Visual Novel เรื่องที่ติดตาม

กรุณาเข้าสู่ระบบ Dek-D เพื่อใช้งานส่วนนี้


เรื่องที่ติดตามอยู่มีจำนวนมากจนระบบไม่สามารถนำมาแสดงได้หมด
ขณะนี้ทีมงานกำลังปรับปรุงระบบให้รองรับการใช้งานได้อย่างปกติ