สนามสอบจำลองยอดฮิต
เร่งสปีดทำคะแนน + ปิดทุกจุดอ่อนไปด้วยกัน

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว ฯลฯ | ได้ข้อสอบกลับ!

โอกาสสุดท้ายของปี! ซ้อมสอบใหญ่ 3 เดือนก่อนสอบจริง TCAS63

วันเสาร์ 16 พ.ย. 2562

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

39

คณิต 1 (วิทย์)

08.00-09.30 น.

ข้อสอบโดย

พี่ซุป
Sup’k
Center

หรือ

89

คณิต2 (ศิลป์)

08.00-09.30 น.

29

ภาษาอังกฤษ

09.50-11.20 น.

ข้อสอบโดย

Farose
Academy

49

ฟิสิกส์

16.00-17.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.หลิน
Dek-D’s
School

หรือ

99

วิทย์ฯ ทั่วไป

16.00-17.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.แบงค์
Eureka

วันอาทิตย์ 17 พ.ย. 2562

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

69

ชีววิทยา

08.00-09.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย
Dek-D’s
School

01
-
03

วิชา
เฉพาะแพทย์

12.30-16.45 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน
Tiwtactic

 • - จัดสอบครบทั้ง 3 ฉบับ
 • - ระหว่างฉบับ มีเวลาพักในห้องสอบ 15 นาที
 • - แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ เภสัชฯ รอบ กสพท

เลือกสอบ

GAT + PAT

85

GATความถนัดทั่วไป

เชื่อมโยง + อังกฤษ

08.00-11.00 น.

ข้อสอบโดย

พี่ขลุ่ย

ข้อสอบโดย

Farose
Academy

เวลาสอบทับกับ วิชาเคมี และ วิชาชีววิทยา

71

PAT1คณิตศาสตร์

12.30-15.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.กิ๊ฟ
Dek-D’s
School

หรือ

72

PAT2วิทยาศาสตร์

12.30-15.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน
We By
The Brain

หรือ

74

PAT4สถาปัตยกรรมฯ

12.30-15.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน
Born to
be Art

หรือ

75

PAT5ความถนัดฯ ครู

12.30-15.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.จวง ปารมี
ไวจงเจริญ

เวลาสอบทับกับ วิชาเฉพาะแพทย์

ซื้อข้อสอบ PAT3, PAT6, PAT7 คลิกที่นี่!

ข้อสอบคุณภาพ พรีแอดฯ 63

 • อิงข้อสอบจริงรุ่นล่าสุด
 • มีทีมวิชาการตรวจสอบ
 • มีการทดสอบวัดคุณภาพ

คณะที่อยากเข้าต้องสอบอะไร ?

ดูรายชื่อวิชา

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อม
เช็คลำดับ TCAS RANKING
เทียบลำดับ คณะที่อยากเข้า
และอันดับประเทศ, จังหวัด
ดูตัวอย่าง

ดูตัวอย่าง แพคสอบหมอ

สมัครและเข้าสอบครบ 8 วิชา
รับใบวิเคราะห์เพิ่ม 1 เซต ฟรี! เช่น
ผลจำลอง 6 อันดับ กสพท, ตาราง
คำนวณคะแนน กสพท ฯลฯ
ดูตัวอย่าง

ซื้อข้อสอบรอบ 1

หลังสมัครรอบ 2 แล้ว ซื้อข้อสอบ
เก่ารอบ 1 ย้อนหลัง GAT, PAT1-7
ได้ที่หน้าซื้อข้อสอบตั้งแต่ 26 ส.ค.
(ด่วน! มีจำนวนจำกัด)
ซื้อข้อสอบ

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 5 แต่ละวิชา

TOP ภาษาไทย

 • ไผทธร ดำธรรม
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กันตพัฒน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภาพัชร รุ่งรัศมีวิริยะ
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิบทิศ จตุรศิล
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วิวรรธน์ ปุณหะกิจ
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปัญภรณ์ ศักดิ์ศรีสกุลชัย
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิริณฎา ปิ่นพงษ์
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณณัฏฐ์ ศรีลามาตย์
  คะแนน 98
  สายปัญญารังสิต
 • พิมพกานต์ เอกเทวไพศาลวงศ์
  คะแนน 98
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP สังคม

