TCAS 63 รอบโควตา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาฝากน้องๆ กันค่ะ โดยมีทั้งโควตา 28 จังหวัด และโควตาย่อยเฉพาะแต่ละคณะอีก สมัครพร้อมกัน 6-17 ก.พ.63 ใช้วิชาเฉพาะหลายคณะ/สาขาเลย ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 

โครงการโควตา 28 จังหวัด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    คณะมัณฑนศิลป์
    คณะอักษรศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียน 28 จังหวัดดังนี้  กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
 
ทดสอบ Icon ใช้ GPAX เป็นเกณฑ์การคัดเลือก ตามค่าน้ำหนักที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะ ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ, GAT PAT ตามที่แต่ละสาขากำหนด

โควตาความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 4

โควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์
 
ทดสอบ Icon มีผลทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย

โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) ด้านศิลปะและการออกแบบ

โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลทดสอบวิชาเฉพาะ 0400 วาดเส้นมัณฑนศิลป์
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ขนาด A3

โควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) ด้านศิลปะไทยโบราณ ขนาด A3

โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตร หรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

โควตาโรงเรียนในเครือข่าย 20 โรงเรียน
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนเครือข่าย 20 โรงเรียน
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5, PAT 7.4

โครงการสืบสานภาษาไทย
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียน 8 จังหวัดดังนี้ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon หากมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.72 สามารถยื่นผลงานได้
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะทักษะภาษาไทย

โครงการ พสวท.
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดสอบโดย สสวท. เปอร์เซ็นไทล์ 85 ขึ้นไป
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ภาษาไทย, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(ครู)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ และ PAT 5

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียน 28 จังหวัดดังนี้  กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในสาขาที่กำหนด

โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะดุริยางคศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ กศน.
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในรร.ที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโครงการที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง ตรงตามสาขาที่สมัคร
 
ทดสอบ Icon มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะตามสาขาที่สมัคร

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในรร.ที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโครงการที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.ศิลปากร #มหาวิทยาลัยศิลปากร #ม.ศิลปากร #โควตา ม.ศิลปากร #โควตา ม.ศิลปากร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป