/>
ซ่อน
แสดง

ไขข้อสงสัย! "วุฒิการศึกษา" แต่ละคณะใช้ชื่ออะไร มีชื่อย่อแบบไหน? []

วิว

 
      ทุกวันนี้ถ้ามองในระเบียบการของบางมหาวิทยาลัย จะเห็นว่าในช่องสาขาวิชา หรือคณะ ไม่ได้มีเพียงชื่อคณะ ชื่อสาขาวิชาเท่านั้น บางที่มีการใส่ชื่อหลักสูตร หรือใส่ชื่อปริญญาเข้ามาเพิ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจในตัวสาขามากขึ้น แต่...สำหรับบางคนแทนที่จะเข้าใจมากขึ้น กลับกลายเป็นงงมากขึ้น เพราะไม่เข้าใจพวกตัวย่อที่เจอ
 

 
      บรรดาตัวย่อต่างๆ ในระเบียบการ ส่วนมากคือ ตัวย่อของชื่อหลักสูตร หรือชื่อปริญญาของสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เราๆ เรียกกันว่า "วุฒิการศึกษา" นั่นเอง ซึ่งการใส่ชื่อย่อเหล่านี้ในระเบียบการ จะทำให้รู้รู้จัก และเข้าใจตัวสาขาวิชามากขึ้น ว่ามีสอนอะไร จบไปแล้วจะได้รับวุฒิอะไร สามารถทำงานในด้านใดได้บ้าง
      และเพื่อให้น้องๆ จะได้สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สนใจ ทำงานตรงตามที่คิดไว้อย่างแท้จริง วันนี้พี่แนนนี่ก็จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับชื่อย่อของปริญญาต่างๆ ในระดับปริญญาบัณฑิต โดยจะแยกตามประเภทของปริญญา ดังนี้
 
ปริญญาประเภทวิชาการ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้
      1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) เช่น ปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น
      2) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา
 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้
      1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
      2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences) เช่น ประมง วนศาสตร์ สัตวบาล สัตวศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม เวชนิทัศน์ วัสดุศาสตร์ เป็นต้น
 
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
      กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ เช่น การเมือง การปกครอง นโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
 
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
      กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ เช่น เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
 
ปริญญาประเภทวิชาชีพ (สาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • กายภาพบำบัดบัณฑิต (กภ.บ.)
 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
 • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
 • เทคนิคการแพทยบัณฑิต (ทพ.บ.)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
 • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
   
ปริญญาประเภทวิชาชีพ (มีระดับชั้นปริญญาตรี เป็นปริญญาสูงสุด)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.)
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
   
ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพ
 • กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (กอ.บ.)
 • การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
 • ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ วิจิตรศิลป์และประยุกศิลป์
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ วิจิตรศิลป์และประยุกศิลป์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
 • สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)
   
ปริญญาประเภทปฏิบัติการ
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
   
ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.๒๕๕๙
 
      บางครั้งแค่สาขาวิชาก็ไม่อาจจะบอกการเรียนของสาขานั้นๆ ได้ หลายครั้งที่น้องๆ เลือกเรียนเพราะชื่อสาขา และก็ต้องผิดหวัง เพราะได้รับวุฒิการศึกษาไม่เหมือนที่คิดไว้ สมัครงานที่ใฝ่ฝันไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราได้รู้ชื่อปริญญา หรือวุฒิการศึกษาที่เราจะได้รับก่อน ก็จะช่วยให้น้องๆ สามารถสมัครเรียนได้ตรงสาขาวิชาที่สนใจอีกด้วย
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #วุฒิการศึกษา #ชื่อปริญญา #ชื่อหลักสูตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   ใคร่รู้
   Guest IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   มีชื่อภาษาอังกฤษของวุฒิการศึกษาแต่ละตัวไหมครับ? จะได้ลองๆเอาไปเทียบกับของเมืองนอกดู เห็นบางมหาลัย(ของรัฐในประเทศนั้นๆ) มีวุฒิที่บ้านเราไม่มีด้วยแต่เรียนจบมาก็ไม่หนีกับบ้านเรามาก เช่น bachelor of computer science , bachelor of commerce ไรงี้เป็นต้น เห็นแบบนี้แล้วแอบอยากรู้เลยครับว่า กพ. มีเกณฑ์เทียบวุฒินอกมาเข้ากับวุฒิไทยยังไง

   ตอบกลับ
  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากเว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

   ถูกลบเนื่องจาก:
   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากเว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น
   IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ใครที่หาเว็บคาสิโนดีๆเล่นอยู่ ขอแนะนำเว็บ https://sbbkings.com/ ของเราเว็บนี้จ่ายจริงไม่เคยมีประวัติโกงด้วยระบบอัตโนมัติสมัครวันนี้รับทันทีโบนัส 100% สล็อต เกมมือถือออนไลน์ เล่นง่าย ได้จริง ลุ้นเพลิน ใครที่ไม่มีทุนลองมาสมัครดูก่อนก็ได้ค่ะไม่มีขั้นต่ำ สะดวกเล่นง่ายได้ทุกเวลา

   สมัครสมาชิก http://line.me/ti/p/~@sbbkings.v1 รับโบนัส 100%

   ✅เล่นได้เราจ่ายเพิ่ม 5% ทุกเดือน

   ✅แนะนำเพื่อนมากเอาไปอีก 5% ทุกเดือน

   ตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?