 • ชิรวัฒน์ บุญยารุณ
  คะแนน 94
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • กฤตภาส หอมขจร
  คะแนน 94
  สระบุรีวิทยาคม
 • หทัยชนก รุ่งเรืองเศรษฐ์
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชวกฤษ พันธ์ศรีทุม
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภาวิช พิทักษ์กิจนุกูร
  คะแนน 90
  เตรียมอุดมศึกษา
 • แพรฟ้า ประชาพร
  คะแนน 90
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน สังคม ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP ภาษาอังกฤษ

TOP คณิต 1

TOP ฟิสิกส์

 • จิณณ์สุภัค ปสุวัฒนกุล
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ตนุภัทร ก๊กเกียรติกุล
  คะแนน 100
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • โสภิสา อิทธิเดชาโชติ
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐณิชา ธันโยดม
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีร์ธร อวิหิงสานนท์
  คะแนน 100
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • กุลรัตน์ อุดมโชติรัตน์
  คะแนน 100
  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • บัวบูชา ฉุ้นประดับ
  คะแนน 100
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ธนดล แสงประเสริฐ
  คะแนน 100
  บดินทรเดชา สิงห์ (สิงหเสนี)
 • พุฒิพงศ์ ชีวพิทักษ์ผล
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูดิศ บูรณะชัยทวี
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัชชา วระโพธิ์
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิบทิศ จตุรศิล
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปัณณวัฒน์ ติรกนกสถิตย์
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐพงษ์ สุภา
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สารัช พิมลธเรศ
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ประกายดาว ปัญจานนท์
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วณิช บุญช่วย
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณฐกร ธรรมรังรอง
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศัลย์ สหกิจรุ่งเรือง
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภาวิช พิทักษ์กิจนุกูร
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปารินทร์ คงอินทร์
  คะแนน 100
  นครสวรรค์
 • พรพิพัฒน์ พงษ์ศิริ
  คะแนน 100
  เบ็ญจะมะมหาราช
 • อริศรา จรูญธรรม
  คะแนน 100
  สกลราชวิทยานุกูล
 • นนท์ นัครา
  คะแนน 100
  สุราษฎร์ธานี
 • ณัฐกฤช สุทธิรักษ์
  คะแนน 100
  สุราษฎร์ธานี
 • ชณัฐ ตันติเศรณี
  คะแนน 100
  มอ.วิทยานุสรณ์
 • จิรพัส บุญชูมณี
  คะแนน 100
  หาดใหญ่วิทยาลัย
 • ธัชพล จิรรัตนโสภา
  คะแนน 100
  คณะราษฎรบำรุงยะลา
 • ช่วงคะแนน ฟิสิกส์ ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP เคมี

 • ปภาวี เจียรเกียรติ
  คะแนน 88
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นนท์ นัครา
  คะแนน 86
  สุราษฎร์ธานี
 • ไผทธร ดำธรรม
  คะแนน 84
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชัญญา มิตรตระกูลกิจ
  คะแนน 84
  เตรียมอุดม
 • ธวัลรัตน์ ชัยภัทรเมธี
  คะแนน 84
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ธนวงศ์ สุทธจินดา
  คะแนน 84
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธัญ ไชยมาดี
  คะแนน 84
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิรายุ จรูญชัยคณากิจ
  คะแนน 84
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธัชพล จิรรัตนโสภา
  คะแนน 84
  คณะราษฎรบำรุง
 • ช่วงคะแนน เคมี ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP ชีวะ

