สนามสอบจำลองรอบสุดท้ายของปีนี้!
เร่งสปีดทำคะแนน + ปิดทุกจุดอ่อนไปด้วยกัน

พิเศษ! รับส่วนลดมูลค่า 30 บาท สำหรับซื้อบัตร Dek-D’s TCAS ON STAGE REBOOT
รอบสด หรือ Online อ่านรายละเอียด

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว ฯลฯ | ได้ข้อสอบกลับ!

โอกาสสุดท้ายของปี! ซ้อมสอบใหญ่ 3.5 เดือนก่อนสอบจริง TCAS64

วันเสาร์ 12 ธ.ค. 2563

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

วันอาทิตย์ 13 ธ.ค. 2563

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

69

ชีววิทยา

08.00-09.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย
Dek-D’s
School

01
-
03

วิชา
เฉพาะแพทย์

12.30-16.45 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน
Tiwtactic

 • จัดสอบครบทั้ง 3 ฉบับ
  ฉบับที่ 1 คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
  ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางแพทย์
  ฉบับที่ 3 เชื่อมโยงเหตุผล
 • - ระหว่างฉบับ มีเวลาพักในห้องสอบ 15 นาที
 • - แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ เภสัชฯ รอบ กสพท

เลือกสอบ

GAT + PAT

85

GATความถนัดทั่วไป

เชื่อมโยง + อังกฤษ

08.30-11.30 น.

ข้อสอบโดย

พี่ขลุ่ย

ข้อสอบโดย

Farose
Academy

เวลาสอบทับกับ วิชาเคมี และ วิชาชีววิทยา

71

PAT1คณิตศาสตร์

13.00-16.00 น.

ข้อสอบโดย

พี่ซุป
Sup’k
Center

หรือ

72

PAT3วิศวกรรมศาสตร์

13.00-16.00 น.

ข้อสอบโดย

Physics
Blueprint

หรือ

74

PAT4สถาปัตยกรรมฯ

13.00-16.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน
A-Le Paint

หรือ

75

PAT5ความถนัดฯ ครู

13.00-16.00 น.

ข้อสอบโดย

อ.จวง ปารมี
และทีมวิชาการเด็กดี

เวลาสอบทับกับ วิชาเฉพาะแพทย์

คณะที่อยากเข้าต้องสอบอะไร ?

ดูรายชื่อวิชา

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อม
เช็กลำดับ TCAS RANKING
เทียบลำดับ คณะที่อยากเข้า
และอันดับประเทศ, จังหวัด
ดูตัวอย่าง

ดูตัวอย่าง แพคสอบหมอ

สมัครและเข้าสอบครบ 8 วิชา
รับใบวิเคราะห์เพิ่ม 1 เซต ฟรี! เช่น
ผลจำลอง 6 อันดับ กสพท, ตาราง
คำนวณคะแนน กสพท ฯลฯ ดูตัวอย่าง
ดูตัวอย่าง

ข้อสอบคุณภาพ
พรีแอดฯ 64

 • อิงข้อสอบจริงรุ่นล่าสุด
 • มีทีมวิชาการตรวจสอบ
 • มีการทดสอบวัดคุณภาพ
กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 10 แต่ละวิชา

TOP ภาษาไทย

 • กฤตอร โสภณพงษ์
  คะแนน 94.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สรวิศา โกมลไสย
  คะแนน 94.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐนันท์ทิพย์ ศรีประยูร
  คะแนน 94.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปิ่นมุก สุรัสวดี
  คะแนน 94.00
  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ธนภรณ์ สุวรรณภาภรณ์
  คะแนน 94.00
  เขมะสิริอนุสสรณ์
 • พิมพ์ลภัส วิวัฒน์เสรีกุล
  คะแนน 94.00
  สตรีภูเก็ต
 • ศุภสิน ครองยุทธ
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เพชรลดา เจริญสกุลไชย
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อาศิส อัศวบุญญาเลิศ
  คะแนน 92.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • กันติชา เกษเพ็ชร์
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • บุญญาดา บุญญาพิทักษ์
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ไชยมงคล จารุดำรงค์ศักดิ์
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กันตินันท์ ไชยประสิทธิ์
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณภัทร อานุภาวธรรม
  คะแนน 92.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์
  คะแนน 92.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP สังคม

 • พาทินธิดา พรวิลาศสิริ
  คะแนน 88.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สงกรานต์ แซ่ตั้ง
  คะแนน 88.00
  อัสสัมชัญธนบุรี
 • ธนกฤต อานุภาวรัตน์
  คะแนน 88.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พัชรพล ชัยธนะกุลมงคล
  คะแนน 86.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิวกร เพ็ชรสันทัด
  คะแนน 86.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วริศรา แตงเลี่ยน
  คะแนน 86.00
  ศรียาภัย
 • สุกฤตา หิรัญบัฏ
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภานินนุช ฉัตรพัฒนศิริ
  คะแนน 84.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • อริสา ลินทรัตนศิริกุล
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สโรชา เสมอภาค
  คะแนน 84.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • จิรวัฒน์ พวงมาลี
  คะแนน 84.00
  สุรธรรมพิทักษ์
 • ช่วงคะแนน สังคม ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP ภาษาอังกฤษ

 • ไอรดา เกียรติสิงห์นคร
  คะแนน 97.50
  สาธิต มศว ประสานมิตร
 • ติณณ์ ฤกษ์โภคี
  คะแนน 96.25
  สาธิต มศว ประสานมิตร
 • เมธานันต์ งามกิตติคุณ
  คะแนน 96.25
  โพธิสารพิทยากร
 • ธีรัตม์ ล้ำสมบัติ
  คะแนน 95.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิวัช รักษ์งาน
  คะแนน 95.00
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ณภัทร อ่อนโพรัตน์
  คะแนน 95.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนกฤต อานุภาวรัตน์
  คะแนน 95.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูริวัฒ วัฒนางกูร
  คะแนน 95.00
  โยธินบูรณะ
 • อลิสา วงศ์ธนาธาดา
  คะแนน 93.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัททิยา ศรีอัษฎาพร
  คะแนน 93.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณภัทร กาญจนพันธุ์
  คะแนน 93.75
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ฐิตาภรณ์ มีบุญ
  คะแนน 93.75
  หอวัง
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP คณิตศาสตร์ 1

 • ปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์
  คะแนน 100.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล
  คะแนน 100.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สุธนัย เชี่ยวชาญวัฒนา
  คะแนน 100.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วรัชญ์ พาลพ่าย
  คะแนน 100.00
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • ธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล
  คะแนน 97.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ศิรดา ไมตรีจิตต์
  คะแนน 97.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พงศ์ภีรัฎน์ วีรปกรณ์
  คะแนน 97.00
  สวนกุหลาบ
 • กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์
  คะแนน 97.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ธราดร อึ้งประสิทธิ์
  คะแนน 95.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน คณิตศาสตร์ 1 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP ฟิสิกส์

 • จิรภัทร รุจิรายุกต์
  คะแนน 86.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล
  คะแนน 80.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • วรัชญ์ พาลพ่าย
  คะแนน 74.00
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • กฤตเมธ ภาษีผล
  คะแนน 68.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี
  คะแนน 64.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • กฤช พิศาลพงศ์
  คะแนน 64.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วรภาส มีจิตรไพศาล
  คะแนน 63.00
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • พีรวัส ธิติศักดิ์เมธี
  คะแนน 62.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ธาดา พรหมลิขิตชัย
  คะแนน 62.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชวิศ ฤทธิเดชรัตน์
  คะแนน 59.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐภัทร ลีลากิจทรัพย์
  คะแนน 59.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พร้อมขวัญ ฉันทกิจโกศล
  คะแนน 59.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน ฟิสิกส์ ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP เคมี

