ปรับสีเว็บเป็นปกติ

โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์ No 2063152

พิมประไพ พิมพ์วิเศษ สุมาลี หมู่ไพบูรณ์ 2,951 23 ก.พ. 54 19:55 น.
guest
พิมประไพ พิมพ์วิเศษ สุมาลี หมู่ไพบูรณ์
 • พิมประไพ พิมพ์วิเศษ สุมาลี หมู่ไพบูรณ์ 49.228.223.233
 • minmin37hotmail.com

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รายงงาน
รายวิชา โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์

จัดทำโดย
1. นางสาว  พิมประไพ   พิมพ์วิเศษ   เลขที่  16
2. นางสาว  สุมาลี     หมู่ไพบูรณ์    เลขที่   29

เสนอ
คุณครู  ช่อพิกุล   คุณประทุม
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเขต 30
อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ

คำนำ
    รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้จัดทำเกี่ยวกับ  การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดุม คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาไม่น้อย หรืออาจจะใช้เป็นเอกสารอ่านเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพก็ได้  หากมีข้อผิดพลาดประการใด  คณะผู้จัดทำก็ขอ   อภัยไว้  ณ   โอกาสนี้ด้วย

                                                                                                                  คณะผู้จัดทำ

บทคัดย่อ
    การทำโครงงานครั้งนี้  คณะผู้จัดทำได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบดอกไม้ชนิดต่าง ๆ วิธีดำเนินการศึกษาจากแบบดอกไม้ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นและชุมชนผลการศึกษาสรุปได้ว่า  ดอกไม้ประดิษฐ์ในปัจจุบันที่พบเห็นทั่วไป จะมีลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกันไป ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์เป็นลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านต่างๆและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน ได้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์  คิดบูรณาการ  คิดประยุกต์ และประโยชน์อย่างอื่น


กิตติกรรมประกาศ
    โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มแม่บ้านที่ให้คำแนะนำในเรื่องต่างและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนแประโยชน์อื่นๆขอขอบผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมา  จนทำให้โครงงานคณิตศาสตร์สำเร็จด้วยดี


                                                                                      คณะผู้จัดทำ


สารบัญ
เรื่อง                                                  หน้า
บทคัดย่อ                                               1
กิตติกรรมประกาศ                                           2
สารบัญ                                           3
บทที่  1  บทนำ                                       5
บทที่  2  วิธีดำเนินการศึกษา                                  6-11              
บทที่  3    สรุปผลและข้อเสนอแนะ                                             12-14
ภาคผนวก    
เอกสารอ้างอิง                                    


บทที่  1
ที่มาและความสำคัญ
    ในปัจจุบันการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่พบเห็นมักจะมีที่มาจากวัสดุที่เหลือใช้
ในการออกแบบ คณะผู้จัดทำโครงงานเห็นว่า การทำดอกไม้ประดิษฐ์  เป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ และสามารถนำไปประยุกต์  ใช้ในชีวิตประจำวันได้

จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
1.    เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้ประดิษฐ์
2.    เพื่อออกแบบในการประดับตกแต่งบ้าน
3.    เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและหารายได้เพิ่ม
4.    เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เช่น คิดสร้างสรรค์ , คิดประยุกต์
และคิดบูรณาการ
5.    เพื่อได้นำเอาวัสดุสิ่งของภายในท้องถิ่น เช่น กระดาษที่เหลือใช้  เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ภายในชุมชน


บทที่  2
อุปกรณ์และวิธีดำเนินการศึกษา

    อุปกรณ์การทำดอกไม้ประดิษฐ์
1.    กระดาษแข็ง
2.    ไม้ตะเกียบ
3.    กาว
4.    กรรไกร
5.    มีดคัดเตอร์
6.    กระดุม
7.    เข็ม
8.    ด้าย
9.    ริบบิ้นผ้าสีต่างๆ
10.    ดินสอดำ

วิธีการดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
ดอกไม้ประดิษฐ์

เดือนนี้เรามีไอเดียเก๋ ๆ นำกระดุมที่คุณเห็นกันอยู่ทุกวันมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามอย่างที่เห็นในภาพ มองแล้วสดใสเพลินตาดีมั้ยคะ  ใครที่สนใจเรามาลองลงมือทำกันได้เลยค่ะวิธีทำที่แสนจะง่ายอยู่ด้านล่างนี้แล้ว      
1.ร่างรูปดอกไม้ลงกระดาษแข็ง
2.ใช้กรรไกรตัดกระดาษแข็ง ตามรอยดินสอ
3. เลือกรูปแบบดอกไม้  ให้มีหลาย ๆ รูปแบบตามแต่ไอเดียของคุณนะนำ
4. นำแบบดอกไม้ที่ตัดแล้วมาวางบนผ้าสักหลาดแล้วร่างด้วยดินสอดำ
5. ใช้กรรไกรตัดผ้าสักหลาด ตามรอยดินสอ (งานนี้ต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะคะ ดอกไม้จะเบี้ยวหรือจะสวยอยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะ
6. ตัดออกมาให้ได้ดอกไม้ผ้าหลาย ๆ แบบ (ปริมาณดอกตามชอบใจ)
7. เตรียมเข็มด้าย,ไม้ปลายแหลม,ดอกไม้ผ้า,กระดุมเม็ดเล็ก,เม็ดใหญ่
8.นำกระดุมเม็ดใหญ่เย็บติดกับดอกไม้ผ้าก่อน
9. ตามมาด้วยกระดุมเม็ดเล็กเย็บติดกับดอกไม้
10.นำไม้เย็บติดด้านหลังกับกลีบดอกพร้อมกับกระดุมก็ได้ค่ะ
11.เย็บกลีบดอกยึดติดกับไม้เสร็จแล้วนำกรรไกรตัดด้ายออกค่ะ
12.  หากต้องการประดับก้านด้วยโบว์ก็สามารถทำได้
13.ทำกลีบดอกไม้ประดับกระดุมเตรียมไว้หลาย ๆ    แบบ กลีบดอกคละสีหลาย ๆ สี เวลานำมาจัดรวมกันจะได้ดูสวยงาม
14.นำมาใส่แจกันทรงสูง หรือจัดใส่ลงกระถางเล็ก ๆ  ก็สวยงามพร้อมนำไปตั้งโชว์ได้แล้วค่ะ

บทที่ 3
สรุปผลการศึกษา
จากการดำเนินรวบรวมข้อมูลและการออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์สรุปได้ดังนี้
1.    การทำดอกไม้ประดิษฐ์ใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วมาประยุกต์ใช้
2.    วัสดุที่ใช้ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้แก่ กาว กรรไกร  กระดุม ด้าย เข็ม ไม้ตะเกียบ ริบบิ้นผ้าสีต่างๆ ดินสอดำ มีดคัตเตอร์ กระดาษแข็ง
3.    แบบของดอกไม้ประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะออกแบบด้วยรูปแบบความคิดสร้างสรรค์  และการนำมาประยุกต์ใช้

ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
-  ในการทำโครงงานได้รับความรู้และได้เกิดทักษะการคิดอย่าง
หลากหลาย เช่น การคิดแบบบูรณาการ, คิดประยุกต์ , คิดเชิงสร้างสรรค์
-   สามารถนำเอาวัสดุที่เหลือใช้แล้ว มาประยุกต์ให้  เข้ากับชิ้นงานที่
ประดิษฐ์นอกจากจะรวบรวมแล้วยังเป็นการช่วยทางด้านการศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง
-  ในการออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ควรจะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และรวบรวมแบบของดอกไม้ที่เราะทำ   ให้มากเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