 • สิรภพ เอื้อชีวกุล
  คะแนน 83.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัทรพล ตันนิรันดร
  คะแนน 82.5
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พิชญ์สินี ต่ออภิชาตตระกูล
  คะแนน 81.25
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นนท์ นัครา
  คะแนน 81.25
  สุราษฎร์ธานี
 • ศัลย์ สหกิจรุ่งเรือง
  คะแนน 78.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิราธิป เลิศลุมพลีพันธุ์
  คะแนน 78.75
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ธนกฤต ภิรมย์นาค
  คะแนน 78.75
  นางรอง
 • ทัตเทพ โพธินิล
  คะแนน 78.75
  ชลราษฎรอำรุง
 • ฉัตรดาว ลาภงามเพียร
  คะแนน 78.75
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน ชีวะ ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP คณิต 2

TOP วิทย์ทั่วไป

TOP GAT

 • ณิชาวีร์ เชยประเสริฐ
  คะแนน 295
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัทรนิษฐ์ วรรณโพธิ์กลาง
  คะแนน 287.5
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิชามญชุ์ บัวสาย
  คะแนน 285
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิตา ประกายโกวิท
  คะแนน 285
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณิชารีย์ สาริกะภูติ
  คะแนน 285
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน GAT ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT1

 • เต็มชนน์ พันธะเสน
  คะแนน 288
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • สัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ
  คะแนน 285
  กำเนิดวิทย์
 • ณัฐวัตร ธนาฤกษ์มงคล
  คะแนน 267
  บดินทราเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ธฤต ขติฌานัง
  คะแนน 240
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วัฒนบูลย์ เชื้อรอด
  คะแนน 240
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน PAT1 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT2

TOP PAT4

 • ปราณนต์ เทพรักษา
  คะแนน 173
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณภิฏา บุญห่อบารมีย์
  คะแนน 170
  สามเสนวิทยาลัย
 • ชัยนนท์ ภูมาศ
  คะแนน 169
  เซนต์คาเบรียล
 • จิดาภา วัฒนไพลิน
  คะแนน 166
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • กัณฐ์กมล นวลล่อง
  คะแนน 156
  กัลยาณีศรีธรรมราช
 • ช่วงคะแนน PAT4 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT5

 • วิวรรธน์ ปุณหะกิจ
  คะแนน 240
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปาเจรา ไชยแก้ว
  คะแนน 235
  พัทลุง
 • ลักษมน คงสวัสดิ์
  คะแนน 227.5
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • บดินทร์ชัย แจ่มแจ้ง
  คะแนน 227.5
  อัสสัมชัญธนบุรี
 • รวิสรา ภิญโญวัฒนาพร
  คะแนน 227.5
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 • ช่วงคะแนน PAT5 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP แพทย์

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
  - เกียรติบัตร ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้รับรางวัล ผ่านทางไปรษณีลงทะเบียน หากมีการตีกลับทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งอีกครั้ง ผู้รับรางวัลต้องติดต่อทางบริษัทและต้องชำระค่าบริการในการจัดส่งอีกครั้ง
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูลที่นี่ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 02-235-2451 ต่อ 242 (พี่แคท)

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 5 แต่ละวิชา

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreAd

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

Dek-D เชี่ยวชาญจัดสอบ
ต่อเนื่อง 4 ปี

มาตรฐานสูง คุณภาพเต็ม เทียบเท่าสอบจริง ไม่ลดต้นทุน การจัดการล้ำกว่าใคร

สอบได้หมด ม.6-5-4

#dek63, #dek64, #dek65 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความนิยม มีผู้เข้าสอบมากที่สุด

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 28 วิชา จัดสอบครบวิชาหลัก ของ TCAS สมัครกี่วิชาก็ได้ สนามสอบ 50 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกได้ตามต้องการ

ได้ข้อสอบกลับบ้าน

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจาก ห้องสอบ กลับไปทบทวนต่อ ได้ทันที

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใด ได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้ 10 วันหลังสอบ

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็คอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด แข็ง-อ่อน รายข้อ รายบท ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน (มีค่าบริการ *) พร้อมมีสิทธิ์ดาวน์โหลดเฉลย

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

* ขาดสอบ-ขอรับข้อสอบ จัดส่งทางไปรษณีย์ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง EMS (ทุกวิชาพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)

กลับ

สนามสอบ 50 จังหวัด
จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน
แต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • พณิชยการราชดำเนิน

