/>
ซ่อน
แสดง

ม.6 เช็คให้ดี! คุณสมบัติเฉพาะของ "คณะสายวิทย์" (ไม่มีตามนี้ ตัดสิทธิ์เรียนทันที!) []

วิว
         สวัสดีน้องๆ Dek-D ที่น่ารักของพี่ เมื่อไม่นานมานี้พี่เมก้าแอบเห็นน้องๆหลายคนเข้ามาปรับทุกข์กับเพื่อน บอกว่าเครียดมากกก อยากเรียนคณะในดวงใจแต่ก็เรียนไม่ได้ เพราะขาดคุณสมบัติเฉพาะที่ทางคณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด
 


 
         วันนี้พี่เมก้าเลยรวบรวมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยสายวิทย์มาฝาก เพื่อที่น้องๆจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมสำหรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเตรียมหาทางออกสำหรับสิ่งที่ขาดไปแต่ยังแก้ไขได้ทัน รู้ก่อนปลอดภัยที่สุดเนอะ เอาล่ะ! เพื่อไม่ให้เสียเวลา มาดูกันเลยดีกว่า

คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์
           
1. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
        ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง เช่น อารมณ์ผิดปกติ โรคประสาทขั้นรุนแรง บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบทำลายข้าวของ ทำร้ายผู้อื่น บุคลิกภาพผิดปกติชนิดบอร์เดอร์ไลน์ มักมีพฤติกรรมสับสนในตัวเอง ชอบทำร้ายตัวเอง อารมณ์แปรปรวนง่าย และไม่สามารถควบคุมตนเองได้  
       

2. ไม่มีโรคติดต่อในระยะอันตรายหรือเป็นโรคไม่ติดต่อที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        ๐ โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ได้แก่ วัณโรค โรคเรื้อน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง(AIDS) โรคเท้าช้าง ฯลฯ
        ๐ โรคไม่ติดต่อที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันเลือดสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ฯลฯ
       

3. ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพ
         ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ หมายถึง อาการตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ระดับการมองเห็นในตาข้างดีแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 คุณสมบัติดังกล่าวนี้ถ้าขาดไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานด้านการแพทย์ได้ค่ะ

        * ความหมายของ 6/12* คือ สามารถมองเห็นภาพที่ใช้ทดสอบและแยกความแตกต่างจากภาพอื่นได้ในระยะ 6 เมตร เมื่อคนปกติมองเห็นภาพนั้นและแยกความแตกต่างจากภาพตัวเลขหรือตัวอักษรอื่นได้ในระยะ 12 เมตร       
 
         * ความหมายของ 20/40* คือ สามารถมองเห็นภาพที่ใช้ทดสอบและแยกความแตกต่างจากภาพอื่นได้ในระยะ 20 ฟุต เมื่อคนปกติมองเห็นภาพนั้นและแยกความแตกต่างจากภาพตัวเลขหรือตัวอักษรอื่นได้ในระยะ 40 ฟุต  
 
4. ไม่มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง
         ความผิดปกติในการได้ยิน หมายถึง มีอาการหูหนวกหรือหูตึงของการได้ยินสูงกว่า 40 เดซิเบล และมีความสามารถในการแยกแยะคําพูด น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติทางประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยินนั่นเองค่ะ

 
คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์


1. คุณสมบัติเฉพาะเหมือนข้อ 1 และ ข้อ 2 ของคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2. ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ดังนี้
          ๐ สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นสายตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          ๐ สายตาข้างที่ดีตํ่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          ๐ ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          ๐ อาการตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง


3. ไม่มีความผิดปกติในการได้ยิน
         ไม่มีอาการหูหนวกหรือหูตึงของการได้ยินสูงกว่า 40 dB จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น   


คณะเภสัชศาสตร์

มีความสามารถในการแยกแยะสี 

         ในวันสอบสัมภาษณ์น้องๆต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการแยกแยะสีเมื่อสอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาได้ค่ะ ฉะนั้นน้องๆควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการตาบอดสีก่อนสมัครสอบค่ะ เพราะน้องบางคนอาจอยู่ในระยะที่ไม่รุนแรงมากยังพอมีความสามารถในการแยกแยะสีอยู่บ้าง กรณีนี้ยังมีสิทธิ์เรียนได้ค่ะ แต่สำหรับน้องบางคนที่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง กรณีนี้อาจเป็นอุปสรรตต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ในอนาคต หากตรวจสอบพบจึงอาจหมดสิทธิ์เข้ารับการศึกษาค่ะ


คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย
(นอกเหนือจากคุณสมบัติกลาง "คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์" ที่ทางสถาบันอุดมศึกษาต่างๆได้กำหนดไว้ร่วมกัน)
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ไม่เป็นตาบอดสี มีความสามารถในการดูเซลล์ย้อมสี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ไม่มีอาการตาบอดสี หูหนวกทั้งสองข้าง พิการทางร่างกาย(มือ แขน และขา)จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงอาการติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง


คณะวิทยาศาสตร์

ไม่มีอาการตาบอดสีอย่างรุนแรงทั้งสองข้าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ไม่มีอาการตาบอดสีและไม่มีความพิการทางร่างกาย (มือ)

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบําบัด

มีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ไม่มีอาการตาบอดสี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูงและความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาโภชนการและโภชนบําบัด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ไม่มีอาการตาบอดสี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเดียวกันกับคุณสมบัติกลางคณะทันตแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์


คณะกายภาพบำบัด

1. กำหนดส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

2. ไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอด) รวมถึง
ไม่มีภาวะหูหนวกหรือหูตึง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ

ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเดียวกันกับคุณสมบัติกลางคณะทันตแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มีความสามารถด้านการอ่านภาพสามมิติ

คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี

ไม่มีอาการตาบอดสี รวมถึงเป็นลมบ้าหมู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบําบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบําบัด

ไม่มีอาการตาบอดสี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ไม่มีอาการตาบอดสี รวมถึงไม่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

ไม่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเดียวกันกับคุณสมบัติกลางคณะทันตแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์(ทั้งภาคปกติและตรีควบโท)

ไม่มีอาการตาบอดสี

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบําบัด สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ไม่มีอาการตาบอดสีชนิดรุนแรง รวมถึงสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

ไม่มีอาการตาบอดสีชนิดรุนแรง รวมถึงสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/12 ทั้งสองข้าง

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ไม่มีอาการตาบอดสีทั้งสองข้าง


คณะสหเวชศาตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

ไม่มีอาการตาบอดสีขั้นรุนแรงทั้งสองข้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์

ไม่มีอาการตาบอดสีขั้นรุนแรง รวมถึงไม่ปรากฎอาการของโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง(ระยะที่ 2) โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคจิตต่าง ๆ

คณะโลจิสติกส์ สาขาวิทยาการเดินเรือ

1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย กำหนดส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

2. สายตาปกติและไม่มีอาการตาบอดสี

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น โรคหัวใจ ไวรัสตับอักเสบ โรคหืด โรคลมชัก โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย โรคจิตต่างๆ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง(ระยะที่ 2) โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

4. สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีและมีสุขภาพแข็งแรง


         จากคุณสมบัติเฉพาะที่พี่เมก้ายกมา น้องๆคงสังเกตเห็นแล้วว่ามีหลายคณะหลาย มหาวิทยาลัยเลยที่ไม่รับผู้มีความบกพร่องทางสายตา(ในส่วนของตาบอดสี) โดยเฉพาะสายวิทย์สุขภาพ พี่เมก้าอยากบอกว่าอย่าเพิ่งถอดใจไปค่ะ ถ้าน้องๆไปเช็คมาแล้วพบว่าตนเองเป็นตาบอดสี แบบไม่ถึงขั้นรุนแรงมากยังพอแยกแยะประเภทของสีได้อยู่ กรณีนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ
        
         ทั้งหมดเป็นเพียงคุณสมบัติเฉพาะที่รวบรวมมาจากบางคณะ/มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะ บางมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เช่นเดียวกันกับบางมหาวิทยาลัยที่อาจกำหนด ฉะนั้นหากน้องๆมีคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบก็ต้องลองศึกษาระเบียบการต่างๆเพิ่มเติม เพื่อรักษาสิทธิ์ของเราค่ะ ติดตามคุณสมบัติเฉพาะของ "คณะสายศิลป์" ได้ในตอนที่ 2 นะคะ

 

                      
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คุณสมบัติเฉพาะ #คณะสายวิทย์ #สอบเข้าคณะ/มหาวิทยาลัย #โควตา-รับตรง 59 #แอดมิชชั่น 59 #Clinic Admission #Clinic Admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?