 • ศรัณย์ทร อัศวรังติคุณ
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐวินท์ ทรวงบูรณกุล
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กีรติ สุธีรยงประเสริฐ
  คะแนน 84.00
  สุโขทัยวิทยาคม
 • สิรภพ สาธิตะกร
  คะแนน 82.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณินญา บุญวรรณ
  คะแนน 82.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นรบดี วัชรปรีชานนท์
  คะแนน 82.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วรท เชาว์บวร
  คะแนน 82.00
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง
 • นัทยุทธ พีรกุล
  คะแนน 80.00
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ออศิริ อุทารวงศ์สกุล
  คะแนน 80.00
  เตรียมอุดม
 • ประภากร ตันยะกุล
  คะแนน 80.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ญาดา สิริเพาประดิษฐ์
  คะแนน 80.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูริเดช พิมพ์ชัยศรี
  คะแนน 80.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม
  คะแนน 80.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เอกณัฐ ตันชวลิต
  คะแนน 80.00
  กำเนิดวิทย์
 • ช่วงคะแนน เคมี ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP ชีววิทยา

 • ธราดล พิมพ์แก้ว
  คะแนน 88.00
  เบ็ญจะมะมหาราช
 • กันตภณ งั่นบุญศรี
  คะแนน 86.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พัฒนพงษ์ กวีวงศ์โสภณ
  คะแนน 86.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปัณณธร จำรูญฤทธิ์
  คะแนน 84.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ทัพไทย ไชยหงษ์
  คะแนน 84.00
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • ณัฐกฤชณ์ เตียวเจริญ
  คะแนน 82.00
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • พัชรพล ชัยธนะกุลมงคล
  คะแนน 82.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธันยพร ปริวัฒนศักดิ์
  คะแนน 82.00
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • ตะวัน มงคลวิริยะ
  คะแนน 80.00
  เทพศิรินทร์
 • ธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล
  คะแนน 80.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน ชีววิทยา ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP GAT

 • สงกรานต์ แซ่ตั้ง
  คะแนน 287.50
  อัสสัมชัญธนบุรี
 • ณภรร ผู้พัฒนพงศ์
  คะแนน 285.95
  อมาตยกุล
 • รัชฎาวรรณ บรรเจิดพงศ์ชัย
  คะแนน 285.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ฐิตาภรณ์ มีบุญ
  คะแนน 282.50
  หอวัง
 • ไอรดา เกียรติสิงห์นคร
  คะแนน 280.00
  สาธิต มศว ประสานมิตร
 • ฐิติพร แสวงเจริญ
  คะแนน 280.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กุลนาถ โกสิน
  คะแนน 280.00
  นารีรัตน์จังหวัดแพร่
 • ปณาลี มกรากร
  คะแนน 277.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปณิดา มกรากร
  คะแนน 277.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณรัณ อภิปุญญา
  คะแนน 275.00
  สตรีวิทยา 2
 • ญาณิกา ยิ้มวิไล
  คะแนน 275.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน GAT ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT1

 • พันธรัฐ วิชาไทย
  คะแนน 261.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ฐมนต์ นันทเสน
  คะแนน 243.00
  สตรีวิทยา 2
 • ณัฏฐนิช ปูนพันธุ์ฉาย
  คะแนน 222.00
  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
 • ธฤต ขติฌานัง
  คะแนน 213.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิมพ์นารา จงตระกูล
  คะแนน 207.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนภณ วงศ์วาฤทธิ์
  คะแนน 207.00
  เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • ภูมิศิวัฒน์ ทิตตภักดี
  คะแนน 198.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิวกร เพ็ชรสันทัด
  คะแนน 198.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธัญพัฒน์ สุทธิทรงธรรม
  คะแนน 195.00
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ณัฐวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์
  คะแนน 195.00
  นครสวรรค์
 • ณัฐพล กลางวิชัย
  คะแนน 195.00
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • ช่วงคะแนน PAT1 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT3

 • กิตติธัช ตันติศักดิ์
  คะแนน 274.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พร้อมขวัญ ฉันทกิจโกศล
  คะแนน 250.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เอี่ยมภู วงษ์ประดิษฐ์
  คะแนน 244.00
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • รุ่งคุณ ลิ่มทองแท่ง
  คะแนน 244.00
  สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 • ปองพล บัวทองธนะการ
  คะแนน 242.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • เตชน์ คุณวัฒน์
  คะแนน 240.00
  จิตรลดา
 • ปุญยวัจณ์ สันตินิวัฒน์
  คะแนน 238.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปิติพัฒน์ คูสกุล
  คะแนน 234.00
  อุดรพิทยานุกูล
 • ภูมิพัฒน์ สิริเตชาภิวัฒน์
  คะแนน 232.00
  สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 • กรภัทร์ ล้ำเลิศธรรม
  คะแนน 230.00
  สามเสนวิทยาลัย
 • กฤตนัน อภิศักดิ์ศิริกุล
  คะแนน 230.00
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ช่วงคะแนน PAT3 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT4