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ ,รร.ทวีธาฯ

 • รร.สารวิทยา

  ใกล้ ม.เกษตร-พหลโยธิน

 • รร.พระหฤทัยดอนเมือง

  ใกล้ สนามบินดอนเมือง

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

  จ.นนทบุรี

 • รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุทรสาคร

 • รร.อนุบาลนครปฐม

  จ.นครปฐม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

 • ประจวบคีรีขันธ์

  รร.หัวหินวิทยาคม

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.กัลยาณวัตร

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  Terminal 21 Korat

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • ยโสธร

  รร.ยโสธรพิทยาคม

 • หนองคาย

  รร.หนองคายวิทยาคาร

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 • สระแก้ว

  รร.สระแก้ว

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

 • เชียงใหม่

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บ้านปงสนุก

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.สอาดเผดิมวิทยา

 • ยะลา

  รร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

 • ปัตตานี

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการแนะนำ

วิธีการสมัครสอบ

 • 1
 • 2

  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • 3

  เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป ตรวจสอบ
  สนามที่ว่าง

 • 4

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • 5

  เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • 6

  ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็คสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

ตัวอย่าง ผลสอบ-ใบวิเคราะห์ผล
ทำข้อสอบให้ได้เต็มที่ ผลสอบที่ดีนำไปใส่ใน Porfolio ได้

ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน ทุกวิชา

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ

กลับ

TCAS คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์
09
ไทย
19
สังคม
29
อังกฤษ
39
คณิต 1
49
ฟิสิกส์
59
เคมี
69
ชีว
89
คณิต 2
99
วิทย์
วิชาเฉพาะ
แพทย์
1 แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ และ เภสัชฯ
2 สหเวชฯ, เทคนิคฯ, พยาบาล,สาธาฯ
3 จิตวิทยา
4 วิทยาศาสตร์
( กายภาพ,ชีวภาพ,IT,ICT )
5 วิศวกรรมศาสตร์
6 อักษรฯ – มนุษยฯ – ศิลปศาสตร์
7 การโรงแรม-ท่องเที่ยว
8 นิติฯ, รัฐฯ, สังคมสงเคราะห์
9 นิเทศฯ – วารสารฯ – สื่อสารฯ
10 บัญชี – บริหาร, เศรษฐศาสตร์
11 สถาปัตย์ฯ, ศิลปกรรม
12 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาวิทย์
13 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาศิลป์
14 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์,
สัตวศาสตร์

ทำไมต้องวิชาสามัญ?

คณะใน TCAS รอบ 2,3,5 ใช้วิชาสามัญในการคัดเลือก

กสพท ใช้ 7 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

ใช้เฉพาะโครงการ กสพท หากนอกโครงการฯ อาจใช้เพียง 7 วิชาสามัญ สายวิทย์

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

สายวิชา GAT-PAT

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชา GAT-PAT
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 ทันตแพทยศาสตร์
2 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, สัตวฯ
3 พยาบาลฯ, สาธารณสุขฯ
4 วิทยาศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพ/จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ อาหาร/กีฬา/คอมพิวเตอร์/ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศ


5 การแพทย์แผนไทย/จีน/ การแพทย์ทางเลือก
6 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
7 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานวิทย์)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
9 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
10 อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานวิทย์)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
11 บริหารฯ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, จิตวิทยาการจัดการ, โลจิสติค
12 สถาปัตยกรรมศาสตร์
13 ศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑณศิลป์, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์
14 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ครูทั่วไป/ศิลป์/จิตวิทยาครู
15 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม ครูวิทย์
16 การท่องเที่ยว การโรงแรม

ทำไมต้องสอบ GAT-PAT?

GAT-PAT ใช้ใน TCAS รอบ 2-3-4-5 และใช้ในหลายมหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

- อ้างอิงจากปีการศึกษา 2562

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ซื้อข้อสอบ PAT3,PAT6,PAT7

สำหรับผู้ที่สมัครรอบ 2 แล้ว รับสิทธิ์ซื้อข้อสอบรอบ 1 ได้ตั้งแต่
26 ส.ค. เป็นต้นไป
ซื้อข้อสอบ
กลับ

ปฏิทินโครงการ

11 ก.ค. 62

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

18 ก.ค. 62

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

14 ต.ค. 62

ปิดรับสมัคร / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา และซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน เวลา 23.59 น.

