/>
ซ่อน
แสดง

20 เรื่องจริง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยที่หลายคนไม่รู้ว่า "ชื่อย่อต้องไม่มีจุด" []

วิว

 
สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่คราวก่อนพาไปบุกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันมา วันนี้ Dream Campus จะพาไปสืบเรื่องราวของมหาวิทยาลัยชื่อดังใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร อย่าง “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” กันบ้างค่ะ
 

 
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือกำเนิด เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (พ.ศ. 2492) และวิทยาลัยวิชาการศึกษา (พ.ศ. 2496)
 
2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร กศ.บ. หรือการศึกษาบัณฑิต เป็นหลักสูตรแรก ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรนี้กระจายตัวอยู่ในหลายๆ คณะ ตามความถนัดของแต่ละสาขา เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น
 
3. พระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งมีความหมายว่า "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร"
    โดยคำว่า "วิโรฒ" มาจากคำว่า "วิโรฒ" ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำว่า "วิรุฬห์" ในภาษาบาลี

 
4. ชื่อย่อของมหาวิทยาลัย คือ “มศว” แบบไม่ใส่จุด (.) เพราะมีความเชื่อที่ว่า ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “การศึกษา คือความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา)” จึงไม่ใส่จุด (.) ที่เหมือนเป็นการหยุดในตัวย่อ แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่มาอย่างชัดเจน
 
5. กราฟ ที่อยู่กึ่งกลางของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแทนสมการทางคณิตศาสตร์  Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ส่วนวงแหวน 8 หยักรอบนอกตราสัญลักษณ์นั้น หมายถึง วิทยาเขตทั้ง 8 ของมหาวิทยาลัยในอดีต
 

 
6.  ในอดีตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งเป็น 8 วิทยาเขต ได้แก่
 • วิทยาเขตกลางประสานมิตร ปัจจุบัน-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาเขตปทุมวัน ปัจจุบันยุบรวมกับวิทยาเขตกลาง และที่ตั้งเดิมในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 • วิทยาเขตพลศึกษา ปัจจุบันยุบรวมกับวิทยาเขตกลาง
 • วิทยาเขตบางเขน ปัจจุบันยุบรวมกับวิทยาเขตกลาง
 • วิทยาเขตบางแสน ปัจจุบันยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาเขตพิษณุโลก ปัจจุบันยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาเขตมหาสารคาม ปัจจุบันยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วิทยาเขตสงขลา ปัจจุบันยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
7. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ที่ประสานมิตร (กรุงเทพฯ) กับที่องครักษ์ (นครนายก) ซึ่งเปิดสอน 16 คณะ 4 วิทยาลัย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 
8. คณะที่เรียนที่มศว ประสานมิตร 4 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสี่อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ
คณะที่เรียนที่มศว องครักษ์ 4 ปี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะพลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)
คณะที่เรียนที่องครักษ์ 1 ปี และปีอื่นๆ เรียนที่ประสานมิตร คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ/โครงการพิเศษ เรียนที่ประสานมิตร 4 ปี)
 
9. ภายในมศว ประสานมิตร มีอนุสาวรีย์ของ 2 บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ 1) ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มีบทบาททางด้านการศึกษาทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการ และสังคมไทย ซึ่งขณะนั้นเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ 2) ดร.สาโรช บัวศรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษาหลังจากนั้นจึงได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา
 

 
10. วันสำคัญของมหาวิทยาลัย
 • 28 เมษายน 2492 เป็นวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในทุกๆ ปีจะจัดงานคืนสู่เหย้า
 • 29 มิถุนายน 2517 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือวันที่เท่าไร?
   
11. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน เป็นคนในวงการบันเทิงมากมาย ทั้งนักแสดง นักร้อง ศิลปิน นางแบบ เช่น เจเจ กฤษณภูมิ, เฟม ชวิน, ซีดี กันต์ธีร์,คาริสา สปริงเกตต์, เก้า จิรายุ, โฟกัส จีระกุล, เต้ย จรินทร์พร, มิว นิษฐา, โรส ศิรินทิพย์ เป็นต้น
 
12. ในแต่ละปี (ช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกายน) ทางมหาวิทยาลัยจัดงาน Open House ที่ประสานมิตร เพื่อให้น้องๆ และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพูดคุย สอบถามการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งกับพี่ๆ นิสิต และคณาจารย์
 
13. การประเมินผลการศึกษาของมศว ในคะแนน 0.00 หรือ ตก (Fail) จะไม่ได้ใช้ F เป็นสัญลักษณ์แทนเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ แต่จะใช้ E แทน
 
14. ที่ประสานมิตร มี "SWUNIPLEX" "สวูนิเพล็กซ์" มาจากคำว่า SWU (Srinakharinwirot University) รวมกับคำว่า Complex เป็นพื้นที่บริการและนวัตกรรม (Service and Innovation Zone) ประกอบด้วย 2 อาคารหลัก คือ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 17 ชั้น และอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 22 ชั้น และลานเอนกประสงค์ "ลานอโศกมนตรี"
 
15. ภายในอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จะมี SWUACT หรือ (Art Center @ Thailand) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีการจัดกิจกรรมทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปการแสดง แฟชั่นโชว์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมี g23 พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่, หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี (Asok-Montri Music and Performing Arts Hall : MPA Hall), ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ (Fashion and Jewelry Design Center : F&J Center), ศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Center : A&M Center) และโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art School : MPA School)
 
16. สำหรับค่าเทอมของมศว จะเป็นในลักษณะเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา โดยหลักสูตรทั่วไปเริ่มกันที่ เทอมละ 15,000 - 50,000 บาท หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ 40,000-150,000 บาท โครงการพิเศษ 30,000 บาท
 
17. มี SWU Moblie เป็นแอพพลิเคชั่นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป เช่น ตารางเรียนตามปีการศึกษา แผนที่ เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัย ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต ตรวจสอบผลการเรียน บริการห้องสมุด เป็นต้น
 
18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีพื้นที่ 101 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้กับตึกแกรมมี่ และที่องครักษ์ มีพื้นที่ 947 ไร่ 2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่คลอง 16 ซึ่งทั้งสองที่ห่างกัน 75.2 กม. (ถ้าใช้ทางยกระดับอุตราภิมุข เส้นวิภาวดี-รังสิต) ใช้เวลา 1 ชม. หรือ 73.6 กม. (ถ้าใช้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ลงคลอง 5) ใช้เวลา 57 นาที
 

 
19. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้หลากหลาย ทั้งทางรถยนต์ รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS (สถานีอโศก) MRT (สถานีเพชรบุรี) และ Airport link (สถานีมักกะสัน) รวมถึงสามารถนั่งเรือมาได้อีกด้วย
 
20. มีโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วย โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา) และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

 
     เป็นอย่างไรบ้างคะ กับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนที่นี่สามารถตรวจสอบระเบียบการของมหาวิทยาลัยได้เลยว่าแต่ละรอบ เปิดรับสมัครในสาขาไหนบ้าง
 
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
https://www.swu.ac.th
  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #SWU

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?