 • ปรานต์ ประเสริฐทรัพย์
  คะแนน 241.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พันวา วัฒนวุฒิพงศ์
  คะแนน 218.00
  สาธิต มศว ประสานมิตร
 • ผู้กล้า กลั่นมาลี
  คะแนน 212.00
  สามเสนวิทยาลัย
 • เกศแก้ว รุ่งโรจน์มุกดากุล
  คะแนน 204.00
  มุกดาหาร
 • ณัฐรีย์ โชคดีพาณิชย์
  คะแนน 196.00
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • ปัณณิกา เจริญสุพงษ์
  คะแนน 194.00
  ราชินี
 • วิมุตติสิตา เรืองสุขศรีวงศ์
  คะแนน 186.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พลอยชมพู ประดิษฐ์กุล
  คะแนน 184.00
  สมุทรสาครบูรณะ
 • โสภิตา แซ่จู้
  คะแนน 184.00
  เบญจมราชูทิศ
 • กรพินธุ์ อันตะระโลก
  คะแนน 181.00
  หนองหงส์พิทยาคม
 • ช่วงคะแนน PAT4 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT5

 • ภศกร ปัญญาธัญพงษ์
  คะแนน 267.50
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ลักษมน คงสวัสดิ์
  คะแนน 245.00
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ธราดล พรวิเศษศิริกุล
  คะแนน 245.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วนัชพร ทั่งศรี
  คะแนน 237.50
  ระยองวิทยาคม
 • ปลายฟ้า พริ้งรัตนา
  คะแนน 235.00
  อุดมดรุณี
 • ปรัชวิทย์ พรหมจารีย์
  คะแนน 232.50
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • วรัญญู ทับทิมศรี
  คะแนน 232.50
  ปราจิณราษฎรอำรุง
 • วรินทร ทองคำ
  คะแนน 225.00
  เทพศิรินทร์
 • ณจันทร์ ช่างทุ่งใหญ่
  คะแนน 225.00
  สมุทรสาครวิทยาลัย
 • กชพร ศิริเมือง
  คะแนน 225.00
  นครสวรรค์
 • ช่วงคะแนน PAT5 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP วิชาเฉพาะแพทย์

 • ณัฐชนน สาระธนะ
  คะแนน 236.40
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • กัญญนันทน์ อยู่ประเสริฐชัย
  คะแนน 235.93
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • อินทรชิต ตันทองแท้
  คะแนน 235.49
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สุรัตน์ สรรพยานุวัฒน์
  คะแนน 234.20
  พิบูลวิทยาลัย
 • ธัญพร ขาวพลัด
  คะแนน 232.38
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • นิรดา ลาภประเสริฐ
  คะแนน 230.60
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พีรณัฐ กรชาลกุล
  คะแนน 228.05
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิรัฏฐ์ กุศลสวัสดิ์
  คะแนน 227.93
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อินท์ธารี ชลวุฒิ
  คะแนน 227.53
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ศุภสิน ครองยุทธ
  คะแนน 226.29
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน วิชาเฉพาะแพทย์ ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreAd

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

Dek-D เชี่ยวชาญจัดสอบ
ต่อเนื่อง 5 ปี

มาตรฐานสูง คุณภาพเต็ม เทียบเท่าสอบจริง ไม่ลดต้นทุน การจัดการล้ำกว่าใคร

สอบได้หมด ม.6-5-4

#dek64, #dek65, #dek66 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความนิยม มีผู้เข้าสอบมากที่สุด

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 26 วิชา จัดสอบครบวิชาหลัก ของ TCAS สมัครกี่วิชาก็ได้ สนามสอบ 52 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกได้ตามต้องการ

ได้ข้อสอบกลับบ้าน

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจาก ห้องสอบ กลับไปทบทวนต่อ ได้ทันที

