/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว!! โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่ฟ้าหลวง []

วิว

        วัสดีค่ะน้องๆ Dek-D ทุกคน หลังจากที่คะแนน O-NET ออกไปแล้ว ก็คงรู้ทิศทางในส่วนคะแนนแอดมิชชั่นกันได้มากขึ้นนะคะ บางคนคงรู้ GPAX ของตัวเองแล้วด้วย ทีนี้ก็รู้ไปแล้ว 50% ของคะแนนรอบแอดมิชชั่นกลาง ถ้าเกิดใครที่คิดว่า "ฉันไม่แอดมิชชั่นกลางแน่ๆ" ก็ติดตามข่าวรับตรงได้ที่นี่เลยค่ะ

 


         ครั้งนี้พี่แป้งมีโครงการรับตรงมาฝากเหมือนเดิมค่ะ เป็นโควตาพิเศษของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกมาทั้งหมด 4 โครงการค่ะ โดยแต่ละโครงการจะกำหนดคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ไปติดตามได้เลยค่ะ

 
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับผู้ที่สนใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 >> คุณสมบัติผู้สมัคร
       - กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -
         คณิตศาสตร์
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50


>> การสมัคร
       - สมัครออนไลน์ที่ https://reg.mfu.ac.th/ ตั้งแต่ 17 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2557
       - ส่งเอกสารการสมัครที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

            *โดยส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
       - การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2557 ทาง
        
www.admission.mfu.ac.th
       - สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ (053) 916 - 821 - 3

>> เอกสารการสมัคร
       - รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
       - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย
          (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
       - สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือ
          ที่ทำการไปรษณีย์
       -  เรียงความหัวข้อ "ความสำคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)"
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
          ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


>> หลักเกณฑ์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)
           มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0 – 39 คะแนน
          หรือไม่มีผลสอบ O – NET ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป
          ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 หรือ TOEFL (paper) 450 ไม่ต้องเรียน
         รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด


>> ระเบียบการ คลิกที่นี่


 
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับผู้มีแนวคิดโดดเด่นทางอนามัยสิ่งแวดล้อม


 >> คุณสมบัติผู้สมัคร
       - กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -
         คณิตศาสตร์
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50


 >> การสมัคร
       - สมัครออนไลน์ที่ https://reg.mfu.ac.th/ ตั้งแต่ 17 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2557
       - ส่งเอกสารการสมัครที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

            *โดยส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
       - การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2557 ทาง
        
www.admission.mfu.ac.th
       - สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ (053) 916 - 821 - 3

>> เอกสารการสมัคร
       - รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
       - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย
          (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
       - สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือ
         ที่ทำการไปรษณีย์
       - เรียงความหัวข้อ “ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของคนไทย”ภาษาไทยหรือ
         ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


>> หลักเกณฑ์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)
           มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0 – 39 คะแนน
          หรือไม่มีผลสอบ O – NET ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป
          ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 หรือ TOEFL (paper) 450 ไม่ต้องเรียน
         รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด


 >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

 
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา


 >> คุณสมบัติผู้สมัคร
       - กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -
         คณิตศาสตร์
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
       - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50


  >> การสมัคร
       - สมัครออนไลน์ที่ https://reg.mfu.ac.th/ ตั้งแต่ 17 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2557
       - ส่งเอกสารการสมัครที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

            *โดยส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
       - การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2557 ทาง
        
www.admission.mfu.ac.th
       - สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ (053) 916 - 821 - 3

 >> เอกสารการสมัคร
       - รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
       - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย
          (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
       - สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือ
         ที่ทำการไปรษณีย์
       - เรียงความหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬา
         ระดับชาติ” ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


 >> หลักเกณฑ์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)
           มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0 – 39 คะแนน
          หรือไม่มีผลสอบ O – NET ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป
          ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 หรือ TOEFL (paper) 450 ไม่ต้องเรียน
         รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด


>> ระเบียบการ คลิกที่นี่


 
โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


 >> หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
 

 >> คุณสมบัติผู้สมัคร
       - เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
       - มีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
              * มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
              * มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
              * มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
              * มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50


  >> การสมัคร
       - สมัครออนไลน์ที่ https://reg.mfu.ac.th/  ตั้งแต่ 17 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2557
       - ส่งเอกสารการสมัครที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

            *โดยส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  22 เม.ย.57 ทาง www.admission.mfu.ac.th
       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  1 พ.ค.57 ทาง www.admission.mfu.ac.th
       - สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ (053) 916 778

 


  >> เอกสารการสมัคร
       - รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
       - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย
         (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
       - สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือ
         ที่ทำการไปรษณีย์
       - เขียนเรียงความในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันได้อย่างไร”
         โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
       - แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์


  >> การสอบคัดเลือก
       - สอบสัมภาษณ์
              * สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 เมษายน 57
                 เวลา 09.00-12.00 น.
              * สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Skype Facebook) วันที่ 29 เมษายน 57
                 ช่วงเช้า เวลา 09.00น.-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.


  >> หลักเกณฑ์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)
           มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0 – 39 คะแนน
          หรือไม่มีผลสอบ O – NET ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป
          ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
       - นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 หรือ TOEFL (paper) 450 ไม่ต้องเรียน
         รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด


 >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

อยากรู้เรื่องรับตรงแบบง่าย ๆ เข้าไปได้เลยที่
โปรแกรมรับตรง 57

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 57 #โควตาพิเศษ #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #ข่าวรับตรง #ม.แม่ฟ้าหลวง #อัพเดทรับตรง #วิทยาศาสตร์ #อาชีวอนามัย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?