Visual Novel ของ mufriend2548

[JK x YOU] One night stand {Ep.3}
โดย mufriend2548
50 ฉาก 1 จบ 1,168
[JK x YOU] One night stand {Ep.3}
คุณเคยคิดไหมว่า คนเราจะมีอะไรกะคนแปลกหน้าได้กี่ครั้ง คำว่า "One night stand" มันหมายถึงการมีอะไรกะคนไม่รู้จักแค่ครั้งเดียวแล้วจบๆไป แต่มันไม่ใช่กะเขา ชายผู้นี้มีชื่อว่า"จองกุก" ลูกเจ้าสัวอุค ที่มีชื่อเสียงในการค้าขาย ทั้งของถูกกฎหมายและของเถื่อน…. เหตุการณ์ในคืนนั้นฉันจำมันได้ดี ... “ครั้งแรกเหรอ”..
Play
[JK x YOU] One night stand {Ep.2}
โดย mufriend2548
47 ฉาก 1 จบ 1,604
[JK x YOU] One night stand {Ep.2}
คุณเคยคิดไหมว่า คนเราจะมีอะไรกะคนแปลกหน้าได้กี่ครั้ง คำว่า "One night stand" มันหมายถึงการมีอะไรกะคนไม่รู้จักแค่ครั้งเดียวแล้วจบๆไป แต่มันไม่ใช่กะเขา ชายผู้นี้มีชื่อว่า"จองกุก" ลูกเจ้าสัวอุค ที่มีชื่อเสียงในการค้าขาย ทั้งของถูกกฎหมายและของเถื่อน…. เหตุการณ์ในคืนนั้นฉันจำมันได้ดี ... “ครั้งแรกเหรอ”..
Play
[JK x YOU] One night stand {Ep.1}
โดย mufriend2548
53 ฉาก 1 จบ 1,741
[JK x YOU] One night stand {Ep.1}
คุณเคยคิดไหมว่า คนเราจะมีอะไรกะคนแปลกหน้าได้กี่ครั้ง คำว่า "One night stand" มันหมายถึงการมีอะไรกะคนไม่รู้จักแค่ครั้งเดียวแล้วจบๆไป แต่มันไม่ใช่กะเขา ชายผู้นี้มีชื่อว่า"จองกุก" ลูกเจ้าสัวอุค ที่มีชื่อเสียงในการค้าขาย ทั้งของถูกกฎหมายและของเถื่อน…. เหตุการณ์ในคืนนั้นฉันจำมันได้ดี ... “ครั้งแรกเหรอ”..
Play
[JK x YOU] One night stand {INTRO}
โดย mufriend2548
24 ฉาก 1 จบ 1,503
[JK x YOU] One night stand {INTRO}
คุณเคยคิดไหมว่า คนเราจะมีอะไรกะคนแปลกหน้าได้กี่ครั้ง คำว่า "One night stand" มันหมายถึงการมีอะไรกะคนไม่รู้จักแค่ครั้งเดียวแล้วจบๆไป แต่มันไม่ใช่กะเขา ชายผู้นี้มีชื่อว่า"จองกุก" ลูกเจ้าสัวอุค ที่มีชื่อเสียงในการค้าขาย ทั้งของถูกกฎหมายและของเถื่อน…. เหตุการณ์ในคืนนั้นฉันจำมันได้ดี ... “ครั้งแรกเหรอ”....
Play