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใด ได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็กอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด แข็ง-อ่อน รายข้อ รายบท ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน (อาจมีค่าบริการ) พร้อมมีสิทธิ์ดาวน์โหลดเฉลย

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

กลับ

สนามสอบ 53 จังหวัด
จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน
แต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร.สารวิทยา

  พหลโยธิน-ดินแดง

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • รร.ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  ดอนเมือง-รังสิต

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร.วัดเขมาภิรตาราม

  จ.นนทบุรี

 • รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุทรสาคร

 • รร.ราชินีบูรณะ

  จ.นครปฐม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.โรงเรียนคงคาราม

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  รร.บุญวัฒนา

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • บึงกาฬ

  รร.บึงกาฬ

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.อนุบาลสุพรรณบุรี

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.ศรียาภัย

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

 • พังงา

  รร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

วิธีการสมัครสอบ

 • 1
 • 2

  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • 3

  เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป ตรวจสอบ
  สนามที่ว่าง

 • 4

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • 5

  เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • 6

  ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

ตัวอย่าง ผลสอบ-ใบวิเคราะห์ผล
ทำข้อสอบให้ได้เต็มที่ ผลสอบที่ดีนำไปใส่ใน Porfolio ได้

ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน ทุกวิชา

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ

กลับ

TCAS คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์
09
ไทย
19
สังคม
29
อังกฤษ
39
คณิต 1
49
ฟิสิกส์
59
เคมี
69
ชีว
89
คณิต 2
99
วิทย์
วิชาเฉพาะ
แพทย์
1 แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ และ เภสัชฯ
2 สหเวชฯ, เทคนิคฯ, พยาบาล,สาธาฯ
3 จิตวิทยา
4 วิทยาศาสตร์
( กายภาพ,ชีวภาพ,IT,ICT )
5 วิศวกรรมศาสตร์
6 อักษรฯ – มนุษยฯ – ศิลปศาสตร์
7 การโรงแรม-ท่องเที่ยว
8 นิติฯ, รัฐฯ, สังคมสงเคราะห์
9 นิเทศฯ – วารสารฯ – สื่อสารฯ
10 บัญชี – บริหาร, เศรษฐศาสตร์
11 สถาปัตย์ฯ, ศิลปกรรม
12 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาวิทย์
13 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาศิลป์
14 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์,
สัตวศาสตร์

ทำไมต้องวิชาสามัญ?

คณะใน TCAS รอบ 2,3,5 ใช้วิชาสามัญในการคัดเลือก

กสพท ใช้ 7 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

ใช้เฉพาะโครงการ กสพท หากนอกโครงการฯ อาจใช้เพียง 7 วิชาสามัญ สายวิทย์

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

สายวิชา GAT-PAT

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชา GAT-PAT
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 ทันตแพทยศาสตร์
2 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, สัตวฯ
3 พยาบาลฯ, สาธารณสุขฯ
4 วิทยาศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพ/จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ อาหาร/กีฬา/คอมพิวเตอร์/ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศ


5 การแพทย์แผนไทย/จีน/ การแพทย์ทางเลือก
6 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
7 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานวิทย์)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
9 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
10 อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานวิทย์)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
11 บริหารฯ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, จิตวิทยาการจัดการ, โลจิสติค
12 สถาปัตยกรรมศาสตร์
13 ศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑณศิลป์, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์
14 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ครูทั่วไป/ศิลป์/จิตวิทยาครู
15 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม ครูวิทย์
16 การท่องเที่ยว การโรงแรม

ทำไมต้องสอบ GAT-PAT?

GAT-PAT ใช้ใน TCAS รอบ 2-3-4-5 และใช้ในหลายมหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

- อ้างอิงจากปีการศึกษา 2562

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

กลับ

ปฏิทินโครงการ

1 ก.ย. 63

- เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

3 พ.ย. 63(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา และซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน เวลา 23.59 น.

18 พ.ย. 63(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศเลขประจำตัวผู้สอบ

12 - 13 ธ.ค. 63

วันสอบ

5 ม.ค. 64(16.00 น. เป็นต้นไป)

- ดาวน์โหลดเฉลย

- เปิดระบบขาดสอบ-ขอรับข้อสอบ

25 ม.ค. 64(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. 2เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. 3เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

กิจกรรมสอบพรีฯ ทั้งหมดของ Dek-D

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ GAT/PAT

GAT/PAT 1-7 ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

Pre-Ad. รอบ วิชาสามัญ + กสพท

9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

ม.6-5-4

Pre-ONET ม.6 (ต้นปี)

ไทย / อังกฤษ / สังคมฯ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.6-5-4

วัดความรู้สอบเข้า ม.4

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3

Pre-ONET ม.3 (ปลายปี)

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3

จำลองสอบหมอ

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3/ม.4

วัดความรู้สอบเข้า ม.1

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ป.6

จำลองสอบ ก.พ.

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป

คนที่สนใจ

วิธีชำระเงิน สามารถเลือกชำระได้
ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-Admission

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบได้ ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงิน จะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็กสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน (เวลาสอบเดียวกัน) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการได้ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน) ตามช่วงเวลาดังนี้

 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์เช้า (ชีวะ, เคมี, GAT) หากต้องการเปลี่ยนวิชา กรุณาติดต่อ LINE@ @dekdpread
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์บ่าย (วิชาเฉพาะแพทย์, PAT1, PAT3, PAT4, PAT5) หากต้องการเปลี่ยนวิชา กรุณาติดต่อ LINE@ @dekdpread
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่าง ตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การซื้อข้อสอบ (วิชาที่สอบทับกัน)

สำหรับผู้เข้าสอบที่มีการสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่งในช่วงอาทิตย์เช้า อาทิตย์บ่าย และต้องการข้อสอบวิชาอื่นๆในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันนี้ สามารถขอซื้อได้ ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 จนถึงปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ซื้อข้อสอบได้เฉพาะวิชาที่สอบเวลาเดียวกันกับวิชาที่สมัครสอบแล้วเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนวิชา
 • ข้อสอบที่ซื้อผ่านระบบนี้ ไม่ต้องเข้าสอบแต่จะจัดส่งข้อสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุ ช่วง วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 โดย ส่งฟรีลงทะเบียน หรือ ส่งแบบ EMS เพิ่มค่าบริการ 50 บาท
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • ผู้ซื้อข้อสอบสามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ที่หน้าเฉลย วันที่ 5 มกราคม 2564 แต่จะไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผลและเกียรติบัตร
การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว, ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • วิชาสามัญฯ และวิชา GAT PAT สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที วิชาเฉพาะแพทย์ สายได้ไม่เกิน 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลย วันที่ 5 มกราคม 2564
 • ประกาศผลสอบและดูใบวิเคราะห์ผล วันที่ 25 มกราคม 2564
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบทุกกรณี สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่มีคะแนนสอบ,ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

(1) กรณีแจ้งขาดสอบล่วงหน้า (วันที่ 15 กันยายน - 29 ตุลาคม 2563) ผู้แจ้งขาดสอบล่วงหน้าทางบริษัทฯยินดีจัดส่งข้อสอบให้ฟรี โดย
 • ทำรายการขาดสอบล่วงหน้า ที่หน้าโปรไฟล์ของผู้สมัคร ในวันที่ 15 กันยายน - 29 ตุลาคม 2563
 • หากทำรายการแจ้งขาดสอบล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสอบที่สนามสอบได้
 • ข้อสอบเริ่มจัดส่งตามลำดับ ในช่วงวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้ขาดสอบโปรดดำเนินการตาม (2)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) กรณีไม่ได้แจ้งขาดสอบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบ สามารถรับขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย
 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที วันเสาร์สามารถรับได้ถึงเวลา 18.00 น. และ วันอาทิตย์ 17.30 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้ มีสำรองจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็กสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์ไม่คลี่คลาย จะมีการเลื่อนสอบไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 2. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว แต่ผู้สมัครไม่สะดวกไปสอบ ด้วยเหตุผลใดๆ สามารถแจ้งขาดสอบล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้โครงการส่ง เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบใบจริง ให้ไปฝึกเองที่บ้านฟรี
 3. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เมื่อมีการจัดสอบ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