/>

TCAS 63 รอบ 2 : โควตาภาคอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 5,770 ที่นั่ง []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรายละเอียดของรับตรง TCAS 63 รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาฝากกันค่ะ โดยเปิดรับน้องทั้ง ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า ที่เรียนหรือจบจากในโรงเรียนพื้นที่ 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น สมัคร 6 ก.พ.- 23 มี.ค.63 ไปดูรายละเอียดของแต่ละคณะกันเลยค่ะ
 

คณะแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  20  ที่นั่ง
    2.สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  25  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  63  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบวิชาสามัญรอบปี 63 เท่านั้น

คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาพยาบาลศาสตร์  70  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบวิชาสามัญรอบปี 63 เท่านั้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาสาธารณสุขศาสตร์  47  ที่นั่ง
    2.สาขาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย  50  ที่นั่ง
    3.สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  50  ที่นั่ง
    4.สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  47  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาเคมี  130  ที่นั่ง
    2.สาขาชีววิทยา  140  ที่นั่ง
    3.สาขาฟิสิกส์  75  ที่นั่ง
    4.สาขาฟิสิกส์ประยุกต์  20  ที่นั่ง
    5.สาขาคณิตศาสตร์  85  ที่นั่ง
    6.สาขาสถิติ  75  ที่นั่ง
    7.สาขาจุลชีววิทยา  25  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  55  ที่นั่ง
    2.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  80  ที่นั่ง
    3.สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)  40  ที่นั่ง
    4.สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)  40  ที่นั่ง
    5.สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  60  ที่นั่ง
    6.สาขาสัตวศาสตร์  65  ที่นั่ง
    7.สาขาประมง  70  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาสัตวแพทยศาสตร์  30  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  45  ที่นั่ง
    2.สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  30  ที่นั่ง
    3.สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา  40  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาสารสนเทศศาสตร์  60  ที่นั่ง
    2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  90  ที่นั่ง
    3.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  80  ที่นั่ง
    4.สาขาสื่อนฤมิต  50  ที่นั่ง
    5.สาขาภูมิสารสนเทศ  50  ที่นั่ง
    6.สาขานิเทศศาสตร์  50  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63
 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิศวกรรมศาสตร์  120  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 3
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาสถาปัตยกรรม(5 ปี)  20  ที่นั่ง
    2.สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง(5 ปี)  30  ที่นั่ง
    3.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(5 ปี)  33  ที่นั่ง
    4.สาขานฤมิตศิลป์  30  ที่นั่ง
    5.สาขาภูมิสถาปัตยกรรม(5 ปี)  20  ที่นั่ง
    6.สาขาการจัดการงานก่อสร้าง  20  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 4, PAT 6
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะการบัญชีและการจัดการ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  760  ที่นั่ง
    2.สาขาการตลาด  140  ที่นั่ง
    3.สาขาการจัดการ  260  ที่นั่ง
    4.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  90  ที่นั่ง
    5.สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  30  ที่นั่ง
    6.สาขาการบริหารการเงิน  160  ที่นั่ง
    7.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  20  ที่นั่ง
    8.สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  30  ที่นั่ง
    9.สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  100  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  190  ที่นั่ง
    2.สาขาการจัดการโรงแรม  190  ที่นั่ง
    3.สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  30  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาภาษาไทย  55  ที่นั่ง
    2.สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  25  ที่นั่ง
    3.สาขาภาษาอังกฤษ  35
    4.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  35  ที่นั่ง
    5.สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  26  ที่นั่ง
    6.สาขาภาษาจีน  30  ที่นั่ง
    7.สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)  40  ที่นั่ง
    8.สาขาภาษาฝรั่งเศส  30  ที่นั่ง
    9.สาขาประวัติศาสตร์  50  ที่นั่ง
    10.สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม  65  ที่นั่ง
    11.สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร  50  ที่นั่ง
    12.สาขาภาษาเกาหลี  30  ที่นั่ง
    13.สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)  30  ที่นั่ง
    14.สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)  30  ที่นั่ง
    15.สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)  30  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 7
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาการเมืองการปกครอง  158  ที่นั่ง
    2.สาขารัฐประศาสนศาสตร์  158  ที่นั่ง
    3.สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  45  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT

คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  50  ที่นั่ง
    2.สาขาคณิตศาสตร์  70  ที่นั่ง
    3.สาขาสังคมศึกษา  40  ที่นั่ง
    4.สาขาภาษาอังกฤษ  45  ที่นั่ง
    5.สาขาภาษาไทย  50  ที่นั่ง
    6.สาขาการศึกษาปฐมวัย  20  ที่นั่ง
    7.สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  42  ที่นั่ง
    8.สาขาจิตวิทยา  52  ที่นั่ง
    9.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  100  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 5
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    1.สาขาทัศนศิลป์  25  ที่นั่ง  
    2.สาขาศิลปะการแสดง  10  ที่นั่ง
    3.สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  15  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 6
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT PAT รอบปี 62 หรือ รอบปี 63
 
ทดสอบ Icon มีสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบปฏิบัติ หรือทักษะเพิ่มเติม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  20  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT (รอบปี 62 หรือ รอบปี 63)
 
ทดสอบ Icon มีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติความถนัดทางด้านดนตรี

คณะวัฒนธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาการจัดการวัฒนธรรม  80  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT (รอบปี 62 หรือ รอบปี 63)

คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขานิติศาสตร์  99  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในรร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT (รอบปี 62 หรือ รอบปี 63)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.มหาสารคาม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?