ความหมายของกระดาษ
งานประดิษฐ์กระดาษ  หมายถึง  การนำกระดาษที่มีอยู่มาจัดทำใหม่ให้มีลักษณะรูปทรงที่สวยงาม  มีคุณค่าในทางศิลปะ  และเกิดประโยชน์ใช้สอย  ด้วยวิธีการตัด  ฉีก  กรีด  พับ  สาน  ปั้น  หรือวิธีอื่น ๆ ตามความถนัดของผู้ประดิษฐ์  แล้วนำไปใช้ประโยชน์  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ ด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ  หมายถึง   การนำกระดาษที่มีอยู่มาจัดทำใหม่ให้มีลักษณะรูปทรงดอกไม้ชนิดต่าง ๆ  ที่สวยงาม  มีคุณค่าในทางศิลปะ  และเกิดประโยชน์ใช้สอย  ด้วยวิธีการตัด  ฉีก  กรีด  พับ  สาน  ปั้น
        ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กระดาษ
ลักษณะของงานประดิษฐ์กระดาษโดยทั่วไป    งานประดิษฐ์กระดาษนั้นมีวิธีการสร้าง  มากมายหลายแบบ เช่น การตัดกระดาษ การพับกระดาษ การประดับ การปั้นกระดาษ การปะติดด้วยรูปภาพ งานสานด้วยกระดาษ

การประดิษฐ์กระดาษด้วยวิธีการตัดกระดาษ
วิธีการตัดกระดาษ  มี  3  แบบ  คือ
การตัดแบบอิสระ  เป็นวิธีการตัดแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน  การตัดแบบนี้มักไม่มีการเขียนรูปก่อนตัด  ให้ตัดได้ตามชอบใจ  ซึ่งค่อนข้างยากสำหรับเด็ก  ๆ  ที่จะฝึกทักษะการใช้กรรไกร
        การตัดจากแบบ  คือ  การตัดตามรูปภาพหรือตัดตามภาพที่วาดแบบไว้ก่อน  เช่น  รูปคน  ต้นไม้  ผลไม้  โดยการตัดตามรอยเส้นของรูปแบบที่ร่างไว้  ซึ่งจะได้รูปแบบที่แน่นอนชัดเจน  สามารถตัดส่วนที่มีความละเอียดได้มาก
        การตัดแบบพับซ้อนเป็นชั้น ๆ  วิธีนี้อันดับแรกต้องเตรียมกระดาษเป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมแล้วพับกระดาษซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แบบแกนสมมาตร  เขียนรูปแล้วตัดตามรอยเส้นที่ร่างภาพไว้  คลี่กระดาษออกจะได้รูปซ้ำ ๆ กัน  และมีขนาดเท่า ๆ กัน  เป็นวิธีที่ค่อนข้างยากสักหน่อย
         การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงานตัดกระดาษ
          กระดาษที่ใช้ในการตัด  กระดาษที่ใช้มีหลายชนิด  เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษห่อของขวัญ  กระดาษสีโปสเตอร์อย่างอ่อน  และกระดาษสีอื่น ๆ ที่อ่อนและเหนียว  ถ้าใช้กระดาษหนาจะตัดยาก  เมื่อตัดออกมาแล้วจะไม่สวยงาม  ยกเว้นผู้ที่มีความชำนาญในการตัดกระดาษ  ส่วนกระดาษที่มีเนื้อบางจนเกินไปก็ไม่สะดวกในการตัด  อาจทำให้ฉีกขาดง่ายและรูปทรงไม่ค่อยอยู่ตัว
          วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ได้แก่  กรรไกร  มีด  ดินสอ  ยางลบ  วงเวียน  เครื่องเจาะกระดาษเป็นรู  เชือกหรือด้าย  กาวหรือแป้งเปียก  และกระดาษสีต่าง ๆ

ดอกไม้ประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุมีลักษณะคล้ายรูปร่างดอกไม้ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากแรงงานฝีมือมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิต โดยมีการใช้วัตถุดิบการผลิตจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากสังเคราะห์มาผลิตโดยผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ ดัดแปลง อบ ย้อม เผา เคลือบสารเคมี รวมทั้งทำการตกแต่งตัดต่อเติม เพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม โดยดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอาจจะมีความเหมือนหรือไม่เหมือนธรรมชาติก็ได้ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยคุณสมบัติของดอกไม้ประดิษฐ์ที่สำคัญคือ มีความคงทน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและดูแลรักษา มีความสวยงาม สามารถนำไปใช้ในการประดับในโอกาสต่างๆ

การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยฝีมือมนุษย์เป็นศิลปะที่มีความละเอียดอ่อน มุ่งหวังที่จะดำรงความงดงามตามธรรมชาติของดอกไม้ให้คงอยู่ ไม่ร่วงโรย เ่ยวเฉา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ จึงเริ่มต้นที่การใช้ความสังเกต ศึกษา ค้นคว้า รูปลักษณะ สีสันตามธรรมชาติ ของดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละประเภท แล้วถ่ายทอดการทำออกมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ อาจถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบางชนชาติ ที่มีการสืบทอดการประดิษฐ์ดอกไม้มายาวนาน
                            
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง
www.archeep.com
www.thaitambon.com
www.chatvariety.com › ChatVariety.com

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 15:11 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


4 โหวต จากทั้งหมด 4 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

40 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  โจ๊ก
  โจ๊ก 49.229.142.51
  1 มิ.ย. 54 19:41 น.
  นำไปไปสร้างอาชีพได้แน่นะ  555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  เฟิร์น
  เฟิร์น 61.19.202.114
  5 ก.ค. 54 07:32 น.
  ก็ดีนะจะได้มีรายได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ออ้น
  ออ้น 27.55.15.238
  15 ธ.ค. 55 18:50 น.
  ดี้ดีมากเลยคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  นนนนนนนนนนนนนนนนนนน
  นนนนนนนนนนนนนนนนนนน 27.55.15.238
  15 ธ.ค. 55 18:55 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  toon
  toon 118.174.141.114
  5 ก.พ. 56 11:48 น.
  555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  taksin
  taksin 182.93.232.1
  19 ก.พ. 56 11:47 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  ลูกไก่
  ลูกไก่ 110.49.224.69
  26 พ.ค. 56 14:11 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  h<3f
  7 มิ.ย. 56 15:11 น.
  ถ้ามีรูปประกอบน่าจะดีกว่านี้นะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  เค้ก
  เค้ก 106.0.204.135
  20 มิ.ย. 56 14:44 น.
  ดีจังเลยค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  kjkh
  kjkh 202.29.182.61
  25 มิ.ย. 56 09:11 น.


  verygood jhjhkl yii
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  นรภัทร
  นรภัทร 113.53.79.172
  30 มิ.ย. 56 18:59 น.
  ขอบคุณนะครับพอดีว่าผมกำลังหาโครงงานอยู่พอดีแต่มาเจอของพี่ก็เลยขอเอาไปใช้นะ ครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  kdyld
  kdyld 110.77.188.93
  15 ก.ค. 56 12:37 น.
  ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ฟ้าfvddd
  ฟ้าfvddd 110.77.188.196
  17 ก.ค. 56 17:13 น.
  ดีมากกกกกกกกกกกกกรักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  มีข้อความหยาบคาย ใช้ภาษาไม่เหมาะสม

 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  อสควยใหญ่
  อสควยใหญ่ 61.91.128.62
  2 ก.ย. 56 20:46 น.
  หน้าตะใช่น่ะว้าว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  suthakorn
  suthakorn 183.89.19.45
  3 ก.ย. 56 18:17 น.
  อยากรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ค่ะ ว่าใช้บทในทางทฤษดีอะไรหรือป่าวค่ะตั้งใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  อวยพร
  อวยพร 202.29.187.163
  18 ก.ย. 56 09:26 น.
  แสดงความคิดเห็นเยี่ยม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  แฟนเดกเทคนิกจัน
  แฟนเดกเทคนิกจัน 27.55.4.197
  25 ต.ค. 56 10:05 น.
  ก้อน่าจะพอทำได้แต่ถ้ามีรูปก้อจะดีมากขึ้นเรย สู๊ดยอดดตั้งใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  daer
  daer 180.183.162.144
  11 พ.ย. 56 17:54 น.
  ไม่มีรูปให้ดูหรอ ว่าทำเสร็จแล้จะออกว่าเปนยังไงอ่ะตลกจังขำซึ้ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  primmiz
  primmiz 223.204.48.207
  12 ม.ค. 57 14:18 น.
  น่าจะมีภาพประกอบอ่ะ TT มันจะดีมากเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2063152
ชื่อกระทู้ : โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: