ซ่อน
แสดง

มาแล้ว!! แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 []

วิว
     ในขณะที่ทุกๆ คนกำลังรอระเบียบการ การสมัครสอบ "ข้อสอบกลาง" ของสทศ. ทั้ง GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญกันอยู่ ทางสทศ. ก็ได้ประกาศแนวข้อสอบ ของทั้ง 2 อย่างออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันล่วงหน้าแล้ว
 
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562
 
     เมื่อวานนี้พี่แนนนี่มีแนวข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ GAT-PAT มาฝากกันไปแล้ว วันนี้ก็เป็นคิวของ 9 วิชาสามัญกันบ้าง มีแนวข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ พร้อมจำนวนข้อมาฝากเช่นกัน ไปดูกันเลยค่ะ
 
วันที่สอบ 9 วิชาสามัญ 2562 คือ 16 - 17 มีนาคม 2562*
* ให้น้องๆ ติดตามวันที่สมัครสอบอีกครั้งนึงค่ะ
แนวข้อสอบ Test-Bluprint
 ภาษาไทย
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon การอ่าน
ทดสอบ Icon การเขียน
ทดสอบ Icon การพูด การฟัง
ทดสอบ Icon หลักการใช้ภาษา
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
 สังคมศึกษาฯ
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ทดสอบ Icon หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon ประวัติศาสตร์
ทดสอบ Icon ภูมิศาสตร์
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  ภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon Listening - Speaking Skills
ทดสอบ Icon Reading Skills
ทดสอบ Icon Writing Skills
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  คณิตศาสตร์ (1)
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon ความรู้พื้นฐาน
ทดสอบ Icon ระบบจำนวนจริง
ทดสอบ Icon เรขาคณิต
ทดสอบ Icon พืชคณิต
ทดสอบ Icon ความน่าจะเป็นและสถิติ
ทดสอบ Icon แคลคูลัส
ทดสอบ Icon ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  ฟิสิกส์
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ และแรงต้านการเคลื่อนที่
ทดสอบ Icon สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น
ทดสอบ Icon ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทดสอบ Icon แม่เหล็ก
ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ยุคใหม่
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 25 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  เคมี
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon อะตอมและตารางธาตุ
ทดสอบ Icon พันธะเคมี
ทดสอบ Icon สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ทดสอบ Icon ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
ทดสอบ Icon ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ทดสอบ Icon อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทดสอบ Icon สมดุลเคมี
ทดสอบ Icon กรด-เบส
ทดสอบ Icon ไฟฟ้าเคมี
ทดสอบ Icon ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon เคมีอินทรีย์
ทดสอบ Icon เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
ทดสอบ Icon สารชีวโมดลกุล
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  ชีววิทยา
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
ทดสอบ Icon ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  คณิตศาสตร์ (2)
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon จำนวนจริงและการดำเนินการ
ทดสอบ Icon การวัด
ทดสอบ Icon พืชคณิต
ทดสอบ Icon ความน่าจะเป็น
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทดสอบ Icon เนื้อหา
ทดสอบ Icon พันธุกรรม
ทดสอบ Icon สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon อยู่ดีมีสุข
ทดสอบ Icon อยู่อย่างปลอดภัย
ทดสอบ Icon ธาตุปละสารประกอบ
ทดสอบ Icon ปฏิกิริยาเคมี
ทดสอบ Icon สารชีวโมเลกุล
ทดสอบ Icon ปิโตรเลียม
ทดสอบ Icon พอลิเมอร์
ทดสอบ Icon การเคลื่อนที่
ทดสอบ Icon แรงในธรรมชาติ
ทดสอบ Icon คลื่นกล
ทดสอบ Icon เสียง
ทดสอบ Icon คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทดสอบ Icon พลังงานนิวเคลียร์
ทดสอบ Icon โครงสร้างโลก
ทดสอบ Icon การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
ทดสอบ Icon แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ทดสอบ Icon ธรณีประวัติ
ทดสอบ Icon กำเนิดเอกภพ
ทดสอบ Icon ดาวฤกษ์
ทดสอบ Icon ระบบสุริยะ
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีอวกาศ
ทดสอบ Icon กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ
ทดสอบ Icon ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 ข้อ
ทดสอบ Icon เวลาในการทำข้อสอบ
ทดสอบ Icon 1 ชม. 30 นาที
 
 
น้องๆ #dek62 #dek63 #dek64 ที่อยากติดตาม TCAS 62 มากขึ้น
พร้อมการติวตะลุยโจทย์จาก 3 ติวเตอร์ดัง
6 ตุลาคมนี้ ขอชวนน้องๆ ไปงาน 
Dek-D's TCAS on Stage ครั้งที่ 10 
ที่ฮอลล์ EH 106  จองบัตรง่ายที่ๆ เซเว่นอีเเลฟเว่นทุกสาขา หรือ Allticket.com 
รายละเอียด 
www.dek-d.com/tcas/onstage/
 
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #9วิชาสามัญ #วิชาสามัญ #แนวข้อสอบ วิชาสามัญ #แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ #แนวข้อสอบ วิชาสามัญ 62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?