31 ต.ค. 62

ประกาศเลขประจำตัวผู้สอบ

16 -17 พ.ย. 62

วันสอบจริง

20 พ.ย. 62

ดาวน์โหลดเฉลย

3 ธ.ค. 62

เปิดระบบขาดสอบ - ขอรับข้อสอบ

23 ธ.ค. 62

ประกาศคะแนนสอบ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. 2เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. 3เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

กิจกรรมสอบพรีฯ ทั้งหมดของ Dek-D

ชื่อโครงการ

Pre-Admission รอบ 1 (กลางปี)

GAT / PAT 1-7 ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

Pre-Admission รอบ 2 (ปลายปี)

9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

ม.6-5-4

Pre-ONET ม.6 (ต้นปี)

ไทย / อังกฤษ / สังคมฯ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.6-5-4

Pre-ONET ม.3 (ปลายปี)

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3

สนามสอบเสมือนจริง ก.พ. ปี 62

ความรู้ทั่วไปภาค ก.

คนที่สนใจ

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-Admission รอบ 2

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถแก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิก อัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการได้ ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน) ตามช่วงเวลาดังนี้

 • ช่วงเวลาสอบ เสาร์เช้า (คณิตศาสตร์1 ,คณิตศาสตร์2) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบ เสาร์เย็น (ฟิสิกส์ ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตัวเอง
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์บ่าย (PAT1 ,PAT2 ,PAT5) สามารถย้ายได้ด้วยตัวเอง
 • วิชา PAT4 และ วิชาเฉพาะแพทย์ หากต้องการเปลี่ยนเข้า หรือ เปลี่ยนออก กรุณาติดต่อ Line : @dekdPreAd
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่าง ตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การซื้อข้อสอบ (วิชาที่สอบทับกัน)

สำหรับผู้เข้าสอบที่มีการสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่งในช่วงเวลาที่มีการสอบมากกว่า 1 วิชา และต้องการข้อสอบวิชาอื่น ในช่วงเวลาสอบพร้อมกันนี้ สามารถขอซื้อได้ ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562 จนถึงปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ซื้อข้อสอบได้เฉพาะวิชาในช่วงเวลาสอบพร้อมกัน ที่สมัครสอบแล้วเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนวิชา
 • ข้อสอบที่ซื้อผ่านระบบนี้ ไม่ต้องเข้าสอบแต่จะจัดส่งข้อสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุ ช่วง วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 โดย ส่งฟรีลงทะเบียน หรือ ส่งแบบ EMS เพิ่มค่าบริการ 50 บาท
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • ผู้ซื้อข้อสอบสามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ที่หน้าประกาศผลสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 แต่จะไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผลและเกียรติบัตร
การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
  • อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด แต่ ห้ามไม่ให้ใช้ปากกาเคมีหรือเมจิกที่หมึกซึมถึงหน้ากระดาษหลัง
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • วิชาสามัญ และ วิชา GAT PAT สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที วิชาเฉพาะแพทย์สายได้ไม่เกิน 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 3 - 25 ธันวาคม 2562 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 3 - 25 ธันวาคม 2562 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 3 - 25 ธันวาคม 2562 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผลสอบและดูใบวิเคราะห์ผล วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลย และขอรับข้อสอบได้ สามารถรับขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 หลังสอบเสร็จวิชานั้นๆ เสร็จแล้ว 15 นาที ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ วันเสาร์ภายใน 17.45 น. วันอาทิตย์ภายใน 17.00 น. (กองอำนวยการมีการสำรองข้อสอบ ไว้ในสนามสอบจำนวนจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้ขอรับข้อสอบต้องทราบ เลขประจำตัวผู้สอบและห้องสอบของผู้ที่ขอรับข้อสอบ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2562 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงิน- วันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีกลับพัสดุจะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd